T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

25/01/2019

Sayı : 48563918-710.99-20945

Konu : Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi

GENELGE

2019/03

İlgi : a) 26/04/2013 tarihli ve 12711 sayılı yazı.

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 nci maddeye istinaden düzenlenen İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Usul ve Esasların yedi ve sekizinci maddelerinde; idareler tarafından yapılan hizmet alımları ile yerel yönetim şirketleri tarafından yapılan harcamaların Bakanlığımız tarafından izlenmesi ve bu verilerin 3 ayda bir elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile yerel yönetimlerde zabıta memuru, itfaiye eri ve diğer memur kadrolarına ilk defa yapılacak alımlara ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Belediyeler, bağlı kuruşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerine ait şirketlerde istihdam edilen personele ilişkin bilgilerin doğru ve güncel üretilmesi amacıyla Bakanlığımızca istatistik çalışmaları yürütülmektedir.

İlgi (a) yazı ile personele ait bilgilerin gönderilmesi uygulamasına son verilmiş olup söz konusu yazıda yerel yönetimlerde istihdam edilen personele ilişkin bilgilerin düzenli olarak http://yerelbilgi.turkive.gov.tr internet adresine girişlerinin sağlanması istenilmişti.

Bu defa, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen “e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi” kapsamında yerel yönetimlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ve harcamalarının izlenmesine ilişkin “Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi” modülü uygulamaya alınmıştır.

Bu itibarla, Belediyeler, bağlı kuruşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yansından fazlası belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerine ait şirketlerde istihdam edilen personele ilişkin veri girişleri; belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin muhasebe yetkilisi ve/veya yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılacaktır.

Veri girişleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yılda 4 kez 3’er aylık dönemler halinde;

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart)

2. Dönem (Nisan Mayıs- Haziran)

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül)

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık)

yapılacak olup dönem sonunu izleyen ayın 10’una kadar tamamlanacaktır.

Ancak 2018 yılma ait veri girişleri (2 Nisan-31 Aralık) 15.02.2019 tarihine kadar tamamlanacak olup e-Belediye Bilgi Sistemine veri girişi için bugüne kadar yetki almayan belediyelerin, ivedilikle e-Belediye yerel yönetimler çağrı merkezine (0312 422 46 33-38) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım:

Gereği:

Tüm Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları

Mahalli İdare Birlikleri

Bilgi:

81 İl Valiliği

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz