Müteahhitler, vadesi geçmiş vergi borçlarını kamu alacaklarından mahsup edebilecek!
Hazine, kamudan alacağı olan müteahhitlere vergi borcu mahsup imkanı getirdi
Müteahhitler, vadesi geçmiş vergi borçlarını kamu alacaklarından mahsup edebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya iş yapıp alacağı olan müteahhitlere “vergi borcu” mahsubu imkânı getirdi. Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre örneğin Karayollarında ihale ile iş yapan Müteahhit işini tamamladı, hakediş aşamasına geldi ancak Karayolları’nda ödenek yok. Aynı firma Karayolları’nda alacaklı ama vergi borcu da var. Firmanın vergi borcuna faiz işliyor, aynı zamanda yeni ihaleye gireceği zaman vergi borcunu da ödemesi gerekecek. Firma vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belgeyle kuruma başvurusunu yapacak. Borca denk gelen ödenek ve nakit tamamlanarak kurum tarafından vergi dairesine aktarılacak. Böylece firmanın borcu ödenmiş olacak.

Karayolları ve DSİ’ye iş yapanlar da yararlanacak

Uygulamayla hem kamu alacağının hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacağı belirtilirken hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerin önlenmiş olacağı kaydedildi. Yetkililer, düzenlemenin daha çok özel bütçeli idareleri ilgilendirdiğini dile getirirken, Karayolları ve DSİ’ye iş yapanların sisteminden yararlanması bekleniyor.

Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için; vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilecek. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilecek.

Kaynak:

https://www.patronlardunyasi.com/haber/Muteahhitler-vadesi-gecmis-vergi-borclarini-kamu-alacaklarindan-mahsup-edebilecek/261705

5 Mart 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31769
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 77)

(ÖDEME BELGELERİNDE VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARI İLE YASAL

TEVKİFAT VE DİĞER KESİNTİLERİN MAHSUBU)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 80 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mahsup işlemleri

MADDE 3- (1) Hak sahibine ait hakedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilir. Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için;

a) Vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilir. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilir. Bu belgenin teyidi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığı ile https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde yer alan “Doğrulamalar” / “Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama” ekranından yapılır.

b) Harcama birimince, mevcut veya temin edilecek ödenek karşılığında, hakedişin vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için oluşturulacak ödeme emri belgesine, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tamamı ve vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belge eklenir.

c) Harcama birimince ödeme emri belgesinin, muhasebe birimince muhasebe işlem fişinin açıklama alanına ödemenin vadesi geçmiş vergi borcu ve diğer kesintiler için yapıldığı belirtilir ve kanıtlayıcı belgeler (fatura vb.) üzerine de kısmi ödemeye konu tutar belirtilerek şerh düşülür.

ç) Mahsuba konu ödeme işleminde, faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi halinde, harcama birimince, e-faturanın kağıt çıktısı alınıp, yetkilendirilmiş görevli tarafından “Bu e-fatura elektronik imzalı aslı ile aynıdır.” ibaresine yer verilir ve hak sahibinin vergi borcunun mahsubunda kullanılacağına ilişkin şerh düşülerek imzalanır.

d) Muhasebe birimince, işleme konu ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler, hakedişin kalan kısmına ilişkin ödeme sürecinde kullanılmak üzere, işlem tarihini izleyen üç iş günü içerisinde, 11/3/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) hükümleri çerçevesinde iade edilir.

e) Harcama birimince, ilgili faturaya ilişkin sonraki ödemelerde belgeler üzerinde yer alan şerhlerin kontrolünde azami özen ve önem gösterilir.

f) Mahsuben yapılan vadesi geçmiş vergi borcu tahsilatı, genel bütçe kapsamındaki idarelerde hesaben; genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde ise nakden ilgili vergi dairesine gönderilir.

g) Vadesi geçmiş vergi borcuna istinaden yapılacak ödemelerde, ödenek ve nakit temini ile ödemeye ilişkin diğer işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Diğer hususlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz