ihalenin iptali
ihalenin iptali
Toplantı No 2022/038
Gündem No 6
Karar Tarihi 10.08.2022
Karar No 2022/UY.II-933

BAŞVURU SAHİBİ:

Öz Er-Ka İnş. Turz. Elekt. Taah. Tic.ve San. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/404559 İhale Kayıt Numaralı “Ankara İli, İmrahor Vadisi 1 Etap Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 26.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara İli, İmrahor Vadisi 1 Etap Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.07.2022 tarih ve 31981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/722 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan istekli ile kendi fiyat tekliflerinin mukayese edilerek rekabetin oluşmadığı, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gerekçe gösterilerek ihalenin iptali işleminin mevzuata aykırı olduğu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda başvurularının iptale karşı değil tekliflerinin geçerli teklif olarak kabul edilmemesine itiraz şeklinde  değerlendirilerek başvurunun  şikayet  ve  itirazen  şikayet süreci içinde esas yönünden değerlendirilmesi gerektiği, tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve ihalede yeterli rekabet sağlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, “…İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak ihalenin iptali işleminden önce bir şikayet başvurusunun olduğu hallerde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da mümkündür.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde, “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede idarenin iptal kararı öncesinde idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklifi idarece geçerli bir teklif olarak değerlendirildiği ve değerlendirme dışı bırakılmadığı görüldüğünden başvurunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 2’nci maddesi gereğince ihalenin iptaline yönelik olmayan başvurular kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereği, kural olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusu olmaksızın ihalenin idarece iptali işlemine ilişkin olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından başvurunun görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz