EK FİYAT FARKI ÖDENMESİ İDARELERİN TAKDİRİNDE MİDİR?

Ek fiyat farkı için başvuru

Ek fiyat farkının hesaplaması idarelerin takdirinde midir sorusunun cevabını detaylı olarak açıklamadan önce kısaca cevaplamak gerekirse, ek fiyat farkının hesaplanması ve ödenmesi idarelerin takdirinde olan bir husus değildir. Yüklenicilerin 25.03.2022 tarihine kadar (24.02.2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde)yazılı olarak başvurması halinde idarelerin ek fiyat farkını hesaplamayarak ödememe şeklinde bir yetkisi bulunmamaktadır. 4735 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi kapsamında yer alan işler için idareler tarafından ek fiyat farkının hesaplanarak ödenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Sorunun Cevabını Detaylı Olarak Açıklayacak Olursak;

Bilindiği üzere 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11. Maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri” başlıklı “Geçici 5. Madde” eklenmiştir.

Eklenen bu madde ile; Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 01/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 01/07/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks,01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebileceği düzenlemiş olup, bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi için idareye başvuru süreleri ile ek fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir. 

Ek fiyat farkı ödenmesine ilişkin Esaslar

Kanun maddesine istinaden 24/02/2022 tarih ve 31760 sayılı resmi gazetede 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar, 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanmıştır.

Yayımlanan uygulama esaslarının “Kapsam” başlıklı 2. Maddesinde; “(1) 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 01/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/01/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/01/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın verilecek ek fiyat farkı, bu Esaslara gör hesaplanır.” düzenlemesine,

“Ek fiyat farkına ilişkin uygulama esasları” başlıklı 8.Maddesinde; “(1) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu Esasları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Özetle;

Ek fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin kanun maddesi ile ek fiyat farkının verilip-verilmeyeceğine dair takdir yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiş olup, Cumhurbaşkanı tarafından resmî gazetede yayımlanan 5203 sayılı kararın ekinde yer alan uygulama esasları ile de ek fiyat farkının hesaplanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle de ek fiyat farklarının hesaplanarak ödenmesi idarelerin takdirinden değildir. Ek fiyat farklarının hesaplanmasının öncelikli şartı yüklenicilerin 24.02.2022 – 25.03.2022 tarihleri arasında yazılı olarak idarelere başvurmasıdır.

Ancak, Yükleniciler tarafından süresinde başvurulmaması veya hiç başvurulmaması halinde idareler tarafından ek fiyat farkı hesaplaması yapılmayacaktır. 

Ayrıca idareler tarafından yüklenicilerin yazılı başvurularına konu edilen işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 01/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tür lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kapsamında olup olmadığının kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

HATIRLATMA;

Ek fiyat farkı hesabı için uygulama esasların yürürlüğe girdiği 23.02.2022 tarihinden önce kanun maddesinin yayımlandığı 22.01.2022 –23.02.2022 arasında idareye yazılı başvuruda bulunan yüklenicilerin mutlaka başvuru dilekçelerini yeniden vermeleri gerekmektedir.

EK FİYAT FARKI HESAPLANMASI, BAŞVURULARIN YAPILMASI, İHALE SORUNLARI İLE İLGİLİ  DANIŞMANLIK İÇİN UZMANLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

0543 688 97 53

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz