Toplantı No : 2022/033
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 22.06.2022
Karar No : 2022/MK-198
BAŞVURU SAHİBİ:
DENİZAY SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Konya İl Emniyet Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/123432 İhale Kayıt Numaralı “Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan muhtelif marka ve model taşıtın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortalarının yaptırılması işi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

            Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/123432 İhale Kayıt Numaralı “Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Muhtelif Marka ve Model Taşıtın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortalarının Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Denizay Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.04.2022 tarihli ve 2022/UH.IV-504 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Denizay Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.05.2022 tarihli ve E:2022/957, K:2022/1151 sayılı kararı ile “…davacı şirketin Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Konya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Taşıtların Zorunlu Mâlî Sorumluluk Sigortalarının Yaptırılması İşi” ihalesine katıldığı, ihaleyi Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin kazandığı, davacının “Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin yeterlilik bilgileri tablosunda Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinin acentesi olduğuna dair belge sunduğu, anılan belgenin mevzuata aykırı olduğu, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinin Emniyet Genel Müdürlüğünün polis bakım ve yardım sandığına bağlı bir iştirak olarak ihaleyi yapan makamla doğrudan bağlantısının olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11. maddesinin (g) bendine göre ihaleye katılmaları yasak sayılanlardan olduğu, bu sebeple Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan/dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına teklif veremeyeceğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi, ayrıca Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin haklarında yasaklama kararı verilmesi ve söz konusu ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği” iddialarıyla ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun idarece reddedildiği ve başvurunun reddine dair kararın davacıya 29/03/2022 tarihinde tebliğ edildiği, bunun üzerine davacı şirketin EKAP üzerinden 08/04/2022 tarihinde saat 23:59’da davalı Kamu İhale Kuruluna elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedildiği, bu kararın iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, şikâyet başvurusunun reddine dair kararın davacıya 29/03/2022 tarihinde tebliğ edildiği, davacı şirketin sürenin son günü olan 08/04/2022 Cuma günü saat 23:59’da EKAP üzerinden davalı Kamu İhale Kuruluna elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, mesai saatleri dışında EKAP üzerinden yapılan başvuruların Kuruma bildiriminin bir sonraki iş günü yapıldığından, (araya hafta sonu tatilinin girmesi sebebiyle) bir sonraki iş günü olan 11/04/2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başvurunun Kuruma bildirildiği, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin, bir çok kararında mahkemelerin usûl kurallarını uygularken yargılamanın hakkaniyetine zarar getirecek ölçüde katı şekilcilikten kaçınmaları gerektiği gibi kanunla öngörülmüş usûl şartlarının ortadan kalkmasına neden olacak ölçüde aşırı esneklikten de kaçınılması gerektiği, mevzuatta öngörülen dava açma süresine ilişkin kuralların hukuka açıkça aykırı olarak yanlış uygulanması veya bu sürelerin hatalı hesaplanması nedenleriyle kişilerin dava açma ya da kanun yollarına başvuru haklarını kullanmasına engel olunması mahkemeye erişim hakkını ihlal edebileceği, dava açma sürelerini düzenleyen son derece karışık ve dağınık olan mevzuatın aşırı şeklî (katı) yorumunun mahkemeye erişim hakkını ihlal edeceğini belirtmiş, bu kapsamda özellikle derece mahkemesi kararında gösterilen başvuru merci ve süresine ilişkin bilgiye güvenilerek buna uygun yapılan kanun yolu başvurularının süre aşımından reddedilmesinin, başvurucu üzerinde öngörülemez ağır bir yüke sebep olduğu, başvurucuların katlanmak zorunda kaldığı külfetin hedeflenen meşru amaçlarla orantısız olduğu, dolayısıyla müdahalenin ölçülü olmadığı gerekçeleriyle “mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği” yönünde kararlar verdiği görülmektedir.

Somut olayda da davacıya tebliğ edilen şikâyet başvurusunun reddine dair karara karşı on gün içinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği, davacı tarafından da on günlük yasal sürenin son günü olan 08/04/2022 Cuma günü saat 23:59’da EKAP üzerinden davalı Kamu İhale Kuruluna elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği, ancak şikayet başvurusunun reddine dair kararda “EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun Kurum kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı” hususunu davacıya bildirilmediği, ihalelere ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, uyuşmazlığın yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen emsal kararları da göz ününe alındığında tesis edilen dava konusu işlemdeki gerekçenin, mahkemeye erişim hakkının ihlaline sebep olabileceği anlaşılmış ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 

 

 

 

1- Kamu İhale Kurulunun 20.04.2022 tarihli ve 2022/UH.IV-504 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz