Yüklenicilerin, sözleşme aşamasında Yüksek Fen Kuruluna götürülmesi taleplerinin idarelerce reddi dava edilebilir mi?

….Dosyanın incelenmesinden, .. arası topark işleri, sanat yapıları ve üst yapıları işlerinin yüklenicisi olan davacı tarafından, davalı idare ile aralarında sözleşmeden kaynaklı olarak oluşan uyuşmazlıkların çözülmesi için Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na başvurulmasına ilişkin talepte bulunulduğu, söz konusu talebin, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na gönderilmemesi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın görevli ve yetkili olduğu, bu Kurula yapılacak itiraz başvurularının, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar sözleşmeyi düzenleyen idarelere yazılı olarak yapılacağı, bu itirazların da ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kurulu’na gönderileceği düzenlenmiş olup, sözleşmeyi düzenleyen idarenin itirazın bu kapsamda olup olmadığı, süresinde yapılıp yapılmadığı veya başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı gibi hususlarda bir inceleme yapacağına ve karar alacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı görüldüğünden, idarenin söz konusu hüküm kapsamında yapılan başvuruyu kabul edip ilgili bilgi ve belgeleriyle birlikte Yüksek Fen Kurulu’na göndermekten başka bir yetki ve görevinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı tarafından, davalı idareyle akdedilen sözleşmeden doğan uyuşmazlığa ilişkin anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılan başvurunun, otuz gün içerisinde Yüksek Fen Kurulu’na gönderilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının, Anayasada belirtilen çalışma hürriyeti ve çalışma hakkının engelleneceği dikkate alındığında telafisi güç zararlar doğabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1-Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına,

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz