Toplantı No 2024/025
Gündem No 31
Karar Tarihi 27.06.2024
Karar No 2024/MK-63
BAŞVURU SAHİBİ:
Dmk İnşaat Elektrik Mühendislik Müşavirlik Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. Bölge Müdürlüğü Balıkesir
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/1368614 İhale Kayıt Numaralı “ÇANAKKALE GELİBOLU EVREŞE KAVAK OVASI AT VE TİGH” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2023/1368614 ihale kayıt numaralı “Çanakkale Gelibolu Evreşe Kavak Ovası At ve Tigh” ihalesine ilişkin olarak DMK İnşaat Elektrik Mühendislik Müşavirlik Taah. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.03.2024 tarihli ve 2024/UY.II-494 sayılı karar ile “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2)  Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Konur İnş.  ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 30.05.2024 tarihli ve E:2024/737, K:2024/996 sayılı kararında “…Yukarıda ayrıntısına yer verilen düzenlemeler ile ihaleye ilişkin dosya kapsamındaki tespitler birlikte  değerlendirildiğinde, konsorsiyumlara  kapalı  olarak  gerçekleştirilen  ve tekliflerin  elektronik  ortamda  alındığı  uyuşmazlığa  konu  ihalede,  inşaat  işlerinin  yanı  sıra  mühendislik hizmetlerinin  de  yer  aldığı,  haliyle  ihale  dokümanı  düzenlemeleri  uyarınca  ihaleye  katılan  isteklilerin, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi  geliştirme  hizmet  alımının  tek  bir  sözleşme  kapsamında  gerçekleştirildiği  bir  işe  ilişkin  deneyim belgesine sahip olmaları, bu kriteri sağlayamayan AXX gurubu iş deneyimi olan yapım müteahhitlerince ihale  dokümanı  kapsamında  verilen  yeterlik  bilgileri  tablosunda  işin  mühendislik  hizmetleri  gerektiren kısmını  alt  yükleniciye  yaptıracaklarının  beyan  edilmesi  gerektiği  açık  olmakla  birlikte,  İdari Şartname’nin  ‘Alt  yükleniciler’ başlıklı 18. maddesinde  isteklilerden  alt  yüklenicilere  yaptırmayı düşündükleri   işleri   belirtmelerinin   istenilmediği, bu  kapsamda da   Elektronik   İhale   Uygulama Yönetmeliği’nin  ekinde  yer  alan  Yeterlik  Bilgileri  Tablosu  Sunulan  ve  Tekliflerin  Elektronik  Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 24 numaralı dipnotunda bahsi geçen metne yer verilmeyerek yeterlik bilgileri tablosunda buna ilişkin bir satır açılmadığı, dolayısıyla davalı idarece de kabul  edilen  bu  durum  sebebiyle  davacı  şirkete  herhangi  bir kusur izafe edilemeyeceği, diğer taraftan, ihaleyi  gerçekleştiren  idarece,  yeterlik  bilgileri  tablosunun  ‘EKAP’ta  kayıtlı  olan  iş  deneyim  belgesi’ satırında belgeye EKAP tarafından verilen ‘25490-Y-KD-26-2’ sayısı ile beyanda bulunan davacı şirkete, alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işler listesinin noter tarafından  onaylattırılması  suretiyle eksikliğin giderildiği ve ihale işlemlerinin uygun görülerek tamamlandığı hususu da dikkate alındığında, ihaleyi  gerçekleştiren idarece uygun  görülmesi  üzerine  noter  onayı  ile  tamamlanan  ve  ihalenin  esasını etkileyecek  derecede  herhangi  bir  etkisinin  bulunduğundan  bahsedilemeyecek  olan  bilgi  eksikliği nedeniyle  davacı  şirketin  teklifinin  değerlendirme  dışı  bırakılması  ve  bu  aşamadan  sonraki  ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde alınan davaya konu 27/03/2024 tarihli 2024/UY.II-494 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun  27.03.2024 tarihli ve 2024/UY.II-494 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

3- 27.03.2024 tarihli ve 2024/UY.II-494 sayılı  Kurul kararı ile iadesi yapılmış olan başvuru bedelinin geri alınmasına,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz