Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2022
Dairesi 6
Karar No 940
İlam No 48
Tutanak Tarihi 4.4.2024
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

 


 

Konser Bedeli Ödenmesi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

…-… Festivali kapsamında düzenlenen konsere ait hizmet bedelinin … Büyükşehir Belediyesi ile … Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun;

“Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde, “… yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, …”,

“Büyükşehir belediyesinin giderleri” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde, “Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler”,

denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

“Hemşehri hukuku” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.”,

“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.”,

“Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.”,

“Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde ise, “n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.”,

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, belediye bütçesinden yapılan harcamaların öncelikle mahalli müşterek bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması, 5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde sayılmış olan belediyelerin görev ve sorumlulukları ile 15’inci maddesinde sayılmış olan belediyenin yetki ve imtiyazları arasında bulunması ve yapılan harcamanın aynı Kanun’un 60’ncı maddesinde sayılan belediye giderleri arasında yer alması gerekmektedir.

… Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesine istinaden diğer mahalli idarelerle ortak hizmet projeleri için protokol yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı dava konusu edilmiş ve … …’inci İdare Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. … …’inci İdare Mahkemesinin … sayılı Kararı da, temyize konu edilmesi sonucu Danıştay …’inci Dairesinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile bozulmuştur.

Bu defa, … Büyükşehir Belediye Meclisi … tarihli ve … sayılı Kararıyla diğer mahalli idarelerle ortak hizmet projeleri için protokol yapma yetkisini Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine vermiş ve bu Kararda yapılan iş birliği ile ilgili protokoller hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise bilgi verileceği belirtilmiştir.

… Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca … tarihleri arasında …-… Festivali kapsamında … tarihinde … … … Meydanında konser etkinliği gerçekleştirilmesi planlandığından, bu etkinlik giderinin ödenmesine ilişkin … tarihinde Başkanlık Makamından Olur alınmış ve anılan festivalde … Belediyesi tarafından etkinlikler planlanmış olması ve belediyeler arası koordinasyonun sağlanması ve herhangi bir karmaşa yaşanmaması için … tarihinde … Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu konser hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında temin edilmiştir.

Raporda, hukuka aykırı şekilde alınan Meclis Kararına istinaden … Belediyesi ile iş birliği protokolü yapıldığı ve bu protokole dayanılarak söz konusu konsere ait hizmet bedelinin … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiği belirtilerek kamu zararına neden olunduğu ifade edilmişse de;

Yetki devrine ilişkin Meclis Kararının alındığı … tarihinde, … tarihli Meclis Kararının hukuka uygun olduğuna yönelik … …’inci İdare Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı Kararı bulunmaktadır. Danıştay’ın bu kararı bozma tarihi ise …’dur. Dolayısıyla, … tarihi itibariyle önceki meclis döneminde alınan yetki kararının hukuka aykırılığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakla birlikte bu kararın hukuka aykırılığına ve iptal edildiğine ilişkin bir yargı kararı da bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, herhangi bir Meclis Kararı ve/veya iş birliği protokolü olmasa dahi konser hizmeti alımı yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri kapsamında … Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkisi dahilinde olan bir harcama niteliğindedir.

Açıklanan gerekçelerle, …-… Festivali kapsamında düzenlenen konsere ait hizmet bedelinin, bahse konu hizmetin görev ve yetkisi dahilinde olması nedeniyle … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi sonucunda kamu zararı oluşmamıştır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

 

137 YORUMLAR

 1. [url=[Link deleted]анализы перед беременностью[/url] – сдать анализы день в день, какие анализы сдать на паразитов в организме

 2. [url=[Link deleted]справедливости Зака Снайдера (2021) смотреть фильм онлайн бесплатно[/url] – кино новинки смотреть, новинки фильмов которые вышли в качестве

 3. ЯР Бистро в Ижевске bistroyar.ru

  Приглашаем Вас в данное bistroyar.ru бистро, где возможно не только быстро и аппетитно перекусить, а также провести семейное мероприятие, делать заказ с доставкой, насладиться вкусной кухней и порадовать себя вкусностями.

  Кафе «ЯР» размещено по адресу г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 163. Время работы с 10:00 до 20:00 ежедневно. Приходите к нам или оформляйте заказ с доставкой и наслаждайтесь блюдами разной кухни в привычной для себя атмосфере.

  По запросу [url=[Link deleted]кухня[/url] вы на верном пути. Здесь можно быстро заказать еду с доставкой. Заходите в меню на сайте bistroyar.ru и отправляйте желаемые блюда в корзину. Далее определите способ доставки или самовывоз, что более комфортно для Вас. Если Вы хотите доставку на дом, то непременно указывайте правильный адрес и мобильный телефон.

  Если Вы планировали найти [url=[Link deleted]еды из ресторана[/url] сейчас, то мы Вам готовы помочь. Наш лозунг – «хорошо, как дома», ведь мы готовим с любовью, что многие клиенты отметили. По всем вопросам звоните по нашему номеру телефона +7(3412)223-230 или оставляйте заявку на сайте. Обязательно попробуйте наши салаты и горячее, возможно, вкуснее было только у бабушки на кухне.

 4. Нужны деньги прямо сейчас? Наш сервис предлагает [url=[Link deleted]на карту круглосуточно реально без отказа[/url] от новых и малоизвестных МФО 2024 года. Наши условия подходят для всех, независимо от кредитной истории. Мы работаем с проверенными микрофинансовыми компаниями, предлагающими мгновенную выдачу займов онлайн. Минимальные требования к заемщику и авторизация через Госуслуги делают процесс простым и быстрым.

  Наши лицензированные МФО работают по всей России, предлагая [url=[Link deleted]без отказа на карту онлайн[/url] круглосуточно. Вы можете получить суммы от 1 до 30 тысяч рублей, а также найти предложения под 0%. Наша команда профессионалов обеспечивает надежность и безопасность каждой сделки. Получите займ на карту без отказа уже сегодня и решите свои финансовые вопросы быстро и удобно!

 5. Легкие сорочки и плюшевые пижамы – женская домашняя одежда радует и вдохновляет. [Link deleted]- здесь сформированы самые яркие варианты, типы тканей, большие и маленькие размеры.
  Красивая брендовая женская хлопковая домашняя одежда необходимая сфера девичьего гардероба. Что может быть лучше чем домашний плюшевый халатик осенним вечером. Здесь, в бутике женской домашней одежды удачно подберете больших и маленьких размеров наборы домашней одежды, отличного качества. Женская одежда для дома отлично подойдет для презента дочке, близкой подруге или маме. На страницах лучшие европейские производители, образцы выполнены из самых качественных материалов и имеют большую палитру размеров и цветов – с карманами и каскадным орнаментом, из нежной микрофибры и хлопка.

 6. [url=[Link deleted]купить +в аптеке москве цена[/url] – тирзепатид найти +в москве +с доставкой, тирзепатид инструкция +по применению купить

 7. Строительство готовых домов в Ижевске нк18.рф

  Сейчас едва ли ни каждый мечтает о загородном доме. Вдобавок, чтобы стройка не тянулась на века, чтобы сквер рядом и пруд, и до остановки недалеко. Звучит, как в сказке, верно? А мы знаем как воплотить эту сказку в реальность! Представляем компанию нк18.рф в Ижевске, которая дарит осуществление такой фантазии за самые короткие сроки и по невысоким расценкам. Не убедительно? Удостоверьтесь в этом самостоятельно, зайдя на наш веб сайт за полезной информацией.

  По теме [url=[Link deleted]из газобетона цена[/url] вы на верном пути. Тут возможно купить и заехать в дом за срок от 6 месяцев, оформить ипотеку на выигрышных условиях, и не проиграть в средствах — стоимость по время стройки не изменится. Мы уже много лет на рынке и имеем положительный опыт в архитектуре, помимо этого, всегда развиваемся, изучаем новинки и стараемся быть лучше с каждым построенным домом. Представлена увеличенная гарантия на кровлю, стены и фундамент.

  Приходите к нам за [url=[Link deleted]из газобетона под[/url] на любом этапе строительства. У Вас уже есть участок? Прекрасно, дом мы берем на себя. Определим различные тонкости, предоставим советы от профессионалов по расположению. Участка нет? Мы предложим Вам несколько различных вариаций, которые смогут подойти именно под Ваш спрос.

  По всем вопросам звоните по номер телефона +7(929)276-00-53 или закажите на сайте нк18.рф и мы Вам позвоним в скорое время. Находимся по адресу: г. Ижевск, ул. Береговая, д. 1. На представленном сайте есть отзывы тех, кто уже воспользовался нашими услугами. Хотите быть в их числе? Мы ждем и с радостью поможем Вам в осуществлении мечты.

 8. Купить дом в Ижевске нк18.рф

  В настоящее время практически каждый мечтает о загородном доме. Да еще, чтобы строительство было мгновенным, чтобы сквер рядом и река, и до города 5 минут. Звучит, как что-либо невозможное, правда? А мы прекрасно осознаем как воплотить эту сказку в жизнь! Предлагаем к знакомству фирму нк18.рф в Ижевске, которая дарит реализацию такой мечты за самые сжатые сроки и по небольшим ценам. Остались сомнения? Убедитесь в этом самостоятельно, перейдя на наш онлайн ресурс за полезной информацией.

  По вопросу [url=[Link deleted]земельный участок[/url] вы на правильном пути. Тут возможно купить и заехать в дом за период от 8 месяцев, получить ипотеку на выигрышных условиях, и не потерять в деньгах — стоимость по время стройки не изменится. Мы уже много лет на рынке и имеем отличный опыт в архитектуре, помимо этого, всегда совершенствуемся, изучаем новинки и стараемся быть лучше с каждым построенным домом. Дается увеличенная гарантия на крышу, стены и фундамент.

  Приходите к нам за [url=[Link deleted]участок под ижс в ижевске[/url] на любом этапе строительства. У Вас уже имеется участок? Прекрасно, дом мы берем на себя. Выявим все нюансы, предоставим советы от специалистов по планировке. Участка не имеется? Мы предложим Вам много разных вариантов, которые смогут подойти именно под Ваш запрос.

  По любым вопросам звоните по телефону +7(929)276-00-53 или закажите обратный на сайте нк18.рф и мы Вам позвоним в ближайшее время. Находимся по адресу: г. Ижевск, ул. Береговая, д. 1. На представленном сайте есть отзывы тех, кто уже пользовался нашими услугами. Желаете быть в их числе? Мы ждем и с удовольствием окажем помощь Вам в исполнении мечты.

 9. [url=[Link deleted]+в москве[/url] – оземпик раствор +для инъекций, препараты +для похудения самые эффективные +и безопасные

 10. In addressing the balance of commercial refrigeration units to reduce wear and energy consumption, the Balanset-1A was effectively employed. Explore the technology and benefits on Vibromera’s website [Link deleted]enhancement of gaming console cooling fans using Vibromera’s balancing technology resulted in quieter, more efficient operation. Details on the application of their equipment can be found on Vibromera’s website [Link deleted]

 11. [url=[Link deleted]работы на заказ[/url] – стоимость курсовой работы 2022, написание курсовых и дипломных работ на заказ

 12. [url=[Link deleted]отзывы +о препарате[/url] – безопасные препараты +для похудения +для женщин, мочегонные препараты +для похудения

 13. obviously like your web site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I will certainly come back again.

 14. Стоимость согласования перепланировки может варьироваться, но наша компания предлагает прозрачные и конкурентоспособные цены. Мы гарантируем качественное выполнение всех работ и соблюдение всех нормативов.

  Чтобы узнать [url=[Link deleted]согласования перепланировки[/url], просто свяжитесь с нашими специалистами. Мы предоставим вам подробную информацию и сделаем индивидуальное предложение, соответствующее вашим потребностям и бюджету. Доверьтесь нам, и вы останетесь довольны результатом!

 15. Заказать готовую еду в Ижевске restoyar.ru

  Изысканная аппетитная еда, ориентированный сервис, быстрая доставка горячих блюд на Ваш адрес — все это кафе-ресторан ЯР. Неповторимое место для желанных гостей, тут Вы сможете по-настоящему расслабиться, вкусить шикарные блюда Ижевска, для детей представлен увлекательный лабиринт в комнате отдыха, а для взрослых реальное представление-приготовление блюд на отрытой кухне. Речь о ресторане ЯР, где на сайте restoyar.ru возможно ознакомиться детальнее.

  Касательно [url=[Link deleted]тифлис доставка[/url] переходите на наш онлайн ресурс. На сайте можно посмотреть наше меню, сделать заказ, забронировать столик или позвонить нам. Контактный номер телефона +7(3412)223-225 или делайте заказ прямо на сайте. В тематике «доставка готовых блюд» откроется наше гастрономическое меню. Обратите своё внимание на подачу при заказе, это настоящее искусство. Приготовление также у нас специальное, таким образом можете не переживать перед заказом на праздник.

  Самая вкусная еда тут – [url=[Link deleted]ваще огонь ижевск[/url] приходите прямо сегодня. Мы находимся по адресу: г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 163. Время работы с 12:00 до 00:00, а в пятницу и субботу до 2-х ночи. Приглашаем Вас и Ваших близких великолепно провести время или оформить заказ на restoyar.ru на Ваш адрес и насладиться вкусной едой в своей стандартной атмосфере.

 16. [url=[Link deleted]tirzepatide инструкция +на русском языке[/url] – мунжаро инструкция, тирзепатид инструкция +по применению купить +в москве

 17. СОУТ: комплексная защита здоровья работников

  Сейчас на рынке труда обеспечение безопасных условий работы — это ключевой приоритет для любой организации. Организация Safety Systems Group оказывает услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ), направленные на выявление и минимизацию вредных факторов на рабочих местах. Наша цель — создание комфортных и безопасных условий для всех работников, что положительно сказывается на производительности и мотивации.

  Преимущества и этапы СОУТ для вашей компании

  Процесс СОУТ включает основные этапы. Первый этап – подготовка и сбор документации, потом специалисты оценивают рабочие места и идентифицируют риски. На завершающем этапе оформляется отчет, который содержит рекомендации по улучшению условий труда. [url=[Link deleted]специальной оценки условий труда рабочих мест[/url] не только обеспечивает соответствие законодательству, но и повышает доверие сотрудников к работодателю.

  Преимущества работы с нами

  Safety Systems Group обладает аккредитацией и многолетним опытом в области охраны труда. Наши эксперты применяют новейшие методы и оборудование для выполнения специальной оценки условий труда, что гарантирует точность и объективность оценки. Мы сотрудничаем с компаниями разных отраслей, предлагая индивидуальный подход и оптимальные решения для каждого клиента. Наши услуги по специальной оценке условий труда — это ваш путь к безопасному и здоровому рабочему процессу.

  Безопасность на рабочем месте — ключ к успеху.

  Обеспечение надежных условий работы — это не только выполнение нормативов, но и забота о здоровье и благополучии сотрудников. [url=[Link deleted]оценка безопасных условий труда[/url] помогает обнаружить и ликвидировать риски, что снижает уровень травматизма и увеличивает производительность. Обращайтесь в Safety Systems Group, чтобы обеспечить своим сотрудникам достойные условия труда и улучшить общий климат в коллективе.

 18. Join [Link deleted]the leading provider of verified accounts across diverse digital platforms, as a valued partner. Expand your business reach and access a wide range of verified accounts tailored to different needs. With our reliable platform and dedicated support, collaborating with [Link deleted]ensures mutual success and growth in the competitive online market.

  Visit : [Link deleted]

  Thanks U

 19. Оценка условий труда: защита сотрудников

  На рынке труда 2024 года обеспечение безопасных рабочих условий — важный аспект для каждой компании. Safety Systems Group предлагает помощь по выполнению СОУТ (СОУТ), направленные на выявление и минимизацию вредных факторов на рабочих зонах. Наша цель — создание безопасных и комфортных условий для каждого сотрудника, что способствует увеличению производительности и мотивации.

  Этапы проведения СОУТ и преимущества для вашей организации

  Процедура специальной оценки условий труда включает основные этапы. Первый этап – подготовка и сбор документации, потом специалисты оценивают рабочие места и идентифицируют риски. На финальном этапе подготавливается отчет, в котором изложены рекомендации по улучшению условий труда. [url=[Link deleted]СОУТ[/url] не только помогает соблюсти законодательные нормы, а также увеличивает доверие сотрудников к работодателю.

  Почему выбирают нас?

  Наша компания имеет аккредитацию и многолетний опыт в области охраны труда. Наши эксперты применяют новейшие методы и оборудование для проведения специальной оценки условий труда, гарантируя точные и объективные результаты. Мы работаем с компаниями различных отраслей, обеспечивая индивидуальный подход и лучшие решения для каждого клиента. Оценка условий труда от нашей компании — ваш шаг к безопасной и здоровой рабочей атмосфере.

  Безопасные условия труда — ключ к успеху.

  Обеспечение надежных условий работы — это не только соблюдение нормативных требований, но также забота о здоровье и благополучии работников. [url=[Link deleted]специальной оценки условий труда цена[/url] способствует выявлению и устранению опасностей, что ведет к снижению уровня травматизма и повышению эффективности работы. Приходите в Safety Systems Group, чтобы обеспечить своим сотрудникам достойные условия труда и улучшить общий климат в коллективе.

 20. Психологическая помощь в Москве: поддержка и решение проблем

  В нашем мире многие сталкиваются с эмоциональными и психологическими проблемами, требующими профессиональной помощи. Сайт psyhologirinakurazh.ru предлагает услуги профессионального психолога в Москве, который поможет справиться с жизненными трудностями и улучшить качество жизни.

  Консультации психолога в Москве для всех желающих

  Если вы ищете [url=[Link deleted]психолога в москве цены[/url] , наши профессионалы готовы предложить вам индивидуальные и семейные консультации. Мы понимаем, что каждая ситуация уникальна, и поэтому относимся к каждому клиенту с вниманием и заботой. Наши психологи помогут вам разобраться в сложных вопросах, восстановить гармонию в отношениях и преодолеть внутренние конфликты.

  Доступные цены и профессиональный подход

  Мы предлагаем [url=[Link deleted]психолог в москве консультация[/url] , чтобы профессиональная помощь была доступна каждому. В нашем кабинете психолога в Москве вы найдете комфортную и доверительную атмосферу, способствующую откровенным беседам. Консультации проводятся в удобное время для вас, и вы можете быть уверены в полной конфиденциальности.

  Отзывы клиентов и наше признание

  Наша работа высоко оценивается клиентами, что подтверждается многочисленными положительными отзывами. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто обратился к нам, почувствовал значительные улучшения в своей жизни. Зайдите на сайт psyhologirinakurazh.ru, чтобы узнать больше о наших услугах и записаться на консультацию. Доверьтесь нашим профессионалам и начните свой путь к душевному равновесию уже сегодня.

 21. To correct imbalance in an industrial mixer, Vibromera’s balancing solutions were utilized, offering precision and improving the machinery’s durability. For a deep dive into the process and technology, visit Vibromera’s website [Link deleted]

 22. Психологическая поддержка в Москве: помощь и решения

  В современном мире многие сталкиваются с эмоциональными и психологическими трудностями, которые требуют профессиональной поддержки. Сайт psyhologirinakurazh.ru предлагает услуги квалифицированного психолога в Москве, который поможет справиться с различными жизненными ситуациями и улучшить качество вашей жизни.

  Консультации психолога в Москве для всех желающих

  Если вы ищете [url=[Link deleted]психолог в москве[/url] , наши специалисты готовы предложить индивидуальные и семейные консультации. Мы понимаем, что каждая проблема уникальна, поэтому подходим к каждому клиенту с вниманием и заботой. Наша команда профессиональных психологов поможет вам решить сложные вопросы, восстановить гармонию в отношениях и справиться с внутренними конфликтами.

  Доступные цены и высокий профессионализм

  Мы предлагаем услуги [url=[Link deleted]психологов москвы[/url] , чтобы профессиональная помощь была доступна всем. В кабинете психолога в Москве вы найдете комфортную и доверительную атмосферу, способствующую откровенным беседам. Консультации проводятся в удобное для вас время, и вы можете быть уверены в полной конфиденциальности.

  Отзывы клиентов и признание

  Наша работа ценится клиентами, что подтверждается многочисленными положительными отзывами. Мы стараемся, чтобы каждый, кто обратился к нам, ощутил значительные улучшения в своей жизни. Посетите сайт psyhologirinakurazh.ru, чтобы узнать больше о наших услугах и записаться на консультацию. Доверьтесь профессионалам и начните свой путь к душевному равновесию уже сегодня.

 23. In balancing a shaft, tBalancing the crusher was done using the Balanset-1A device from Vibromera, contributing to a significant reduction in vibration and increased efficiency of the equipment. More about the solutions applied can be viewed on the manufacturer’s website [Link deleted]

 24. I really wanted to jot down a brief word in order to express gratitude to you for those great guidelines you are placing on this website. My time intensive internet research has at the end been honored with high-quality details to write about with my neighbours. I ‘d point out that most of us site visitors are unequivocally lucky to dwell in a very good site with so many lovely people with interesting solutions. I feel pretty grateful to have discovered your web page and look forward to really more fun times reading here. Thank you once again for everything.

 25. Психологическая помощь в Москве: поддержка и решение проблем

  В современном мире многие сталкиваются с эмоциональными и психологическими трудностями, которые требуют профессиональной поддержки. Сайт psyhologirinakurazh.ru предлагает услуги профессионального психолога в Москве, который поможет справиться с жизненными трудностями и улучшить качество жизни.

  Консультации психолога в Москве для всех желающих

  Если вы ищете [url=[Link deleted]психолог в москве цены[/url] , наши специалисты готовы предложить индивидуальные и семейные консультации. Мы понимаем, что каждая проблема уникальна, поэтому подходим к каждому клиенту с вниманием и заботой. Наша команда профессиональных психологов поможет вам решить сложные вопросы, восстановить гармонию в отношениях и справиться с внутренними конфликтами.

  Доступные цены и высокий профессионализм

  Мы предлагаем [url=[Link deleted]психолог москва[/url] , чтобы профессиональная помощь была доступна каждому. В кабинете психолога в Москве вас ждет комфортная и доверительная атмосфера, способствующая откровенным беседам. Консультации проводятся в удобное для вас время, и вы можете быть уверены в полной конфиденциальности.

  Отзывы клиентов и признание

  Наша работа высоко оценивается клиентами, что подтверждается многочисленными положительными отзывами. Мы стремимся, чтобы каждый, кто обратился к нам, почувствовал значительные улучшения в своей жизни. Зайдите на сайт psyhologirinakurazh.ru, чтобы узнать больше о наших услугах и записаться на консультацию. Доверьтесь нашим профессионалам и начните свой путь к душевному равновесию уже сегодня.

 26. Шелом, автолюбители!

  Хотите хронически быть в течение крене целых новостей а также происшествий в ладе автомобилей? Автор этих строк предлагаем вам уникальную эвентуальность следить за наиболее свежайшими и пригожими новостями изо машинного тест на нашем сайте.

  На нашем сайте вы найдете:
  – Последние новинки автомобильной индустрии
  – Обзоры новинок экстрим-спорт
  – Нужные ссср по уходу согласен каром
  – Увлекательные заметки и еще аналитика
  – Наши знатоки постоянно мониторят рынок и еще делятся наиболее живыми а также полезными материалами. Приобщайтесь ко сообществу водителей и хронически находитесь в уклоне полных новинок (а) также тенденций.

  Закатываете на [Link deleted]наш сайте и еще декламируйте крайние автомобильные новости ясно ща!

  Ожидаем вы сверху leks-decor.ru!

 27. Привет, водители!

  Хотите хронически толкать в течение направлении всех новинок да мероприятий в мире автомобилей? Ты да я предлагаем для вас уникальную возможность следить согласен наиболее свежайшими равным образом увлекательными новинками из автомобильного мира на нашем сайте.

  На нашем сайте ваша милость найдете:
  – Последние новинки автомобильной индустрии
  – Обзоры новинок авто
  – Пользительные советы по уходу за автомобилем
  – Интересные статьи и еще аналитика
  – Наши умники час от часу мониторят рынок равно делятся самыми актуальными а также нужными материалами. Приобщайтесь к обществу водителей равно всегда пребывайте в течение ориентированности полных свежих релизов и тенденций.

  Закатываете на [Link deleted]наш сайте равным образом декламируйте последние машинные новости прямо сейчас!

  Ожидаем вы сверху leks-decor.ru!

 28. Уролог в Москве cecilplus.ru

  В наше время медицина в РФ развивается молниеносно. Это весьма хорошо, но также стало работать много медицинских центров, которые оказывают сомнительные услуги. Представляем Вашему вниманию «Сесиль», которая работает уже более двадцати лет, имеет превосходную репутацию и штат настоящих профессионалов.

  По вопросу [url=[Link deleted]в москве[/url] мы Вам с удовольствием поможем. Предлагаем консультации, полное лечение и диагностику по множественным направлениям. В их числе: гинекология, кардиология, невролгия-алгология, рефлексотерапия, эндокринология и многие другие. По оставшимся вопросам звоните по номеру телефона +7(499)705-04-19 или оформите обратный звонок на веб ресурсе cecilplus.ru уже сегодня. Ещё присутствует интернет запись и оплата консультации для Вашего комфорта.

  Мы расположены по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, м. Чистые пруды. Режим работы с пн по сб с 9:00 до 21:00. Вдобавок на указанном сайте Вы сможете увидеть цены на оказываемые услуги. Многие услуги могут быть представлены с выездом на Ваш адрес, необходимо детализировать у специалиста.

  Если Вы хотели найти [url=[Link deleted]консультация[/url] в интернете, то вы на верном пути. Наши врачи на cecilplus.ru обязательно Вам помогут, ведь у них колоссальный опыт и постоянные повышения в своей сфере. Будем рады Вам оказать помощь обрести здоровое тело, побороть недуг и жить полной жизнью!

 29. Неврология Москва cecilplus.ru

  Сейчас медицина в России развивается молниеносно. Это очень хорошо, но также стало работать много поликлиник, которые предоставляют некачественные услуги. Представляем Вашему вниманию «Сесиль», которая работает уже более 20-ти лет, имеет превосходную репутацию и штат настоящих специалистов.

  По вопросу [url=[Link deleted]невролога в москве цена[/url] мы Вам с удовольствием окажем помощь. Предлагаем консультации, полное лечение и диагностику по разнообразным направлениям. В том числе: геронтология, кардиология, невролгия-алгология, рефлексотерапия, психиатрия и многие другие. По оставшимся вопросам звоните по номеру телефона +7(499)705-04-19 или оформите обратный звонок на интернет портале cecilplus.ru уже сегодня. Также есть онлайн запись и оплата приема для Вашего удобства.

  Мы расположены по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, м. Чистые пруды. Время работы с пн по сб с 9:00 до 21:00. Также на указанном сайте Вы можете посмотреть прайс на наши услуги. Некоторые услуги могут быть выполнены с выездом на Ваш адрес, требуется уточнить у консультанта.

  Если Вы искали [url=[Link deleted]частная клиника[/url] в сети интернет, то вы на верном пути. Наши специалисты на cecilplus.ru обязательно Вам помогут, ведь у них большой опыт и регулярные повышения квалификации. Будем рады Вам помочь обрести здоровое тело, побороть недуг и жить счастливой жизнью!

 30. Быстрый вывод денег – ключевой фактор при выборе казино. Telegram канал [url=[Link deleted]лицензированные казино на деньги 2024[/url] рекомендует казино, которые славятся оперативными выплатами. Эти платформы обеспечивают мгновенные переводы на карты и электронные кошельки.

  Казино с быстрыми выплатами ценят время игроков, предоставляя прозрачные и честные условия. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе лучших предложений и выбирать казино с максимально быстрыми выводами.

 31. Ищете надежные платформы для игры на деньги? Telegram канал [url=[Link deleted]казино на деньги с лицензией[/url] предлагает список лучших лицензированных казино. Эти казино предоставляют 100% бонус к депозиту и мгновенный вывод на карты банков РФ. Более 10 проверенных платформ гарантируют честную игру и безопасность ваших данных.

  Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений. Начните выигрывать реальные деньги в проверенных казино с надежной лицензией и щедрыми бонусами!

 32. Хотите получить займ на карту без отказа и долгих проверок? Подпишитесь на канал [url=[Link deleted]займы без отказа – Telegram[/url] ! Мы собрали все актуальные предложения от МФО, которые дают займы всем: от 18 лет, пенсионерам и безработным. Быстрые займы от 1 до 30 тысяч рублей доступны круглосуточно. Узнайте, где можно получить займ под 0% для новых клиентов и какие компании предлагают лучшие условия. Канал [url=[Link deleted]- выгодные микрозаймы для всех[/url] — ваш надежный источник информации о срочных займах. Подпишитесь сейчас и получите деньги без лишних проблем!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz