Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin ihale komisyon kararı hangi bilgileri ihtiva etmelidir?

Aşağıya alınan KİK kararında, ihale komisyonu kararında isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması bağlamında genel nitelikli ifadelerin yer alması, bir başka anlatımla başvuru sahibi dahil değerlendirme dışı bırakılan isteklilere yönelik ayrıntılı gerekçeye yer verilmemesi sebebiyle söz konusu ihale komisyonu kararının Kurumca inceleme yapılmasına imkan verecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

İLGİLİ KARAR:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan “İhale Komisyonu Kararı” başlıklı “KİK017.0/Y” no’lu standart formunda ise “[Bu bölümde, ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesi ayrıntı bir şekilde açıklanacaktır. Karara karşı oy kullanan üye bulunması halinde karşı oy gerekçesi burada belirtilecektir. Teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunuyor ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri de belirtilecektir. Bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, tekliflerin reddedilme gerekçelerine de yer verilecektir.]” açıklamaları yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından, idarelerin eşit muameleyi sağlamakla sorumlu tutuldukları, ayrıca Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularının incelenmesi kapsamında eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açısından da inceleme yapılacağı, idarece tekliflerin değerlendirilmesinin kanun, yönetmelik, tip şartname esasları çerçevesinde standart formlar kullanılarak yapılacağı, bunun yanında ihale komisyonu kararı başlıklı standart formda ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde açıklanacağı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin bulunması durumunda ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin de belirtileceği anlaşılmaktadır.

 

19.02.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi dahil 14 isteklinin tekliflerinin “İhale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.5.5 maddesinde yer alan kendi malı olarak istenilen makinelere ait tevsik edici bilgi ve belgeler yetersiz görülmüş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde ifade edilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bu haliyle anılan isteklilere ilişkin olarak genel bir değerlendirmede bulunulduğu, bir başka anlatımla ayrıntılı bir gerekçeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde ihale komisyonu kararında isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması bağlamında genel nitelikli ifadelerin yer alması, bir başka anlatımla başvuru sahibi dahil değerlendirme dışı bırakılan isteklilere yönelik ayrıntılı gerekçeye yer verilmemesi sebebiyle söz konusu ihale komisyonu kararının Kurumca inceleme yapılmasına imkan verecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak gerekçeli bir karar alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz