Toplantı No : 2021/040
Gündem No : 39
Karar Tarihi : 29.09.2021
Karar No : 2021/UY.II-1811

BAŞVURU SAHİBİ:

Masben Grup Müh. İnş. Oto. Gıda İnş. Malz. Tem. İşleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/286283 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Atatürk Stadyumu Atletizm Pisti Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 28.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yalova Atatürk Stadyumu Atletizm Pisti Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Masben Grup Müh. İnş. Oto. Gıda İnş. Malz. Tem. İşleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.08.2021 tarih ve 36817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1336 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İtirazen şikayete konu ihalede 28.06.2021 tarihinde kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre söz konusu ihalenin Ekon Tas. Müş. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise kendileri olduğunun belirtildiği, idare tarafından 28.07.2021 tarihinde tebliğ edilen ihale kararının iptaline ilişkin yazıda ise söz konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli ile vergi borcunun limitlerin üstünde olması nedeni ile sözleşme imzalanamadığının ve kendi tekliflerinin ise yaklaşık maliyet üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildiğinin belirtildiği, anılan durumun mevzuata uygun olmadığı,

 

 

İsteklilerin vermiş olduğu tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumlara ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nde gerekli açıklamaların yapılmış olduğu, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği ve edilmez ise ihalenin iptal edilmesinin yine ihale komisyonunun takdirine bırakıldığı, ihale komisyonunun yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese etmesi ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde ise idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu.

 

İdare tarafından gönderilen 28.06.2021 tarihli ihale komisyonu kararında söz konusu ihale için kendilerinin sunmuş olduğu 3.175.000,00 TL tutarındaki teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu kararına varıldığı, ihale komisyonunun Kamu İhale Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre vermiş oldukları teklifi ayrıntılı olarak değerlendirdiği, her ne kadar teklif tutarı idarenin belirlediği yaklaşık maliyetin üzerinde de olsa alınan ihale komisyonu kararına göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, Kanun’un 44’üncü maddesine göre ihalede ekonomik açıdan birinci sırada olan istekli ile sözleşme imzalamazsa yasal süresi içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin sözleşmeye davet edilmesi gerektiği, bu nedenle idarece verilen ihalenin iptali kararının iptal edilerek kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “ 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: YALOVA ATATÜRK STADYUMU ATLETİZM PİSTİ YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü: 6 Kulvarlı Standart Atletizm Pisti

6 Kulvarlı Standart Atletizm Pisti

ç) Yapılacağı yer: Yalova Atatürk Stadyumu Bahçelievler Mahallesi, Stadyum Caddesi No:30, 77200 Merkez/Yalova

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

           Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır…” düzenlemesi,

 

 “İhalenin karara bağlanması” 36’ncı maddesinde “36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi,

 

 “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir…” düzenlemesi,

 

 “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim” başlıklı 42’nci maddesinde “42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 28.06.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, anılan ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 2.992.155,61 TL olarak belirlendiği, 28.06.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı 1. teklif sahibi olarak Ekon Tas. Müş. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, başvuru sahibi istekli Masben Grup Müh. İnş. Oto. Gıda İnş. Malz. Tem. İşleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Ekon Tas. Müş. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşme yapmaya davet edildiği fakat vergi borcu bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle sözleşme imzalanamadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle sözleşme davet yazısı gönderilmeyerek 27.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptaline karar verildiği,

 

28.07.2021 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilen yazıda “Yalova Atatürk Stadyumu Atletizm Pisti Yapım İşi işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından en avantajlı 1. teklif veren firmanın vergi borcunun limitlerin üstünde olması nedeni ile sözleşme imzalanamamış ve en avantajlı 2. teklif veren firmanın teklifinin yaklaşık maliyet üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.” ifadelerine,

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında ise “Ayrıca yaklaşık maliyet güncel birim fiyatlar ve rayiçler kullanılarak hesaplanmıştır ve verdiğiniz teklif yaklaşık maliyet tutarının üzerindedir. Diğer bir husus da ihale için verdiğiniz teklif, bu iş için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın taahhüt ettiği kullanılabilir ödenek tutarını geçtiğinden ve ilave ek ödenek alınması mümkün olmadığından ihale iptal edilmiştir.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemelerinden ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaz ise ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği, bu durumda ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylaması ile geçerlilik kazanacağı,

Ayrıca, Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklamalarından yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Somut olayda, başvuru sahibinin teklifinin 26.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin görüldüğü, 27.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamadığının belirtildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi kararının İl Müdürünün onayına bırakıldığı ifadesine yer verildiği, anılan kararın da İl Müdürü tarafından 27.07.2021 tarihinde onaylanarak ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanması hususunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yapılan açıklamadan yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere ilişkin kararın idarenin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olup, somut olayda takdir yetkisinin başvuru sahibinin yaklaşık maliyet üzerindeki teklifinin uygun bulunmaması yönünde kullanıldığı, diğer bir deyişle ihale yetkilisinin başvuru sahibinin teklifini uygun görmeme yönündeki iradesini ihale komisyonu kararının onaylandığı aşamada ortaya koymuş olduğu, bu nedenle yaklaşık maliyet üzerindeki tek teklifinin idare tarafından kabul edilmeyerek ihalenin iptaline karar verilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, kaldı ki kamu ihale mevzuatında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile sözleşme yapma zorunluluğunun da bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında başvuru sahibinin teklif tutarının bu iş için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın taahhüt ettiği kullanılabilir ödenek tutarını geçtiği ve ilave ek ödenek alınmasının mümkün olmadığından ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği de dikkate alındığında idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz