Toplantı No 2024/025
Gündem No 22
Karar Tarihi 27.06.2024
Karar No 2024/MK-62
BAŞVURU SAHİBİ:
Subaşı Yemek A.Ş. (11.10.2023 tarih ve 2023/MK-207 Sayılı Kurul Kararı)
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/384495 İhale Kayıt Numaralı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Ve İlçe Myo’ Lar 03/07/2023-29/12/2023 Tarihlerinde 300000 Adet Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2023/384495 ihale kayıt numaralı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs ve İlçe MYO’lar 03/07/2023-29/12/2023 Tarihlerinde 300000 Adet Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Subaşı Yemek A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.10.2023 tarihli ve 2023/UH.I-1352 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Subaşı Yemek A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının başvuru sahibinin ödediği itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 31.05.2024 tarihli E:2023/2133, K:2024/927 sayılı kararında “…Yukarıya alınan yasal düzenleme ile itirazen şikayet başvuruları esnasında yatırılan başvuru bedelinin iadesine yönelik düzenleme bulunmayan alanda birtakım düzenlemeler getirilerek, daha önce yargı içtihatlarıyla mülkiyet hakkı çerçevesinde ve hakkaniyet ilkesi gözetilerek ödenmesine hükmedilen başvuru bedelinin hangi koşullarda ödeneceğinin esasları belirlenmiş ve yalnızca başvurusu tüm iddiaları yönünden haklı görülenlere itirazen şikayet bedelinin ödenmesi öngörülmüştür.

Davaya konu ihale üzerinde bırakılan Hatiye Sevtap Kara (Kar Yemek Sanayii Gıda Maddeleri İmalat ve Satışı Firması) tarafından başvuruya konu ihaleye 19.452.000,00 TL teklif verildiği, bu istekli tarafından (19.452.000,00TL x %50) 9.726.000,00 TL tutarında iş deneyimi sunulması gerektiğinin tespit edildiği, elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Hatiye Sevtap Kara (Kar Yemek Sanayii Gıda Maddeleri İmalat ve Satışı Firması) tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının; “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmının “21.288.674,23TL” şeklinde beyan edildiği, Hatiye Sevtap Kara (Kar Yemek Sanayii Gıda Maddeleri İmalat ve Satışı Firması) tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen iş deneyiminin tevsiki amacıyla özel sektöre yapılmış bir işe ilişkin sözleşme, 4 ayrı ek protokol, 2022 yılına ait 196 adet SMMM kaşesi ve imzası bulunan e-fatura ve fatura dökümü ve 2021 yılın ait 215 adet SMMM kaşesi ve imzası bulunan e-fatura ve fatura dökümü, 2021 ve 2022 yıllarına ait 24 adet SGK tahakkuk fişi ve bu aylara ait sigortalı hizmet listeleri ile damga vergisi ödendiğine dair iki ayrı tahakkuk fişi ile 23.06.2023 tarihli iki ayrı tahsilat makbuzu sunulduğunun belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının ihale üzerinde bırakılan isteklinin asgari iş deneyim tutarı olan 9.726.000,00TL’yi karşılamadığı ve ihale ilan tarihinin 17.04.2023 olduğu dikkate alındığında, damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz tarihinin ihale ilan tarihinden sonra olduğu, bu bakımdan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun olmadığı ve damga vergisinin ihale ilan tarihinden önce ödenmediği yönünden iddiaları haklı bulunarak bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.

Buna göre, davacının itirazen şikayet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin idareye sunulmadığı ve istekli tarafından beyan edilen bilgiler ile sunduğu belgelerdeki bilgilerin uyuşmadığı, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin bulunmadığı, İdari Şartname’de belirtilen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, söz konusu işin nitelik ve niceliği dikkate alındığında yemek sayısı ve içeriği itibarıyla gerçekleştirilmemiş olan işlerin yapılmış gibi gösterildiği, ilgili tutarların ve işin süresinin gerçeğe aykırı şekilde belirlendiği iddialarına yer verildiği, davacının itirazen şikayetinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine ilişkin bilgi ve belgelere dair itirazlarının bulunduğu, iddiaların asıl iddiadan bağımsız bir iddia olarak ele alınamayacağı, diğer bir anlatımla tali bir itiraz mahiyetinde kalacağı, bu itibarla esasen iddiaları haklı görülerek ihale üzerinde bırakılanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiğine göre dava konusu Kurul Kararının davacıya itirazen şikayet başvurusundaki iddialarının tamamında haklı bulunma şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle başvuru bedelinin iade edilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin davaya konu kısmının iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Kamu İhale Kurulunun 25.10.2023 tarihli ve 2023/UH.I-1352 sayılı kararının başvuru sahibinin ödediği 54.677 TL itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının iptaline,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz