Belediye şirketlerine Danışmanlık Hizmetlerimiz

Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin görev ve sorumlulukları”  başlıklı 14. maddesi incelendiğinde imardan kültür ve sanata kadar birçok alanın belediyelerin görev ve sorumluluğunda olduğu görülecektir. Belediyeler anılan görev sorumlulukların bir kısmını kurdukları şirketler vasıtasıyla yerine getirmektedirler. Bu kapsamda 5393 sayılı Kanunun “Şirket kurulması” başlıklı 70. maddesinde, “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Belediye şirketleri 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4. maddesinin (b) gereği Sayıştay denetimine tabi idarelerdendir. Ayrıca anılan şirketler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin (a) bendinde yer alan“belediyelerin”, (d) bendi ile de “(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin” düzenlemesi gereği Kamu İhale Kanununa da tabidirler.

Belediye şirketleri olarak hem Sayıştay denetim süreçlerinde hem de ihale ve sözleşme süreçlerinde bizlerden yardım alabilirsiniz.