Toplantı No : 2021/040
Gündem No : 47
Karar Tarihi : 29.09.2021
Karar No : 2021/UH.II-1819

BAŞVURU SAHİBİ:

Mehmet Kaya ve Kardeşleri İnşaat Gıda Nakliyat Petrol Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/416672 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim Güzergâh Listesi Dâhilinde 199 Yerleşim Merkezinde Bulunan 2232 Öğrencinin 162 Taşıma Aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim Taşıma Merkezine Taşınması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim Güzergâh Listesi Dâhilinde 199 Yerleşim Merkezinde Bulunan 2232 Öğrencinin 162 Taşıma Aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim Taşıma Merkezine Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Kaya ve Kardeşleri İnşaat Gıda Nakliyat Petrol Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2021 tarih ve 42052 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1514 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale konusu işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle teklif zarflarının ihale komisyonu tarafından açılmadığı, ancak idare tarafından ihalenin ilk oturumunda teklif zarflarının açılmadığına yönelik olarak tutanak tutulmadığı ve teklif zarfının taraflarına iade edilmediği, ayrıca teklif zarfının iade edildiğine dair herhangi bir belgenin de bulunmadığı,

 

 

 

Teklif zarflarının değerlendirmeye alınmadığına yönelik tutanak tutulmasının istenmesine rağmen ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden tebliğ edileceği gerekçesiyle tutanak tutulmadığı, söz konusu ihalenin Cuma günü yapıldığı, ihaleye katılan istekli sayısının fazla olduğu, ihale komisyonunun öğle yemeği ve Cuma namazı için birinci oturuma ara verdiği, bu şekilde yapılan birinci oturumun mevzuata aykırı olduğu, ihale komisyonunun ihaleye şaibe karıştırdığı,

 

Taraflarınca teklif zarfı üzerine İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2.1’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hizmetin adının yazıldığı ve “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 197 yerleşim merkezinde bulunan 2200 Öğrencinin 160 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması” olarak belirtildiği, ancak idare tarafından aynı maddenin (b) bendinde yer alan hizmetin miktarı ve türü kısmındaki bilgilerin ihale adı olduğunun iddia edildiği, bu sebeple teklif zarfında ihale adının yanlış yazıldığı değerlendirilerek teklif zarflarının açılmadığı, bu durumun hakkaniyete ve mevzuata aykırı olduğu,

 

Zeyilname öncesi ve sonrası yayımlanan İdari Şartname’de ihalenin adının aynı olduğu, taraflarınca da teklif zarfı üzerine ihale adının aynı şekilde yazıldığı, bu açıdan yanlışlık bulunmadığı, teklif zarflarının değerlendirmeye alınmaması yönündeki kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu, kaldı ki teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarasına yer verildiği ve bu bilginin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı, teklif zarfının açılmaması sonucunda bu teklifin daha sonradan geçerli bir teklif olarak değerlendirmeye alınmasına da olanak bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

Ayrıca konunun Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir İlçe Kaymakamlığı, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği,

 

2) Taraflarına EKAP üzerinden tebliğ edilen “Kesinleşen ihale kararı ve iptal edilen kısımların bildirilmesi” başlıklı yazının dipnotunda “4 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir” şeklinde açıklama yapıldığı, bu açıklamanın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, anılan Kanun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de 4 gün içinde idareye şikayet başvurusu yapılacağına dair herhangi bir hükmün bulunmadığı, şikayet süresinin 5 veya 10 gün olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…” hükmü

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36’ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinde “16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir…” açıklaması,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

a) Adı: Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Yenisehir Mahallesi E-90 Caddesi 63700 Yenişehir – VİRANŞEHİR / ŞANLIURFA

c) Telefon numarası: 4145112168

ç) Faks numarası: 4145113890

..

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: ABDULKADİR POLAT ŞUBE MÜDÜRÜ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 197 yerleşim merkezinde bulunan 2200 Öğrencinin 160 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması

b) Miktarı ve türü: 2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Ortaöğretim öğrencisinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yenişehir Mahallesi E 90 Karayolu Şanlıurfa Yolu Üzeri Anadolu kavşağı no;1 VİRANŞEHİR /ŞANLIURFA

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “a) Adı: 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan (Lise) Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Ortaöğretim öğrencisinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması işi

b) Miktarı

1) Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan 2232 öğrenci

2)  199 Yerleşim merkezi 162 taşıma aracı  17 Ortaöğretim taşıma merkezine

3) 183 işgünü  taşınması

c)İşin Başlama ve Bitiş Tarihleri: 06/09/2021 – 17/06/2022…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan zeyilname fark dokümanındaki “İdari Şartname” bölümünün “Zeyilname Sonrası” kısmında hizmet alım işinin adının “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Öğrencinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması” olarak düzenlendiği,

 

Aynı zeyilname fark dokümanındaki “İdari Şartname” bölümünün “Zeyilname Sonrası” kısmında İdari Şartname’nin 2.1.b maddesinin “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Ortaöğretim öğrencisinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması” olarak düzenlendiği,

 

Aynı zeyilname fark dokümanındaki “Sözleşme Tasarısı” bölümünün “Zeyilname Sonrası” kısmında hizmet alım işinin adının “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Öğrencinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması” olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

27.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre, 41 adet ihale dokümanı indirilen ihaleye 27 adet teklif verildiği, 17 kısım için ayrı ayrı alınan ihale komisyonu kararları ile kısımlardaki ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, bu hususlara uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede zeyilname yayımlandığı, söz konusu zeyilname ile işin adının değiştirildiği, değişiklik sonrasında İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (a) bendinde yer alan “ihale konusu hizmetin adı” kısmında değişiklik yapılmadığı, diğer bir ifade ile söz konusu maddenin ilgili kısmının yeni ihale adına göre güncellenmediği, ancak aynı maddenin (b)  bendinde yer alan “ihale konusu hizmetin miktarı ve türü” kısmında yeni ihale adına yer verildiği, İdari Şartname’nin başlığının da yeni ihale adına göre güncellendiği, ihale dokümanı kapsamında yer alan zeyilname fark dokümanında da ihale adının zeyilname öncesi ve sonrası haline açık şekilde yer verildiği görülmüştür.

 

Mehmet Kaya ve Kardeşleri İnş. Gıda Nak. Pet. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanının zeyilnamenin düzenlendiği tarih olan 04.08.2021 tarihinde indirildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 04.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden zeyilname bildirimi yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, Mehmet Kaya ve Kardeşleri İnş. Gıda Nak. Pet. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfının alındığına dair “Teklif Zarfı Alındı Belgesi”nin bulunduğu, anılan isteklinin teklifinin 27.08.2021 tarihinde saat 09:22’de 11 sıra numarası ile kayda alındığı anlaşılmıştır.

 

  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda anılan istekli için “Zarf uygun olmadığı için açılmamıştır” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

İhale işlem dosyasında anılan istekliye ait teklif zarfının ön ve arka yüzünün fotokopisinin bulunduğu, buna göre teklif zarfının üzerinde ihale kayıt numarasının “2021/416672”, ihale makamının “Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI”, ihalenin yapılacağı adresin “Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü”, ihale tarihinin “27.08.2021”, ihale saatinin “10:00”, ihale konusu işin adının “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim Güzergâh Listesi Dâhilinde 197 Yerleşim Merkezinde Bulunan 2200 Öğrencinin 160 Taşıma Aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim Taşıma Merkezine Taşınması” olarak yazıldığı, anılan istekliye ait kaşe ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir. Teklif zarfının ön ve arka yüzünde teklif zarfının teslim alındığına dair bir ibarenin bulunmadığı görülmüştür.

27.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararlarında Mehmet Kaya ve Kardeşleri İnş. Gıda Nak. Pet. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.de dahil olmak üzere 7 istekli tarafından teklif zarfında Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen işin adı kısmının yanlış yazıldığı, bu gerekçeyle ilgili isteklilerin teklif zarflarının açılmadığı belirtilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğunun yazılması gerektiği, teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarasının yer almasının teklif zarfının uygunluğu için tek başına yeterli olmadığı, bu açıdan Kanun’un 30’uncu maddesine uygun olmayan teklif zarflarının anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereğince değerlendirmeye alınmayacağı, başvuruya konu ihale kapsamında işin adının zeyilname düzenlenerek değiştirildiği, her ne kadar değişiklik sonrası İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin a bendinde yer alan ihale konusu hizmetin adında güncelleme yapılmadığı tespit edilse de, bahse konu istekliye 04.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden zeyilname bildiriminin yapıldığı, zeyilname fark dokümanında yeni ihale adının açıkça belirtildiği, İdari Şartname’nin başlığında da yeni ihale adının yer aldığı, ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün gösterildiği İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin b bendinde de yeni ihale adının yer aldığı dikkate alındığında, ihalenin adının “2021-2022 Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşımalı Ortaöğretim güzergâh listesi dâhilinde 199 yerleşim merkezinde bulunan 2232 Öğrencinin 162 taşıma aracıyla 183 Gün 17 Ortaöğretim taşıma merkezine taşınması” şeklinde olduğunun açık olduğu, teklif zarfında ihale adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklif zarfının açılmaması işleminde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale komisyonunun öğle yemeği ve Cuma namazı için birinci oturuma ara verdiği, bu şekilde yapılan birinci oturumunun mevzuata aykırı olduğu iddiasında bulunulsa da, Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında birinci oturuma ara verildiğine ilişkin bir belge veya tutanağın bulunmadığı dikkate alındığında anılan iddianın da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

İlgili mevzuat hükümlerinde, ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içerisinde idareye başvuruda bulunulabileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından 31.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine gönderilen ihale komisyonu kararlarında kararın bildiriminden itibaren 4 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 01.09.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece başvuruda yer alan iddiaların incelenerek 10.09.2021 tarihinde başvuruya cevap verildiği görülmüştür.

 

İdarece kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin yazıda, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, şikayet başvurusu için yalnızca 4 gün süre tanındığı, başvuru sahibi tarafından şikayet başvuru süresinin birinci gününde idareye şikayet başvurusu yapıldığı ve idare tarafından başvuruya cevap verildiği, akabinde başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvurunun esas yönünden incelendiği, dolayısıyla başvuru sahibi açısından bir hak kaybının söz konusu olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiş olup, bahse konu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz