488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde;

“Belli parayı ihtiva eden mukavelelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.” hükmü bulunmakta olup, söz konusu hüküm gereği iş artışlarından binde 9,48 oranında SÖZLEŞME damga vergisi kesilmesi gerekmektedir.

İş artışında yeni bir ihale kararı olmadığı için söz konusu alımlarda binde 5,69 oranında ihale karar vergisi kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

Danıştay 7 nci Dairesinin 30/11/2004 tarih ve E:2001/584 K:2004/3198 sayılı kararı.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği; 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 14’üncü maddesinde ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmeleri halinde, artan miktar üzerinden aynı nispette vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Olayda; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulunun 7.2.2000 günlü oluru, 13.5.1998 tarihli sözleşmede yer alan 10.000.000.- m3 iş miktarını 13.000.000. m3 olarak değiştirmiş olup; bu değişikliğin, Damga Vergisi Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca vergilendirilmesinde yasaya aykırılık görülmediğinden, mahkeme kararının buna ilişkin hüküm fıkrasında isabetsizlik bulunmamaktadır.

İş artışı yapılmaksızın sadece süre uzatımı verilen durumlarda ise herhangi bir kesinti yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz