4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR NELER GETİRECEK?

  1. Artırımlı Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Hükümler
  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmeler

Yapım işlerinde, 1/1/2022 – 31/12/2023 tarihleri arasında ve formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine …. olarak uygulanır.

Hizmet alımlarında, 1/1/2022 – 31/12/2023 tarihleri arasında ve formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine …. olarak uygulanır.

Mal alımlarında, 1/1/2022 – 31/12/2023 tarihleri arasında ve fiyat farkı tutarı yüzde … oranında artırılarak verilir.

Taslak metinde “B” katsayısına yer verilmemiştir. (1,10-1.20 olması beklenmektedir.)

  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplanan sözleşmeler

Yapım işlerinde, 1/1/2022- 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanmasında;

Pn=  Gn/Go  olmak üzere,

Fd = An  x D x (Pn – 1) formülü kullanılır.

Hizmet alımlarında, 1/1/2022- 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)  gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanmasında;

a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler için,

Pn=  Gn/Go  olmak üzere,

Fd = An x D x (Pn – 1) formülü kullanılır.

b) İhale dokümanında sadece 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmeler için,

Pn= a1+(1-a1)Gn/Go   olmak üzere,

Fd = An x D x (Pn – 1) formülü kullanılır.

Mal alımlarında, 1/1/2022- 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)  teslim edilen kısımları için fiyat farkı hesaplanmasında;

Fd = (M x B) x D x [(Gn/Go ) -1] formülü kullanılır.

a) Fd: Artırımlı fiyat farkı tutarını,

b) D: Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki sözleşmelerde … sabit katsayısını, ifade eder.

Burada “D” sabit katsayısının İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde uygulanacak olan “B” sabit katsayısı ile muhtemelen aynı olacaktır.

  1. Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin uygulama esasları

Bu Esaslar kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz.

Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Bu kapsamda Esaslarda yer verilen koşulları sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı verilmesi zorunludur.

İş veya teslim süresi 1/1/2022 tarihinden önce sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

  1. Ek Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Hükümler

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre belirlenen hesaplama yöntemleri ve uygulama esasları ile aynı şekilde olup, herhangi bir değişiklik yok

  1. Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları

Yapım işi sözleşmelerinde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

İdare tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 10 gün içerisinde karar verilir.

Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur.

Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu işlerde 31/3/2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

Uzatılacak süre, 1/1/2022 tarihi ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edilir.

İşin süresi 1/1/2022 tarihinden önce sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez.

Bu madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre içinde gerçekleştirilen imalata ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hükümleri de uygulanır.

  1. Sözleşmenin feshine ilişkin uygulama esasları

Bu Esaslara göre sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur.

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre devredilen sözleşmeler için gerçekleşme oranı hangi seviyede olursa olsun bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz.

Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde sözleşmenin 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediği tespit edilir.

Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe kadar gerçekleştirilen imalat/iş/teslimatlara ilişkin onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınır.

Gerçekleşme oranının yüzde 15’i geçtiğinin tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.

Kesin hesap sonucunda tespit edilen gerçekleşme oranı bu maddenin uygulanmasında dikkate alınmaz.

Gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’inin (bu oran dâhil) altında olduğu anlaşılan sözleşmeler hakkında fesih ve tasfiye kararı alınır.

Feshedilen sözleşmelerde:

a) Fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz.

b) Düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz.

c) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı hesaplanmaz.

ç) Fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz.

d) Gerçekleştirilen kısma ilişkin olarak ilgili mevzuatına göre iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez.

Sözleşmenin feshine ilişkin başvuru yapılmış olması halinde artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkına ilişkin işlemler fesih işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar durdurulur. Ancak sözleşmenin feshinden önce yükleniciye bu Esaslara göre artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı verilmiş olması halinde, ödenen tutar iade edilmedikçe fesih işlemleri sonuçlandırılmaz.

Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemez.

  1. Tereddütlerin giderilmesi

Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz