4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 24/02/2022 tarih ve 31760 sayılı resmi gazetede 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı elinde yayımlanmıştır. Yayımlanan Uygulama Esaslarının Kapsam başlıklı 2. Maddesinin 3. Fıkrasında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 01/12/2021 tarihinden önce 4734 sayıl Kanuna göre ihalesi yapılan (söz konusu Kanunun 3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) 22/01/2022 tarihi itibariyle devam eden ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işisözleşmelerinde, 01/07/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesabının bu Esaslara göre gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sözleşmelerine ilişkin esaslar başlıklı 10. Maddesinde ise;

-Uygulama esaslarının 2 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki sözleşmelerde sür uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gü içerisinde (25.03.2022 tarihine kadar)Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması zorunludur.

-Toplu Konu İdaresi Başkanlığı tarafından, yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında ▪️10 gün ▪️-içerisinde karar verilir.

-Yüklenicinin başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

-Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinde itibaren ▪️7 gün▪️içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığının onayına sunulur.

-Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu işlerde 31/12/2021 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

-Uzatılacak süre, 01/07/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edilir.

-İş bitim tarihi 01/07/2021 tarihinden önce olan ancak bu tarihten soma cezalı çalışılan işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez.

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sözleşmelerinde 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen iş miktarı için bu Esasların diğer (ek fiyat farkı hesaplamasına ilişkin hükümler) hükümleri uygulanır.

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sözleşmelerinin devrine ilişkin olarak uygulama esaslarının sözleşmenin devrine ilişkin uygulama esasları başlıklı 9 uncu maddesindeki hükümler uygulanır.

Süre uzatımı hesabına örnek ile açıklayalım.

➢01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki toplam takvim günü (ilk ve son gün dahil): 184 gün

➢Onaylı iş programının 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki imalat tutarı: 4.600.000,00 TL

Onaylı iş programına göre 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilemeyen imalat tutarı: 2.750.000,00TL

➢Onaylı iş programına göre 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki günlük imalat tutarı:  4.600.000,00/184=25.000,00 TL

➢Verilecek olan süre (uzatılacak süre): ➔ 2.750.000,00/25.000,00 =110 gün olacaktır.

 Özetle:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil), 22 Ocak 2022tarihi itibarıyla devam eden ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işi sözleşmelerinde, 2021 yılının ikinci 6 ayında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için yüklenicinin başvurusu üzerine idarece süre uzatımı verilebilecektir.

Süre uzatımı verilmesi veya verilmemesi ile ilgili idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İdarece süre uzatımı verilmesi uygun görülen yüklenici tarafından revize iş programı yapılarak idare onayına sunulması gerekmektedir.

Revize iş programına göre işe devam edilerek ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Fiyat Farkına İlişkin Esaslarına göre fiyat farkı hesaplaması yapılır.

Ayrıca 01/07/2021-31/12/2021 arasında gerçekleştirilen imalatlar içinde ek fiyat farkı hesaplaması yapılmalıdır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz