Başvuru sahibi istekli vekilinin  iddiası, müvekkil şirket tarafından sunulan belgelerin, vekile ait noter tasdikli imza beyannamesinin bulunmaması ve iş bitirme belgesinin geçersiz olması sebebi ile  eksik belge kapsamında değerlendirilmesi ve  müvekkil şirket hakkında ilk oturumda yalnızca ihale dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmekte iken, idarece ihale sürecine devam edilip ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edilmesinin uygun olmadığı, eksik belge sebebi ile değerlendirme dışı bırakılması  gereken bir teklifin 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca değerlendirilmesi uygun olmadığından  geçici teminatın iadesine, müvekkil hakkında herhangi bir hukuki, idari, cezai müeyyide uygulanmamasına, hukuka aykırı idari işlemin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği şeklindedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesinde, ihalenin ilk oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, ihalenin bu aşamasında hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, tekliflerin, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı, anılan Kanun’un 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği,

 

Anılan Kanun’un 10’uncu maddesinde, aynı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacağı, bahse konu Kanun’un 58’inci maddesinde ise, söz konusu Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, aynı Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, ihale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin,  idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyeceği gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca Tebliğ’in yukarda aktarılan 30.5.2’nci maddesinden, anılan Kanun’un 11’inci maddesinde ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda tekliflerin başka gerekçelerle (eksik belge vs.) değerlendirme dışı bırakılması durumundan bağımsız olarak yasaklılık teyitlerinin yapılacağı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere, eksik belge kapsamında değerlendirilmesi ve  ilk oturumda yalnızca ihale dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmekte iken, idarece ihale sürecine devam edilip geçici teminatın gelir kaydedilmesinin uygun olmadığına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmünden, alınan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği, ayrıca bir tebliğ işleminin yapılmasına gerek olmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının tebliğ sayıldığı anlaşılmaktadır.

 

Buna göre ihaleye katılan isteklilerin başka ihalelere katılmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığını günlük olarak takip etme sorumluluğu istekliye ait olup ihaleye teklif verilmeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakılması halinde alınan yasaklama kararının görülmesi mümkünken anılan istekli tarafından günlük Resmi Gazete takip edilmeden inceleme konusu ihaleye teklif verilmiş olması isteklinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

Yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 28.1.8.1’inci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi… gerekmektedir.” açıklamaları gereğince, anılan Tebliğ’in 30.5’inci maddesi doğrultusunda ihaleye katılan istekli ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarına göre yapılan teyit işlemleri neticesinde, başvuru sahibi Kıraç Otomasyon Elektrik Elektronik Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yarıdan fazla hisseye sahip ortağı konumunda olan Feyzi Kıraç’ın 07.12.2018 tarihi ile 07.06.2019 tarihi arasında tüm ihalelerden yasaklandığını belirten yasaklama kararının 07.12.2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, yasaklama işleminin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hüküm ve sonuç doğurduğu, başvuru sahibi tarafından yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 07.12.2018 tarihinden sonra 13.12.2018 tarihli şikayet konusu ihaleye teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin son fıkrası gereğince hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alındığından başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz