Kamu idarelerinde yapılan Sayıştay denetimi 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 2. maddesinde;

  1. a) Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans denetimini,
  2. b) Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimini,
  3. c) Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi,

ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi,

  1. d) Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini,

ifade ettiği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 36. maddesi gereği, Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek denetimler düzenlilik denetimi ve performans denetimidir.

Düzenlilik denetimi;

 

  1. a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
  2. b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
  3. c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,

suretiyle gerçekleştirilecektir.

Belediye şirketlerinde gerçekleştirilen denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

6085 sayılı Kanunun “Denetim alanı “ başlıklı 4. maddesinde;

Sayıştay;

  1. a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
  2. b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,

denetler.

(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4. maddesinin (b) ile belediye şirketleri, Sayıştay denetim alanına girmiş bulunmaktadır.

Belediye şirketlerine ait mali raporlarda yer alan  bulgular şunlardır:

– Alınan Mal ve Hizmetlere İlişkin Faturaların Zamanında Düzenlenmemesi

Şirket Binası İçin Ödenen Kiradan Gelir Vergisi Stopajının Yapılmaması

– Belediye Meclis Kararı Alınmadan Banka Kredisi Kullanılması

– Personel Rejiminin Sağlıklı İşlememesi

– Sulh Yolu İle Çözülebilecek Anlaşmazlıklarda Dava Yoluna Gidilmesi

– Derneklere Nakdi ve Ayni Bağış Yapılması

-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul Kararına Aykırı Olarak Huzur Hakkı Ödenmesi

– Avans Olarak Alınan ve Karşılığı Bulunmayan Çeklerin şüpheli Alacaklar Hesabı’nda izlenmemesi

…Belediyesine Bağlı Spor Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı İşi Kapsamında Alt Yüklenicilere İhale Edilen İşlerle İlgili Sözleşme Bedellerinde Yüksek Oranlarda İş Artışına Gidilmesi

-Genel Müdürlük Personeli Dışındaki Personel İçin de Ücretsiz Yemek Hizmeti Sağlanması

-Şirketin, Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Satın Almasına Karşın Vergisel Konularda Cezaya Muhatap Kalması

– Şirkette Görev Yapan Şef, Müdür, Müşavir, Danışman, Özel Kalem Ve Genel Müdür İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışan Ve Bu Nedenle Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bunların Aile Bireyleri İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırılarak Poliçe Bedellerinin Şirket Bütçesinden Karşılanması

– Bankacılık işlemleri için Yüksek Bedeller Ödenmesi

-Kurum Tarafından Edinilen Taşınmazların Hatalı Olarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına Kaydedilmesi

– Geriye Dönük Yevmiye Kaydı Yapılması

– Uçak Biletlerindeki KDV Tutarlarının 191 İndirilecek KDV Hesabında izlenmemesi

– İş Avansı Olarak Verilen Tutarların Karşılığının Olmaması

– 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına Hatalı Kayıtlar Yapılması

– Şirket Personeline İlişkin Olarak Hesapladığı Asgari Geçim indirimini 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına Kaydetmesi Gerekirken İlgili Tutarın 198 Diğer Dönen Varlıklar Hesabında izlenmesi

-Şirketin 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13-a Maddesi Kapsamında İstisnaya Tabi İşlemleri Olmasına Rağmen Bu İşlemler İçin, İlgili Vergi Dairesine Herhangi İstisna Başvurusu Yapılmaması Sonucu Katma Değer Vergisi Hesaplaması

– Şirketin, Kiralamış Olduğu Helikopter İçin %1 yerine %18 Oranı Üzerinden Katma Değer Vergisi Ödemesi

-Banka İle imzalanan Bütünleşik Bilet Sistemi İle İlgili Bankacılık Hizmetleri Protokolünün Süresi 15.07.2015 Tarihinde Dolmuş Olmasına Rağmen Herhangi Bir Promosyon Alınmadan Protokol Süresinin Ücretsiz Olarak 31.12.2015 Tarihine Kadar Uzatılması

– Şirketin Elektronik Ücret Toplama Sisteminde İç Kontrol Zaafiyetlerinin Olması

– Şirkete Ait Terminallerde Sözleşme Yapılmayan Kiracıların Olması

-372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarının Kullanılmaması

– Şirketin,  Şüpheli Ticari Alacaklarına İlişkin Vade Farkı, Faiz, Sözleşme Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Tazminat Gibi Cezai Mahiyetteki Gelirleri Mali Tablolarına Kaydetmemesi Ve Bu Gelirlere İlişkin Katma Değer Vergisi Hesaplamaması

– Şirketin 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa Göre Faaliyette Bulunan Firmadan Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamı Dışında Hizmet Almasına Rağmen Alış Faturalarında Katma Değer Vergisinin Hesaplanmaması

– Stokların Muhasebe Sistemi İle Entegre Çalışmaması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz