Sayı     :  B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-702103                                                            01.10.2007

Konu   :  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek

Borcu Yoktur Yazıları

GENELGE

2007 – 75

 

            I-GENEL AÇIKLAMALAR:

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 29/3/2007 tarih ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesinde;

“4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 10 un­cu maddesinin sonuna aşağıdaki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

Ku­rum, dör­dün­cü fık­ra­nın; (c) ben­di ile il­gi­li ola­rak Sos­yal Gü­ven­lik Kurumu Başkanlığının uy­gun gö­rü­şü­nü ala­rak sos­yal gü­ven­lik prim bor­cu­nun kap­sa­mı ve tuta­rı­nı; (d) ben­di ile il­gi­li olarak, Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın uygun gö­rü­şü­nü ala­rak ver­gi bor­cu kapsamına gire­cek ver­gi­le­ri; tür ve tu­tar iti­ba­riy­le be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

            Bu mad­de kap­sa­mın­da is­te­nen bel­ge­ler­den han­gi­le­ri­nin ta­ah­hüt­na­me olarak sunulabilece­ği Ku­rum ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir. Ger­çe­ğe ay­kı­rı hu­sus­lar içeren taahhütna­me sunulma­sı ve­ya iha­le üzerin­de ka­lan is­tek­li ta­ra­fın­dan taah­hüt altına alı­nan du­ru­mu tevsik eden bel­ge­le­rin söz­leş­me imzalan­ma­dan ön­ce verilme­me­si halin­de bu du­rum­da olan­lar iha­le dı­şı bırakı­la­rak ge­çi­ci teminatları ge­lir kay­de­di­lir.”

Hükmü yer almıştır.

Söz konusu kanun maddesinde yapılan değişikliğe ilave olarak 14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı maddelerinde de değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikle, Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun kapsamı ve tutarının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirleneceği, “Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu”nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

  1. a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğunun,
  2. b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğunun,
  3. c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğunun,
  4. d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığının,

            kabul edileceği,

            öngörülmüştür.

İlgili Kanun ve uygulama yönetmeliklerinde yapılan bu değişikliklere istinaden Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlığının (C) maddesi değiştirilmiş olup, bu değişiklik, 14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, Kurumumuz Ünitelerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

II- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENECEK BORCU YOKTUR YAZILARI:

1.Borç Sorgulamasında/Araştırmasında Esas Alınacak Tarih 

İstekliler tarafından Kurumumuzdan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair “borcu yoktur” yazısının talep edildiği durumlarda, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen), Kurumumuza (Devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına) isteklilerin, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının Türkiye genelinde araştırma yapılarak tespit edilmesi gerekmektedir.

  1. Borcu Yoktur Yazısı İçin Müracaat Edilecek Yer ve Verilecek Yazılar

 İsteklilerin ihale tarihi itibariyle Kurumumuza (Devredilen SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının araştırılması aşamasında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve uygulama yönetmelikleri ile                    Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile bu genelgede ve önceki                 genelgelerin yürürlükten kaldırılmayan hükümleri dikkate alınarak, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen);

Öncelikle isteklilerin gerçek kişi yada tüzel kişi olup olmadığına bakılacak ve aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu(Devredilen),  Bağ-Kur(Devredilen) ve T.C. Emekli Sandığına(Devredilen) borçlarının olup olmadığı, borcu yoktur yazısı için müracaat edilen SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen) Kurumumuz İntranet menüsünden sorgulanacak veya gerekli olması durumunda diğer SSK Sigorta İl/Sigorta  Müdürlükleri veya ilgili Bağ-Kur İl Müdürlükleri yada T.C. Emekli Sandığı(Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ile faksla yazışma yapılarak araştırma işlemi gerçekleştirilecek, bu sorgulama/araştırma sonucunda isteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde, istekliye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair tek bir belge verilecektir.

Buna göre;

            2.1.İsteklinin tüzel kişi ve sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında işveren olması halinde, 5.1 nolu bölümde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak araştırma işlemi sonucunda ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde, örneği Ek-1’de yer alan yazı,

            2.2.İsteklinin 506 sayılı Kanun ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sigortalı ve sandık iştirakçisi çalıştıran tüzel kişi işveren olması halinde, 5.1. ve 5.2. nolu bölümlerde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak araştırma işlemi sonucunda ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde, örneği Ek-2’de yer alan yazı,

             2.3.İsteklinin gerçek kişi ve çalıştırdığı sigortalılardan dolayı hem 506 sayılı Kanun kapsamında işveren, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı olması halinde, 5.1. ve 5.3. nolu bölümlerde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak araştırma işlemi sonucunda ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde, örneği Ek-3’de yer alan yazı,

             2.4.İsteklinin gerçek kişi ve sadece 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olması halinde, 5.4. nolu bölümde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak araştırma işlemi sonucunda ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde örneği Ek-4’de yer alan yazı,

            2.5.İsteklinin gerçek kişi olarak hem 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı hem de 506 sayılı Kanuna göre işveren olan bir şirketin üst düzey yöneticisi veya ortağı olması halinde, 5.1.8 ve 5.4. nolu bölümlerde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacak araştırma işlemi sonucunda ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığının anlaşılması halinde örneği Ek-5’de yer alan yazı,

verilecektir.

  1. Kapsama Giren Borç Türleri

Sosyal güvenlik prim borcu; 506 sayılı Kanununa tabi işverenler yönünden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, 5434 sayılı Kanuna göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum ve kuruluşlar yönünden kesenek ve kurum karşılıkları, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar yönünden prim ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşmaktadır.

            Bu nedenle, istekliler tarafından ünitelerimizden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı istenilmesi halinde, bu bölümün  2, 3, 4 ve 5 nolu maddelerde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerekli sorgulama/araştırma işlemi yapılacaktır.

  1. Kapsama Girmeyen Borç Türleri

Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, damga vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlar sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

  1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunda Dikkate Alınacak Borçlar

İhale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki borç aslı ve fer’ilerinin toplamı dikkate alınmak kaydıyla;

5.1. İsteklinin Tüzel Kişi ve Sadece 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında İşveren Olması Halinde;

            5.1.1. Gerek kendisine ait gerekse devir aldığı işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, donmuş gecikme zammı ile diğer fer’ileri,

5.1.2. 1/5/2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işe ait işyerlerinden veya özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı gerek Kurumumuzca yapılan araştırma, gerekse Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden hesaplanan ve ödemesi kabul edilen fark prim ile buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,

5.1.3. İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan fark prim ile buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

5.1.4. Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları veya prime esas kazancı Kurumumuza bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılarından dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

5.1.5. Kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,

5.1.6. İşveren tarafından sigortalılara ilişkin ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödediğine dair belgelerin Kurumumuza verilmemesi veya verilen belgelerin Kurumumuzca geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

5.1.7. Kendisine ait işyerlerinin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adlarına sigortalı çalıştıran aracıların(taşeronların) bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,

5.1.8. Ortağı(gerçek kişiliğe haiz isteklilerde ayrıca üst düzey yöneticisi) olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından dolayı,(üst düzey yönetici/ortak olduğu dönemle ilgili olarak ve şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu olunan tutarları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

Ancak, isteklinin SSK Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerine(Devredilen) 5.1. nolu bölümde belirtilen (5.1.7. numaralı alt bentte belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan ve 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst  sınırının 3 katını aşmayan borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyecektir.

             Başka bir ifadeyle, isteklinin, tüzel kişi ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olması ve ihale tarihi itibariyle de Türkiye genelinde borç aslı ve fer’ileri toplamından oluşan borçlarının(aracı borçları hariç) sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmaması halinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre örneği Ek-1’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

             Örnek-1: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan A Ltd.Şti.’nin, 5/9/2007 tarihinde SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 28/8/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun               10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de  Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda bu işverenin, SSK Bursa Sigorta İl Müdürlüğünde(Devredilen) adına tescilli işyerinden dolayı 2007/Ocak ayından 3.000,00 YTL sigorta prim aslı 570,02 YTL gecikme cezası ve gecikme zammı, 630,00 YTL işsizlik sigortası prim aslı 119,70YTL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 4.319,72 YTL muaccel hale gelmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, anılan işverenin, Kurumumuza toplam 4.319,72 YTL muaccel hale gelmiş sosyal güvenlik prim borcu olması ve bu tutarın da sigorta primine esas aylık kazancın üst     sınırının  3 katını(3.802,50 YTL x 3=11.407,50 YTL) aşmaması nedeniyle, SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen), söz konusu işverene 28/8/2007 tarihi itibariyle örneği   Ek-1’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek-2: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında  işveren olan B A.Ş’nin, SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) 25/8/2007 tarihinde müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 20/8/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, bu işverenin anılan Müdürlükte adına tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı 9.500,00 YTL sigorta prim borcu, ortağı olduğu şirkettin SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) olan borçlarından dolayı sorumlu olduğu muaccel hale gelmiş borç toplamının 9.000,00 YTL olduğunu varsayalım.

Bu durumda, söz konusu işverenin Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş borç toplamının 18.500,00 YTL olması ve anılan tutarın da 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını (3.802,50YTL x 3=11.407,50 YTL) aşmış olması nedeniyle, istekli B A.Ş.’ne 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Bu durumda söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan ve 5.1.7. nolu bölümde belirtilen aracılara ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar da kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyecektir.

5.1.7. nolu bölümde belirtilen aracı borçlarının, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığının hesabında, işverenin tüm aracılarının(taşeronlarının) muaccel hale gelmiş sosyal güvenlik prim borçlarının toplamı dikkate alınacaktır.

Buna göre, Kurumumuzdan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden borcu yoktur yazısı istenilmesi durumunda, Ünitelerimizce kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığının tespitinde, işverenin gerek kendisine ait gerekse ilgili kanunlar uyarınca sorumlu olduğu borç toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını, bu işverenin aracısının/aracılarının bulunması halinde ise, aracılarından kaynaklanan toplam borcunun sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşıp aşmadığı ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Başka bir ifadeyle, işverenin(aracıları dışındaki) borçları toplamının sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını, aracılarına ait borçları toplamının ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmaması halinde, bu işverene 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına dair  örneği Ek-1’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek-3: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında  işveren olan C Ltd.Şti.’nin, SSK Balıkesir Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) 20/8/2007 tarihinde müracaat ederek borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce Türkiye genelinde                yapılan sorgulama sonucunda da, işverenin anılan Müdürlükte tescilli işyerinden dolayı         muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı 5.250,00YTL, SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğündeki(Devredilen) işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı 6.100,00YTL olmak üzere muaccel hale gelmiş toplam borç tutarının 11.350,00YTL, SSK Samsun Sigorta İl Müdürlüğünde(Devredilen) tescilli işyerindeki aracılarının ise muaccel hale gelmiş ana para ve bunların fer’ileri toplamı 16.000,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumumuza olan borçlarının işveren(aracı hariç) ve aracılar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda;

-İşverenin(aracıları dışındaki) borçları toplamının 11.350,00 YTL olması ve                        söz konusu tutarın da sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını (3.802,50YTLx3=11.407,50YTL) aşmaması,

-Yine, bu işverenin aracılarının borçlarının toplamının 16.000,00 YTL olması                      ve bu tutarın da sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını (3.802,50YTLx6=22.815,00YTL) aşmaması,

nedeniyle, bu istekliye ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair örneği Ek-1’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek-4: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan D A.Ş.’nin, SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) 29/8/2007 tarihinde müracaat ederek borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce Türkiye genelinde yapılan    sorgulama sonucunda da, işverenin anılan Müdürlükte tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş toplam 4.500,00 YTL, SSK Konya Sigorta İl Müdürlüğündeki(Devredilen) işyerinden dolayı kendisinin muaccel hale gelmiş toplam 3.750,00 YTL, SSK Nevşehir Sigorta  İl Müdürlüğündeki(Devredilen) işyerinden dolayı yine kendisinin muaccel hale gelmiş toplam 2.750,00 YTL olmak üzere toplam 11.000,00 YTL, SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğü(Devredilen) ile Nevşehir Sigorta İl Müdürlüğünde(Devredilen) tescilli işyerlerindeki aracılarının ise, muaccel hale gelmiş toplam 22.900,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumumuza olan borçlarının işveren(aracı hariç) olarak kendisi ve aracıları yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde;

– İsteklinin aracıları dışındaki borç toplamının 11.000,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını (3.802,50 YTL x 3=11.407,50 YTL) aşmaması sebebiyle, bu istekliye 28/8/2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı verilebilecek ise de,

– İşverenin aracılarına ait borç toplamının 22.900,00 YTL olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını(3.802,50 YTL x 6=22.815,00YTL) aşmış olması nedeniyle, kendisine borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.

Bu durumda, söz konusu istekliye Türkiye genelinde 28/8/2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan aracı(taşeron) borçları ile ilgili sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katı sınırı, sadece asıl işverenin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kurumumuzdan borcu yoktur yazısı istemesi durumunda geçerli olup, aracının yine aynı Kanun uyarınca isteyeceği borcu yoktur yazılarında uygulanmayacaktır. Bu durumda, aracının ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun tespitinde sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı dikkate alınacaktır. 

Örnek-5: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan           E Ltd.Şti’nin, 19/9/2007 tarihinde SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 13/9/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, bu işverenin anılan Müdürlükte adına tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı 3.500,00 YTL, aracısı olduğu işyerinden  dolayı SSK Kayseri Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı  5.250,00 YTL, yine aracısı olduğu başka bir işyerindeki borcundan dolayı SSK Yozgat Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) muaccel hale gelmiş ana para ve fer’ileri toplamı 4.250,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu işverenin gerek kendisine ait işyerlerinden gerekse aracısı olduğu işyerlerinden dolayı Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş borç tutarının 13.000,00 YTL olması ve anılan tutarın da 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine          göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını (3.802,50YTLx3=11.407,50 YTL) aşmış olması nedeniyle, bu istekliye 4734 sayılı Kanunun        10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Buna göre, söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

5.2. İsteklinin hem 506 sayılı Kanun ve hem de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sigortalı veya sandık iştirakçisi çalıştıran tüzel kişi işveren olması halinde:

506 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı 5.1 nolu bölümde  belirtilen Sosyal Sigortalar Kurumuna(Devredilen) olan borçlarının yanı sıra, çalıştırdığı sandık iştirakçisi ile ilgili T.C.Emekli Sandığına(Devredilen) olan borçları da(muaccel hale gelmiş kesenek ve kurum karşılıkları ile bunların gecikme zammı ve fer’ileri) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

Bu durumda, işverenin borcunun olup olmadığı hususunda, gerek Sosyal Sigortalar Kurumuna(Devredilen) gerekse T.C.Emekli Sandığına(Devredilen) ihale tarihi baz alınarak çalıştırılan sigortalılarla ilgili sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, sandık iştirakçileri ile ilgili ise kesenek ve kurum karşılığı borcunun olup olmadığı, borcu yoktur yazısı için müracaat edilen SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen) Kurumumuz İntranet menüsünden ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde sorgulama yapılması, ayrıca gerek olması durumunda T.C. Emekli Sandığı(Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ve diğer SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri ile faksla yazışma yapılmak suretiyle araştırma işleminin gerçekleştirilmesi ve bu sorgulama/araştırma sonucunda isteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığının anlaşılması halinde, istekliye 4734 sayılı Kanunun      10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle örneği Ek-2’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Ancak, bu bölümde belirtilen isteklilerin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde yapılacak araştırma sonucunda;

5.2.1 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 5.1. nolu bölümde belirtilen(5.1.7 nolu bölümde belirtilen aracı borçları için ise, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçları,

5.2.2 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 5.2. nolu bölümde belirtilen kesenek ve kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçları,

             olduğunun anlaşılması halinde, istekliye ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair örneği Ek-2’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

            Örnek-6: Kamu kurumu iken özelleştirilen ve Samsun’da faaliyette bulunan X A.Ş’nin, hem 506 sayılı Kanuna göre sigortalı, hem de 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi çalıştırdığı ve ihale tarihi olarak belirttiği 22/8/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve SSK Samsun Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen)  Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş toplam 11.500,00 YTL, 5434 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sandık iştirakçilerinden dolayı da muaccel hale gelmiş toplam          4.250,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin borçlarının 506 ve 5434 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde;

-5434 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 4.250,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmaması sebebiyle borcu yoktur yazısı verilebilecek ise de,

-506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 11.500,00 YTL olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmış olması nedeniyle bu istekliye borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Bu durumda, söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

Örnek-7: Trabzon ilinde bulunan Y Belediyesinin %60 hissesine sahip olduğu J A.Ş. işvereninin, hem 506 sayılı Kanuna göre sigortalı, hem de 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi çalıştırdığını ve Kurumumuzdan 15/9/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini, SSK Trabzon Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sigortalılardan dolayı işverenin muaccel hale gelmiş toplam 11.000,00 YTL, SSK Balıkesir Sigorta İl Müdürlüğünde(Devredilen) tescilli işyerindeki aracısının ise muaccel hale gelmiş toplam 18.000,00 YTL, 5434 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sandık iştirakçilerinden dolayı da muaccel hale gelmiş toplam 10.750,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin borçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde,

506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 11.000,00 YTL, 5434 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 10.750,00 YTL olması ve her iki borcun da belirlenen üst sınır limitleri(sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı) içinde kalması(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL), ayrıca J A.Ş. işvereninin aracısının muaccel hale gelmiş borçları toplamının 18.000,00 YTL     olması ve bu aracı borcunun ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının                                6 katını(3.802,50 YTL x 6 = 22.815,00 YTL) aşmaması sebebiyle, anılan istekliye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı şeklinde yazı verilecektir.

 

5.3. İsteklinin gerçek kişi ve çalıştırdığı sigortalılardan dolayı hem 506 sayılı Kanun kapsamında işveren, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olması halinde;

Bu durumdaki isteklilerin 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 5.1. nolu bölümde belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçları ile 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim borçları ve bunların fer’ileri kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

Buna göre, anılan isteklilerin Kurumumuzdan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu            maddesine göre borcu yoktur yazısı talep etmeleri halinde, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen) Kurumumuz İntranet menüsünden ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde sorgulama ve gerek olması durumunda ilgili Bağ-Kur İl Müdürlükleri ve diğer SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri ile faksla yazışma yapılmak suretiyle araştırma işlemi gerçekleştirilecek olup, bu sorgulama/araştırma sonucunda isteklinin Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığının anlaşılması halinde, istekliye 4734 sayılı Kanunun      10 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi itibariyle örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

             Ancak, bu isteklilerin ihale tarihi itibariyle Kurumumuza;

5.3.1. 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 5.1. nolu bölümde belirtilen(5.1.7 nolu bölümde belirtilen aracı borçları içinse sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının,

  5.3.2. Yine, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının,

olduğunun anlaşılması halinde, bu isteklilere ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazı verilecektir.

Örnek-8: Adana’da faaliyette bulunan gerçek kişiliği haiz F’nin, hem 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunda(Devredilen) işverenlik sıfatının bulunduğunu, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 sayılı Kanuna göre                               Bağ-Kur’a(Devredilen) tabi sigortalı olduğunu ve bu isteklinin Kurumumuzdan ihale tarihi olarak belirttiği 7/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini, SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş toplam 7.500,00YTL,           1479 sayılı Kanuna istinaden kendi sigortalılığından dolayı ise muaccel hale gelmiş toplam  1.500,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin borç tutarlarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda;

-506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 7.500,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmaması,

-Yine, 1479 Sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 1.500,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını(585,00 YTL x 3 = 1.755,00 YTL) aşmaması,

nedeniyle, bu istekliye ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur şeklinde örneği Ek-3’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek-9: Gaziantep’te faaliyette bulunan gerçek kişiliği haiz H’nin, hem 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunda(Devredilen) işverenlik   sıfatının bulunduğunu, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 sayılı Kanuna göre                               Bağ-Kur’a(Devredilen) tabi sigortalı olduğunu ve bu isteklinin Kurumumuzdan ihale tarihi olarak belirttiği 3/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve SSK Gaziantep Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş toplam 11.200,00 YTL, 1479 sayılı Kanuna istinaden kendi sigortalılığından dolayı ise muaccel hale gelmiş toplam 3.000,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin borç tutarlarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde;

-506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 11.200,00 YTL olması ve bu borcun sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 =11.407,50 YTL) aşmaması sebebiyle, bu istekliye ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı verilebilecek ise de,

-1479 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 3.000,00 YTL olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını(585,00 YTL x 3 = 1.755,00 YTL) aşmış olması nedeniyle kendisine borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Bu durumda, söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

5.4. İsteklinin gerçek kişi ve sadece 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olması halinde;

Bu durumdaki isteklilerin, Kurumumuza ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespitinde, hem 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim ve fer’ilerinden oluşan borçları, hem de üst düzey yöneticisi ve/veya ortağı olduğu işveren şirketin nevisi dikkate alınarak sorumlu olduğu 506 sayılı Kanundan doğan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarının olup olmadığı sorgulanacak/araştırılacaktır.

Yapılacak sorgulama/araştırma işlemi sonucunda;

a)Gerçek kişi isteklinin 506 sayılı Kanuna tabi herhangi bir şirketin üst düzey yöneticisi ve ortağı olmadığının, sadece 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olduğunun ve bu Kanunlardan dolayı ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun da bulunmadığının anlaşılması halinde örneği Ek-4’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

  1. b) Gerçek kişi isteklinin hem 506 sayılı Kanuna tabi herhangi bir şirketin üst düzey yöneticisi ve ortağı, hem de 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olduğunun ve bu Kanunlara göre Kurumumuza ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun da bulunmadığının anlaşılması halinde örneği Ek-5’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Ancak, bu bölümde belirtilen isteklilerin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde;

5.4.1. 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan ve 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının,

5.4.2. Yine, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve 5.1.8 nolu bölümde belirtilen(5.1.7 nolu bölümde belirtilen aracı borçları için ise sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlarının,

olduğunun anlaşılması halinde, bu isteklilere, ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı verilecektir.

Örnek-10: K gerçek kişisinin, hem Z A.Ş’nde yönetim kurulu üyesi ve ortaklık sıfatının bulunduğunu ve bu şirketin 506 sayılı Kanuna göre sigortalı çalıştırdığını, hem de bu şirkette yönetim kurulu üyesi ve ortak olması nedeniyle 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olduğunu ve K gerçek kişisi olarak Kurumumuzdan ihale tarihi olarak belirttiği 19/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini, SSK Sinop Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda da, Z A.Ş. firmasının borçlarından dolayı K gerçek kişisinin üst düzey yönetici olarak 9.500,00 YTL’den sorumlu olduğu, ayrıca kendi sigortalılığından dolayı ise 1479 sayılı Kanundan doğan 1.000,00 YTL borcu olduğunu varsayalım.

Bu durumda, K gerçek kişisinin borçlarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde;

-506 sayılı Kanundan doğan borçlardan dolayı üst düzey yönetici olarak sorumlu olduğu tutarın 9.500,00 YTL olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının             3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmaması,

-Yine, 1479 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının ise 1.000,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını(585,00 YTLx3=1.755,00 YTL) aşmaması,

sebebiyle kendisine ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair örneği Ek-5’de yer alan borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek-11: S gerçek kişisinin, hem N Ltd.Şti’nde sadece ortaklık sıfatının bulunduğunu,(ortaklarca şirket müdürü olarak M kişisine yetki verilmiştir), aynı zamanda bu şirketin 506 sayılı Kanuna göre sigortalı çalıştırdığını, S’nin, bu şirkette ortak olması nedeniyle 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olduğunu ve SSK Aksaray Sigorta İl Müdürlüğünden(Devredilen)  ihale tarihi olarak belirttiği 19/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini, Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda da, N Ltd.Şti’nin borçlarından ortak olarak 19/9/2007 tarihi itibariyle sorumlu olduğu tutarın 10.750,00 YTL olduğunu, ayrıca kendi sigortalılığından dolayı da, 1479 sayılı Kanundan doğan 1.950,00 YTL borcu olduğunu varsayalım.

Bu durumda, S gerçek kişisinin borçlarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda;

-506 sayılı Kanundan doğan borçlardan dolayı sorumlu olduğu tutarın 10.750,00 YTL  olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını(3.802,50YTLx3=11.407,50 YTL) aşmaması nedeniyle kendisine borcu yoktur yazısı verilebilecek ise de,

-1479 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 1.950,00 YTL olması ve sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını(585,00 YTLx3 =1.755,00 YTL) aşması sebebiyle,

bu istekliye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Bu durumda, söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

  1. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Belirlenmesinde Dikkate Alınmayacak Borçlar

İsteklilerin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki;

6.1. İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri,

6.2. Prim borcuna karşı dava açılması halinde, dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce verilen geçici veya nihai bir karar bulunması halinde, söz konusu  borçları,

6.3. Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak nitelikte mahkemelerce geçici veya nihai bir karara konu olan borçları,

6.4. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kanunlar uyarınca ertelemeye tabi tutulan borçlardan, erteleme kapsamına alınan borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, isteklilerin Kurumumuzdan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre borcu yoktur yazısı talebinde bulunmaları ve yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da borçlarının bu bölümde belirtilen durumda olduğunun anlaşılması halinde, istekliye Kurumumuza ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmakla birlikte, yukarıda belirtilen hususlardan hangi duruma girdiği belirtilmek suretiyle bir yazı verilecektir.

Örnek-12: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan FK A.Ş’nin, 11/9/2007 tarihinde SSK Muğla Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 11/9/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, bu işverenin anılan Müdürlükte adına tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş 2003/5.,6.,7.,8. aylarından kaynaklanan toplam 18.500,00 YTL borcu olduğunu ve borcunu, 5458 sayılı Kanuna göre yapılandırdığını, gerek cari ay primlerini gerekse 5458 sayılı Kanundan doğan taksit ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak herhangi bir aksatma/ihlal yapmadan) yerine getirdiğini, başkaca da borcunun bulunmadığının tespit edildiğini varsayalım.

            Bu durumda isteklinin, 506 sayılı Kanundan doğan borcunun 18.500,00YTL olmasına karşın borcunu, 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırdığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarını, gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olması nedeniyle, bu genelgenin 6.1. nolu bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda söz konusu borçlar,  kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasında dikkate alınmadığından, anılan istekliye, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca  11/9/2007  tarihi itibariyle Türkiye genelinde sosyal güvenlik prim borcu olmakla birlikte, bu borcun, 5458 sayılı Kanun uyarınca  yeniden yapılandırıldığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarının gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerinin  düzenli olarak yerine getirildiği şeklinde bir yazı verilecektir.

Örnek-13: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan YM Ltd.Şti.’nin SSK Kadıköy Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) müracaat ederek ihale tarihi olarak belirttiği 17/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda da, işverenin anılan Müdürlükte tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş 2004/4-2005/2 aylarından kaynaklanan toplam 45.250,00YTL, SSK Adana Sigorta İl Müdürlüğündeki(Devredilen) işyerinden dolayı  2006/7.,8. aylardan kaynaklanan 11.000,00 YTL olmak üzere muaccel hale gelmiş toplam 56.250,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumumuza olan borçlarının  değerlendirilmesi sonucunda;

-506 sayılı Kanundan doğan borçlarının 56.250,00 YTL olmasına karşın, borcunun 45.250,00 YTL’sini 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırdığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarının, gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerinin düzenli olarak yerine getirilmiş olması nedeniyle, bu genelgenin 6.1.nolu bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda, yeniden yapılandırmaya konu olan 45.250,00 YTL tutarındaki borç, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasına dikkate alınmayacaktır.

-Buna karşın, bu genelgenin 6.1 nolu bölümde belirtilen borçları dışında ihale tarihi itibariyle Türkiye genelindeki  11.000,00 YTL tutarındaki   borcunun ise, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını (3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşmaması nedeniyle,

bu istekliye yukarıda belirtilen durumların da açıklanması suretiyle ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair bir yazı verilecektir.

Örnek-14: Tüzel kişiliği haiz ve sadece 506 sayılı Kanun kapsamında işveren olan A Ltd.Şti’nin, 21/9/2007 tarihinde SSK Artvin Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) müracaat ederek, ihale tarihi olarak belirttiği 13/9/2007 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca borcu yoktur yazısı talep ettiğini ve adı geçen Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, bu işverenin anılan Müdürlükte adına tescilli işyerinden dolayı muaccel hale gelmiş 2004/4.,5.,7.,8. aylarından kaynaklanan toplam 3.500,00 YTL borcunu 5458 sayılı      Kanuna göre yapılandırdığı ve gerek cari ay primlerini gerekse 5458 sayılı Kanundan                doğan yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiğini, ayrıca SSK Kayseri Sigorta İl Müdürlüğüne(Devredilen) muaccel hale gelmiş kendisine ait işyerinden dolayı                 2005/Eylül-2006/Şubat aylarından kaynaklanan borçlarının toplamının 11.850,00 YTL olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda isteklinin, 506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 15.350,00 YTL olmasına karşın, borcunun 3.500,00 YTL’sini 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırdığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarını, gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerini düzenli olarak yerine getirmiş olması nedeniyle Ünitelerimizce isteklinin, yeniden yapılandırmaya konu olan 3.500,00 YTL tutarındaki borcu kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Ancak, bu isteklinin 6.1 nolu bölümde belirtilen borçları dışında ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde 11.850,00 YTL borcunun olması ve bu borcun da sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3 = 11.407,50 YTL) aşması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre borcu yoktur yazısı verilmeyecektir. Bu durumda, söz konusu istekliye Türkiye genelinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu miktarını belirtir bir yazı verilecektir.

Örnek-15: J gerçek kişisinin, 506 sayılı Kanuna tabi herhangi bir şirketin üst düzey yöneticisi ve ortağı olmadığını, sadece 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olduğunu ve SSK Aydın Sigorta İl Müdürlüğünden(Devredilen) 3/9/2007 tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin yazı talep ettiğini, anılan Ünitemizce de Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda, 1479 sayılı Kanundan doğan sadece 2004/5.,6.,7.,8. aylardan kaynaklanan muaccel hale gelmiş toplam 4.950,00 YTL borcu olduğunu ve söz konusu borçlarının 5458 sayılı Kanuna göre yapılandırıldığını varsayalım.

Bu durumda isteklinin, 1479 sayılı Kanundan doğan borç toplamının 4.950,00 YTL olmasına karşın, borcunu, 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılandırdığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarını, gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerini düzenli yerine getirmiş olması nedeniyle, bu genelgenin 6.1 nolu bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda söz konusu borçlar, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasında dikkate alınmayacağından, bu istekliye, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca 3/9/2007 tarihi itibariyle Türkiye genelinde sosyal güvenlik prim borcu olmakla birlikte, bu borcun, 5458 sayılı Kanun uyarınca  yeniden yapılandırıldığı ve gerek yapılandırmaya ilişkin taksit tutarlarının, gerekse cari aya ilişkin ödeme yükümlüklerinin düzenli olarak yerine getirildiği şeklinde bir yazı verilecektir.

Örnek-16: Edirne’de faaliyette bulunan gerçek kişiliği haiz F’nin, hem 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunda(Devredilen) işverenlik sıfatının bulunduğunu, hem de kendi sigortalılığından dolayı 1479 sayılı Kanuna göre                               Bağ-Kur’a(Devredilen) tabi sigortalı olduğunu ve bu isteklinin Kurumumuzdan ihale tarihi olarak belirttiği 5/9/2007 tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ettiğini, SSK Edirne Sigorta İl Müdürlüğünce(Devredilen) Türkiye genelinde yapılan sorgulama/araştırma sonucunda da, 506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı muaccel hale gelmiş toplam 17.500,00 YTL borcunun olduğu ve bu borcun ödenmesi hususunda 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme emri gönderildiği, ancak F tarafından bu ödeme emrine karşı iptal davası açıldığı ve borç tutarı kadar teminat tutarının mahkeme veznesine depo edilmesi üzerine ihale tarihinden önce Edirne 1.İş Mahkemesince, icra takibinin durdurulması kararının verildiği, 1479 sayılı Kanuna istinaden kendi sigortalılığından dolayı ise muaccel hale gelmiş toplam 1.500,00 YTL borcu olduğunun tespit edildiğini varsayalım.

Bu durumda, söz konusu isteklinin borç tutarının 506 ve 1479 sayılı Kanunlar yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda;

-506 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 17.500,00 YTL olmasına  ve sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını(3.802,50 YTL x 3=11.407,50 YTL) aşmasına rağmen, bu genelgenin 6.3. nolu bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda söz konusu borçlar, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

-Yine, 1479 sayılı Kanundan doğan borçları toplamının 1.500,00 YTL olmasına rağmen, bu borcun sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını(585,00YTLx3=1.755,00YTL) aşmaması sebebiyle,

istekliye, yukarıda belirtilen durumları da açıklamak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca 5/9/2007 tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı şeklinde bir yazı verilecektir.

III- BORCU YOKTUR SORGULAMALARINDA/ARAŞTIRMALARINDA ORTAK GİRİŞİMLERİN DURUMU:

            4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı değişik 14 üncü maddesinde, ortak girişimlerin birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabileceği, iş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yapacağı, iş ortaklığının her türlü ihaleye teklif verebileceği, ancak idarelerce, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirteceği, ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma isteneceği, iş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise, koordinatör ortak belirtileceği, ihalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerektiği, iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacaklarının belirtileceği hususu öngörülmüştür.

Bu itibarla, ihalelere katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep eden istekli işverenlerin, ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, bu işverenlerin gerçek veya tüzel kişilerle birlikte oluşturdukları iş ortaklığından dolayı da borcunun bulunup bulunmadığı hususu sorgulanacaktır.

Dolayısıyla, ihalelere katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep eden isteklilerin, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak veya üst düzey yönetici ya da aracısı oldukları işyerlerinden dolayı ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmamasına rağmen, bu isteklilerin ortağı olduğu iş ortaklığının ihale tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunması halinde “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair yazı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan konsorsiyum için, konsorsiyumu  oluşturan  yüklenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi, bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması ve yüklenicilerin her biri adına  işyeri tescili yapılmış olması halinde, konsorsiyumu oluşturan üstleniciler birbirinin borcundan sorumlu tutulmayacaklardır.

IV- 4734 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİ UYARINCA BORCU YOKTUR YAZISI TALEP FORMU:

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği ekli(Ek-6 ) “4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu” ile başvurmaları gerekmektedir.

İstekliler, dilekçe örneğine Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri gibi, SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce(Devredilen) fotokopi yoluyla çoğaltılmış olan dilekçe örneklerini de kullanabileceklerdir. Söz konusu talep formu dışında bir dilekçe örneği kullanılmayacaktır.

Gerek gerçek, gerekse tüzel kişiliğe sahip istekliler, “4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formunda”, Kurumumuzdan ilişiksizlik belgesi aldıkları işyerlerini(kısmı ilişiksizlik belgesi verilen özel bina inşaat işyerleri hariç)  beyan etmeyecekler, buna karşın daha önce devredilen veya ortaklık, aracılık ve üst düzey yöneticilik durumu sona eren işyerleri ile halen gayri faal(daha önce sigortalı çalıştırılmış olmakla birlikte başvuruda bulunulan tarihte sigortalı çalıştırılmayıp, Kurumumuz tarafından da 506 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmamış veya kanun kapsamından çıkarılmış olmakla birlikte henüz iz’e ayrılmamış) olan Türkiye genelindeki tüm işyerlerini beyan edeceklerdir.

Öte yandan, talep formunda beyan edilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Kurumumuzun ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin uğrayacakları zararlardan istekliler sorumlu olacaktır.

Borcu yoktur yazısını verecek olan Ünitelerimizce söz konusu talep formunda belirtilen işyeri, ortaklık, aracılık, üst düzey yöneticilik, sigortalılık bilgilerinin yanı sıra Kurumumuz intranet sisteminde borç sorgulamasında kullanılan tüm  kriterler kullanılarak gerekli araştırma ve sorgulamalar yapılacaktır.

  V-DİĞER HUSUSLAR:

4734 sayılı Kanununa göre düzenlenecek borcu yoktur yazılarına ilişkin daha önce yayımlanan 2/3/2006 tarihli, 16-364 Ek sayılı, 22/11/2005 tarihli, 16-357 Ek sayılı, 19/8/2005 tarihli, 16-351 Ek sayılı ve 10/11/2004 tarihli, 16-323 Ek sayılı Genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış olup, bu genelgede hüküm bulunmayan hallerde ise anılan genelgelerdeki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Ek:1-Tebliğ

2-Başvuru Formu ve Yazı Örnekleri

Birol AYDEMİR
 Kurum Başkanı V.

 

 

 

D A Ğ I T I M  :  
Gereği : Bilgi:
-Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne

-SSK Sigorta İl ve Sigorta Müdürlüklerine(Devredilen)

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanlığına

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

-Bağ-Kur İl Müdürlüklerine(Devredilen) -Merkez Ünitelerine

-T.C.Emekli Sandığı Muhasebe ve Mali İşler Daire

Başkanlığı(Devredilen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ağustos 2007 SALI            Resmî Gazete Sayı : 26613
TEBLİĞ
          Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

          MADDE 1 – 25/7/2005 tarih ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlığının (C) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınacaktır:

Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmak kaydıyla, isteklilerin;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tüzel kişiliği haiz işveren olması halinde;

1) Gerek kendilerine ait gerekse devir aldıkları işyerlerinin muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, donmuş gecikme zammı ile diğer fer’ileri,

2) 1/5/2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı gerek Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan araştırma, gerekse Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan inceleme sonucunda, fark işçilik matrahı üzerinden bulunan ve isteklilerce ödenmesi kabul edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,

3) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda önerilen asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

4) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları veya prime esas kazancı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılardan dolayı tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

5) Kesinleşmiş mahkeme kararları uyarınca geriye doğru verilen prim belgelerine istinaden oluşan ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ileri,

6) Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyen veya verilen belgeleri anılan Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinin idari aşamada kesinleşmiş olan kısımları,

7) İşverene ait işyerlerinin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adlarına sigortalı çalıştıran aracıların (alt işveren) bu işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı tahakkuk eden ve ödenmeyen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme ve diğer fer’ileri,

8) Ortağı olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, (şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu olduğu tutarları,

b) 506 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında sigortalı ve sandık iştirakçisi çalıştıran tüzel kişi olması halinde;

506 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı yukarıda (a) bendinde sayılan borçların yanı sıra çalıştırdığı sandık iştirakçisi ile ilgili 5434 sayılı Kanundan doğan ve muaccel hale gelmiş kesenek ve kurum karşılıkları ile bunların gecikme zammı ve fer’ileri,

c) Çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 506 sayılı Kanun kapsamında gerçek kişiliği haiz işveren, kendi sigortalılığından dolayı ise 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa veya 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı olması halinde;

 

506 sayılı Kanuna göre çalıştırdığı sigortalılardan dolayı yukarıda (a) bendinde sayılan borçları ile gerek üst düzey yöneticisi olduğu ve gerekse ortağı olduğu şirketin Kuruma olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, issizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, şirketin nevisi dikkate alınarak sorumlu olduğu tutarlar ile 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre kendi sigortalılığından dolayı muaccel hale gelmiş prim borçları,

d) Sadece 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olması halinde;

1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan ve muaccel hale gelmiş prim borçları ile gerek üst düzey yöneticisi olduğu ve gerekse ortağı olduğu işveren şirketin 506 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerine ilişkin borçlarından ötürü, şirketin nevisi dikkate alınarak sorumlu olduğu tutarları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

Öte yandan isteklinin Türkiye genelindeki;

1) İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı, 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri,

2) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (a) bendi kapsamına giren (7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

3) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan ve (a) bendinin 7 numaralı alt bendinde belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

4) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 506 sayılı Kanundan doğan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

5) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5434 sayılı Kanundan doğan kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

6) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (c) bendi kapsamına giren ve 506 sayılı Kanundan doğan (“a” bendinin 7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

7) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, (c) bendi kapsamına giren ve 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

8) 506 sayılı Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan ve (d) bendi kapsamına giren ve 1479 veya 2926 sayılı Kanunlardan doğan prim borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

9) Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları borçları,

10) İlgili Kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

İsteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu sigorta müdürlüğünden (devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibariyle olan durumu göstermesi gerekmektedir. Aynı isteklinin başka yerlerdeki işyeri sicil kayıtlarına ilişkin sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun idarelerce tespit edilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak; gerçek kişi isteklilerin devredilen Bağ-Kur’a prim borcu olmadığına ve ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı çalıştırıyor olması halinde ilave olarak devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu olmadığına dair belge, tüzel kişi isteklilerin ise devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna ve/veya 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi çalıştırması halinde devredilen Emekli Sandığına sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olacak, tüzel kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin devredilen Bağ-Kur prim borcu olmadığına ilişkin belge istenmeyecektir.

Yabancı istekliler için Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentleri için bu Tebliğde belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulama yapılacaktır.”

          MADDE 2 – Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlığının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

İsteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

kabul edilecektir.

İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibariyle olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yabancı istekliler için Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentleri için bu Tebliğde belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulama yapılacaktır.”

          MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz