Son dönemde Kurumumuza ulaşan başvurularda, ihale dokümanlarında ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine kuruluş adı belirtilmek suretiyle yabancı menşeili kuruluş, dernek, forum vb. yapılarca belirlenen standart ve kriterlerin arandığı ifade edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’inci maddesinde, teknik şartnamelerde yer alacak teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, ayrıca teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemelerin yapılacağı, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinde “56.2. İhale dokümanında bir belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilerek bu belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen kalite veya standarda ilişkin belgenin istenilmemesi gerekmektedir.” ve “74.3 Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgenin/belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi yeterli olup, bunun yerine söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması zorunluluğunu getiren ifadeler kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede idareler tarafından ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak;

• Öncelikle ulusal veya dengi uluslararası standarda uygunluğa yönelik düzenleme yapılması,
• Sadece ilgili uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelere yönelik düzenlemelere, ancak konuya ilişkin ulusal standardın bulunmaması durumunda yer verilmesi,
• Belirli kuruluş, dernek, forum vb. yapılarca belirlenen standartlara veya şartlara yer verilmemesi,
• Alım konusuna ilişkin ulusal standart bulunmaması halinde ilgili ulusal standardın belirlenmesi konusunda Türk Standartları Enstitüsü ile irtibata geçilmesi,

Hususlarına dikkat edilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun hareket edilmesi ve ulusal politikalara uyum sağlanması bakımından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz