Yasaklama kararlarının kişilere tebliğ edilmemesinin neden olduğu sorunlar

İtirazen şikâyet dilekçesinde, ihalelere katılmaktan yasaklandıklarına ilişkin olarak taraflarına herhangi bir tebligat yapılmadığı, dolayısıyla yasaklama durumu bilinmeden ihaleye teklif verilmesi sebebiyle kendilerine herhangi bir kusur atfedilmeyeceği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince, bireysel işlemlerin yazılı olarak ilgilisine tebliğ edilmesi gerektiği, ayrıca Danıştay tarafından verilmiş olan aynı hususa ilişkin kararlarda belirtildiği üzere, idari işlemin ilgilisine tebliğ edilmesi gerektiğinin açık olduğu, tebliğ edilmediği durumda ise işlemin haricen öğrenildiği tarihin esas alınması gerektiği, bu doğrultuda 13.03.2021 tarihinde haklarında yasaklama kararı verildiği ve bu tarihte Resmi Gazetede yayımlanmış olan yasaklama kararının tebliğ yapılmaksızın bu durumun ihale tarihi olan 15.03.2021 tarihinden sonra öğrenildiği, kaldı ki ihaleye katılma yasaklısı iken sözleşme imzalama imkânı bulunulmadığı, bu itibarla ihaleye teklif verilmiş olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, öte yandan ihaleye teklif verilmesi aşamasında yasaklılık sorgusu yapılmasını sağlayan ve EKAP üzerinden teklif verilmesini engelleyen bir sistemin de bulunmadığı, dolayısıyla haklarında tesis edilen yasaklama kararı bilinmeksizin teklif verildiği, söz konusu nedenlerle geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yeni bir yasaklama sürecinin başlatılmasının çalışma hürriyetinin ihlali olduğu, diğer yandan, yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinin 13.03.2021, e-ihaleye teklif tarihinin ise 14.03.2021 olduğu, dolayısıyla hem yasaklamanın yayımlandığı tarihin hem de teklif verilme tarihinin hafta sonu olması sebebiyle yasaklama kararının öğrenilemediği, ayrıca söz konusu işlemlerin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de yasaklılık kararının EKAP sistemine de düşmediği, sonuç olarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin idarece geri alınması mümkünken, hukuka aykırı olarak geri alma işleminin yerine getirilmediği iddiasına yer verilmiştir.

Konuya ilişkin KİK kararında;

  • Mevzuatın yer alan hükümleri çerçevesinde, hakkında yasaklama işlemi başlatılan isteklilerin, yasaklama işlemleri Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçen ortalama 45 günlük süreç içerisinde yasaklama işlemlerinden haberdar olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılan iş ortaklığının başka ihalelere katılmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığını günlük olarak takip etme sorumluluğu ihaleye katılan iş ortaklılığına ait olup ihaleye teklif verilmeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakılması halinde alınan yasaklama kararının görülmesi mümkünken anılan istekli tarafından günlük Resmi Gazete takip edilmeden inceleme konusu ihaleye teklif verilmiş olması isteklinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
  • 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin son fıkrası gereğince hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alındığından başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Değerlendirmesi yapılmıştır.

Ancak bu hususlarda farklı değerlendirmelerin yapıldığı mahkeme kararları da bulunmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz