İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz

İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz

A-İHALE ÖNCESİ HİZMETLER

1-Yapım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde üst yapı işleri için detaylı metraj hesapları ile birlikte yaklaşık maliyet hazırlamak.

2-Birim fiyatlı teklif alınan işlere ait “Birim Fiyat Teklif Cetvelimi Hazırlamak.

3-Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif alınan işlere ait grup pursantaj (ilerleme yüzdeleri tabloları) tablolarını hazırlamak.

4-Mahal Listelerini Hazırlamak

5-Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesinde belirtilen esaslara uygun bir şekilde Aşırı düşük teklif değerlendirme işlemeleri için idare, İhale komisyonu ve yüklenici için gerekli tüm belgeleri hazırlamak.

B-İHALE SÜRECİ HİZMETLER

1-İhaleye ilişkin idari şartnameye göre talep edilen yeterlik belgelerinin kontrolünü yapmak.
2-Teklif bedeline göre iş deneyim belgesinin güncellenmesi ve belge tutarının kontrolünü yapmak.
3-İş deneyim belgesinin ihalede belirlenen benzer işe uygunluğunun kontrolünü yapmak.
4-Teklif mektubunun yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen zorunlu şartlar yönünden kontrolünü yapmak.
5-Geçici teminatın mektup olması halinde teklif bedeline göre tutarı ile taşıması gereken zorunlu şartlar açısından kontrolünü yapmak.
6-Bilanço, Ciro ve Banka referans mektubu gibi Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgelerin kontrolü
7-Kapalı zarf teklif dosyasını hazırlamak veya elektronik tekliflerin/ihalelerin EKAP giriş işlemlerini yapmak.
8-İhalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kapsamında idareye ve Kamu İhale kurumuna başvuru süreçlerine ilişkin dilekçelerini hazırlamak.

C-SÖZLEŞME UYGULAMA SÜRECİ HİZMETLER

1-İşyeri Tesliminin Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2-Sözleşmesinin 23. maddesinde belirtilen teknik personellere ait bilgi ve belgelerin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde idareye bildirilmesini sağlamak.

3-İş programı idare tarafından verilen örneklere uygun bir şekilde sözleşmenin 12. Maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlamak ve süresi içerisinde idareye teslim edilmesini sağlamak.

4-Sözleşmenin 17.maddesinde yer alan İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde idareye sunulmasını sağlamak.

5-İdarece talep edilmesi halinde revize iş programı hazırlamak.

6-İş artışı ile iş eksilişi hesaplarını yapım işleri genel şartnamesine uygun bir şekilde yapmak. Yeni birim fiyatların doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamak. Mukayese hesaplarına ait teknik gerekçe raporlarını hazırlamak.

7-Geçici ve Kesin hakediş raporlarını hazırlamak veya hesaplamaları kontrol etmek.

8-İdare ve yüklenici arasındaki uyuşmazlıklara destek vermek. Uyuşmazlığın devamı halinde Yüksek Fen Kurulu sürecinin işletilmesini sağlamak.

9-Süre uzatımı gerektiren hallerin gerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile gerekse Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hususlar çerçevesinde değerlendirmek ve ek süre teklif raporu ile ödenek aktarım hesaplamalarını ilişkin tutağı hazırlamak.

10-Fiyat farkı hesaplamalarını sözleşmeye göre kontrol etmek. Mücbir sebepler veya idare kaynaklı süre uzatımlarında uzatılan süre içerisinde fiyat farkı hesaplamalarını yapmak.

11-Yüklenicilerin idareye başvuru dilekçelerini hazırlamak

12-İdare yazılarına cevap hazırlamak.

13-Malzeme onay belge ve formları hazırlamak.

14-Birim fiyatlı sözleşmelerde revize birim fiyat hesaplarını yapmak veya hesaplama kontrolünü sağlamak.

15-Geçici ve kesin kabul İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde ve süresi içerisinde talep edilmesi vb. İşlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak.

16-Kesin ve varsa ek kesin teminatların geçici kabul sonrasında yarısının, kesin kabul sonrasında ise kalanının iade başvuru işlemlerini yapmak.

17-Uygulama, ön/kesin projelerin kontrolünü yapmak.

18-Birim fiyatlı sözleşmelerde kesin hesap metrajlarını hazırlamak veya hazırlanan metrajların kontrolünü yapmak.

19.4735 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi kapsamında ek fiyat farkı hesabı yapılarak dilekçelerin oluşturulması

D-KİK KARARLARININ ANKARA İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA KONUSU EDİLMESİ

E-İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI

F-KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLI İHTİLAFLARIN ADLİ YARGIDA DAVA EDİLMESİ 

G-MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARI İLE TASFİYE DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI

I-YAPIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLI İHTİLAFLARA İLİŞKİN YÜKSEK FEN KURULU BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI

J-AŞIRI FİYAT ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI UYARLAMA DAVALARININ AÇILMASI