Yapım İşlerinde Yüksek Fen Kuruluna Hangi Durumda ve Hangi Aşamada Başvurulacak

4735 sayılı kanuna göre düzenlenen yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Ek-1 ve Ek-2 maddeleri eklenmiştir.

Eklenen maddeler ile Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabileceği düzenlenmiştir.

Peki…;

Yükleniciler itirazlarını zamana kadar yapabilirler?

Bu hususu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Ek-2 maddesinde düzenlenmiş olup, Yükleniciler itirazlarını sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılabileceklerdir.

Yüklenicinin itirazları idare tarafından Yüksek Fen Kuruluna gönderilmesi zorunlu mu?

Yüklenici itirazlarının ilgili idare tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilmesi zorunludur.

Yapım İşlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespitine ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. Maddesinin 4. fıkrasında ayrıca bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre Yeni fiyat yüklenici ile birlikte YİGŞ’nin 22. maddesinde belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanağın idarenin onayına sunulacağı ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olacağı, Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula intikal ettirileceği düzenlemiştir.

Yüklenici itirazları Yüksek Fen Kurulu tarafından ne kadar sürede karara bağlanır?

Yüksek Fen Kurulu, yüklenici itirazlarını, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak idare tarafından Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına intikal tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde 4735 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlar. Yüksek Fen Kurulunca alınan kararlar ilgili idarece uygulanması zorunludur.

Yüksek Fen Kuruluna hangi durumlarda başvurulacak?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında aşağıda belirtilen sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

 • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti
 • İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk
 • İş programı ihtilafları
 • Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması
 • Sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması
 • Geçici ve kesin kabul işlemleri
 • Gecikme halinde uygulanacak cezalar
 • Yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişleri

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Hangi Durumlarda Başvurulamaz?

 • Yeni fiyat yüklenici ile birlikte tespit edilerek düzenlenen tutanağın idarece onaylanarak geçerlilik kazanmış olması.
 • Yargı mercilerine intikal etmiş veya Sayıştay incelemesine konu olmuş anlaşmazlıklar hakkında idarelerce kurula müracaatta bulunulmaz, bulunulmuş ise Kurul tarafından görüş ve karar verilmez.
 • Başkanlığın 4735 sayılı kanunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevleri dışında kalan konular
 • Yükleniciler tarafından yapılan başvurular kurul tarafından kabul edilmemektedir. Ancak, yüklenicilerin üyesi oldukları çatı dernekleri, birlikleri veya sendikaları vasıtayla yapılan genel nitelikteki sorulara ilişkin başvurular kabul edilerek görüş verilmektedir.
 • Yüksek Fen Kurulu karar süreci nasıl işleyecek?

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz