Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 866
İlam No 69
Tutanak Tarihi 26.4.2022
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Eksik İmalat

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… tarafından yaptırılan “… Yapım İşi”nde ihale dokümanı eki uygulama projesi, mahal listesi ve teknik tariflerine uygun yapılmayan ve/veya eksik yapılan bazı imalatlara ilişkin bedellerin tam olarak ödendiği görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin, “Hatalı, kusurlu ve eksik işler” başlıklı 24’üncü maddesinde, “(1) Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, imalatların hatalı, eksik veya ihale dokümanı eklerine uygun yapılmaması halinde bu imalat bedellerinin, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden, kesin hakedişinden ya da teminatından kesilmesi gerekir.

… Ltd. Şti. yükleniminde bulunan sorgu konusu “…Yapım İşi”nde ise işin kontrol teşkilatı üyeleriyle birlikte … tarihinde yapılan fiili fiziki denetim sonucunda düzenlenen tespit tutanağında;

1- İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince bina dış cephesinde ÖBF.15 nolu poz ile belirtilen 6+16+6 ölçülerinde temperli cam takılması gereken mahallere takılan temperli cam ölçüsünün 6+12+4 olduğu,

2. İhale dokümanı eki uygulama projesine göre, zemin kat bina ortası boşluk alanda yer alan vrf cihaz dış ünitesi ile havalandırma kaidelerine MSB.686 nolu poz gereğince yapılması gereken 6 cm kalınlığındaki andezit harpuşta ile kaplamasının yapılmadığı,

3. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi gereğince, mahal listesinde belirtilen alanların duvarlarına 27.525/1A nolu pozda belirtildiği üzere 10 mm kalınlığında perlitli alçı, üzerine 9 mm ikinci kat ve üzerine 3 mm saten alçı imalatı tatbik edilmesi gerekirken 3 mm saten alçı tatbik edildiği,

4. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesine göre amfi mahallerinin sahne alanına Y.21.275/01 nolu poz gereği lamine parke döşeme kaplaması yapılması gerekirken laminant parke döşendiği,

5. İhale dokümanı eki uygulama projesi ve mahal listesi gereğince, merdiven mahallerinin tavanına 27.535.1 nolu pozda belirtilen 1,2 cm sıvanın tatbik edilmesi gerekirken 3 mm alçı sıva (27.527/3) tatbik edildiği,

6. Fen ve sanat kuralları gereğince ilgili mevzuatında tarif edildiği şekilde projede yer alması gereken duvar, tavan ve cephelerde dilatasyon fugası imalatının yapılmayıp sadece kapak konulduğu,

tespitlerine yer verildiği halde, anılan eksik veya ihale dokümanı eklerine uygun olmayan imalatlar için Yüklenicinin hakedişinden herhangi bir kesinti yapılmamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinin ikinci fıkrasında, “mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması”nın kamu zararının belirlenmesinde esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, “… Yapım İşi”nde ihale dokümanı eki uygulama projesi, mahal listesi ve teknik tariflerine uygun yapılmayan ve/veya eksik yapılan imalatlara ilişkin bedellerin tam olarak ödenmesi sonucunda kamu zararına neden olunduğu görülmüşse de, sorumluların savunmaları ve eki tahsilat belgelerinin incelenmesinden, tespit edilen eksikliklere ilişkin …-TL’nin … tarihli ve … sayılı muhasebe işlem fişiyle, sorgu eki kesintiler tablosunun 6’ncı maddesinde yer alan dilatasyon fugası eksikliklerinin pandemi süreci ve binada eğitimin başlaması nedeniyle tamamlatılamayan kısımlarına ilişkin olarak ise …-TL’nin … tarihli ve … sayılı muhasebe işlem fişiyle Yükleniciden tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı …-TL … tarihli ve … sayılı muhasebe işlem fişi ile Yükleniciden tahsil edildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

İmalatların hatalı, eksik veya ihale dokümanı eklerine uygun yapılmaması halinde bu imalat bedellerinin, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden, kesin hakedişinden ya da teminatından kesilmesi gerekir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz