Toplantı No : 2021/042
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 13.10.2021
Karar No : 2021/MK-403
BAŞVURU SAHİBİ:
Kayaoğlu İnş. San. Ve Tic. A.Ş. – Danış Yapı Mad. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/599045 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/599045 ihale kayıt numaralı “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.05.2021 tarihli ve 2021/UY.II-991 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 09.09.2021 tarih ve E:2021/1001, K:2021/1304 sayılı kararında “… Dava konusu işlemin, davacının iddialarının bir kısmının görev yönünden reddine ilişkin kısmı bakımından;

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemlere karşı, istekli veya istekli olabilecekler tarafından, anılan kanun hükümlerinde öngörülen usullere göre ihaleyi yapan idareye yapılacak şikâyet başvurusundan sonra, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açıktır.

Davaya konu ihalede ihale komisyonunun 1 numaralı kararı ile davacıların teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, müdahilin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, müdahilin itirazen şikayet başvurusu üzerine kurul tarafından düzeltici işlem kararı alındığı, bu karar üzerine ihale komisyonunca tesis edilen 2 numaralı ihale komisyonu kararı ile müdahilin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak tespit edildiği, bu karara karşı davacılar tarafından şikayet ve itirazen şikayet yollarına gidildiği, itirazen şikayet başvurusuna konu itirazların bir kısmının kurulun yukarıda belirtilen düzeltici işlem mahiyetindeki kararına itiraz niteliğinde olduğu gerekçesiyle görev yönünden reddedildiği görülmüştür.

Davacıların teklifinin 1 numaralı ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmişken 2 numaralı ihale komisyonu kararı ile müdahilin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu suretle davacıların menfaatinin etkilendiği ve davacı tarafından ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen 15/04/2021 tarih ve 2 sayılı ihale komisyonu kararına karşı yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmasının daha önce alınan kurul kararına itiraz niteliğinde olmadığı birlikte değerlendirildiğinde itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin başvurudaki iddiaların bir kısmının görev yönünden reddine ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava konusu işlemin, davacının iddialarının bir kısmının süre yönünden reddine ilişkin kısmı bakımından;

Kamu İhale Kurulu kararlarının yerine getirilmesi için alınan 15/04/2021 tarihli ve 2 numaralı ihale komisyonu kararı ile, ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeniden belirlenmesi nedeniyle, ortaya çıkan bu değişikliğin dikkate alınarak ihale sürecinde davacıların hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir. İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığından 15/04/2021tarihli ve 2 numaralı ihale komisyonu kararına da, tebliğ tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açıktır.

Bu itibarla, ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 15/04/2021 tarihli ve 2 numaralı ihale komisyonu kararının davacılara 16/04/2021 tarihinde tebliğ edildiği, davacılar tarafından kanunda belirtilen süre içerisinde 22/04/2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusu süresinde yapıldığından, davacıların başvurusunun esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin başvurudaki iddiaların bir kısmının süre yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2021 tarihli ve 2021/UY.II-991 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz