Toplantı No 2021/046
Gündem No 55
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-436
BAŞVURU SAHİBİ:
Arhat Enerji A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/185331 ihale kayıt numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” ihalesine ilişkin olarak Arhat Enerji A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-911 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Arhat Enerji Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 30.09.2021 tarihli ve E:2021/1059, K:2021/1724 kararında “1.İddia: İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında, idarece hazırlanan analizlerde yer alan bazı işçilik giderlerinin fiyat teklifleri kapsamına dâhil edilerek açıklanmadığı, başka bir ifade ile fiyat teklifi ile açıklanamayacak analizlerin fiyat teklifi ile açıklandığı iddiası yönünden yapılan incelemede;

Yukarıda ilgili kısımlarına yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesinin son paragrafında yer alan düzenlemeye göre, yüklenici dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen işlere ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılırken, inşaat mahalli dışında imal edilen işin esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemi olması durumunda, bu iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanabileceği, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulmasının zorunlu olmadığı görülmektedir. Başka bir ifade ile inşaat mahalli dışında imal edilen işlerde analiz sunulmasının genel kural olduğu, bu kuralın istisnasının ise inşaat mahalli dışında imal edilen işin esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen bir iş kalemi olması durumu olduğu anlaşılmaktadır.

İnşaat mahallinde yapılan işlerde ise, Kamu İhale Genel Tebliği’nde özel bir düzenleme yer almadığından, fiyat teklifi ile açıklama yapılabilmesi yapılan imalatın veya hizmetin niteliğinin üçüncü kişilerden alınacak fiyat teklifi ile açıklama yapmaya uygun olup olmadığına bağlı olacaktır. Başka bir anlatımla, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin kabulü için, söz konusu imalat veya hizmet işinin piyasada mutat olarak üçüncü kişiler tarafından temin ediliyor olması ve imalat veya hizmetin maliyetinin şirketin defter kayıtlarından hesaplanabilir olması gerekecektir.

Uyuşmazlıkta, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında EKAP üzerinden gönderilen 0001857 sayılı yazı ile yazı ekinde yer alan iş kalemlerine ilişkin örnek analiz formatına göre açıklama yapılmasının istenilmesi üzerine, ihale üzerinde bırakılan Özbek İnşaat Taah. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Muzaffer Kaygın İnşaat Maden Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamındaki, “MC2İ/029- MCY11 Prizi, Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi, MC2İ/031- MCY12 Prizi Filtre Yapısının Yapılması ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi iş kalemi içerisinde bulunan ÖBF.FB10 Otomatik Geri Yıkamalı Tambur Filtre ve Kontrol Panosu Temini ve Yerleştirilmesi” iş kalemlerinin temini için FTS Filtrasyon Arıtım Sist. San. Tic. A.Ş. firmasından fiyat teklifi alındığı, söz konusu imalatların yerine yerleştirilmesi için ise İklimsan Makina Elekt. Tes. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından fiyat teklifi alındığı,MC2İ/032- MCY2 Pompa İstasyonu Mekanik İşleri Yapılması (Filtre İstasyonu ve Hava Kazanı dâhil) iş kalemi içerisinde bulunan ÖBF.FB12 Basınçlı Filtre Temini ve Yerleştirilmesi, TÖF-1 Yatay Milli Çift Emişli, MC2İ/034- MCY4 Basınçlı Filtre Temini iş kalemleri için de aynı yöntemle açıklama yapıldığı, fiyat teklifi ekinde ise idarenin analiz formatında verilen girdilere ilişkin olarak açıklamalı analizlerin sunulduğu, söz konusu iş kalemlerine ilişkin dosya mevcudunda yer alan belgelerin incelenmesinden, bu iş kalemlerine konu işlerin temini ve yerleştirilmesi analiz girdisi içinde bulunan yerine yerleştirme kısmının, esaslı işçilik ve malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen nitelikte işlerden olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata aykırı olan ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlem kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, 1.iddia yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline, davacının 2. ve 3. iddialarının reddine ilişkin kısımları yönünden davanın reddine; …” dava konusu işlemin kısmen reddine kısmen iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 28.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-911 sayılı kararında mekanik ve elektrik teçhizatı için alınan fiyat tekliflerine ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz