Sayı : 50426076-155[1-2018-20-561]-E.67063                                                                                                                                                              24.09.2018

Konu : Belediyeye bağlı şirket tarafından

            hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; … A.Ş. tarafından ihalesi yapılan …/… ihale kayıt numaralı “… İşi” ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı ve ilgili şirkette … Büyükşehir Belediyesinin doğrudan ve dolaylı %100 hisse sahibi olduğu belirtilerek, … A.Ş.’nin Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire sayılıp sayılmayacağı ile şirketinizce söz konusu ihale kapsamında alıcı … A.Ş.’ne düzenlenecek hakediş faturalarında şirketinize yapılacak ödemelere ilişkin kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmadığı belirtilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrası kapsamında, sadece resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) ile ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinin konusuna girmekte, resmi daireler dışındaki kurum ve kuruluşların bu kapsamda yaptıkları ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinin konusuna girmemektedir.

Damga vergisi uygulaması bakımından Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında resmi daireler sayılmış olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca, birinci fıkrada tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Büyükşehir Belediyesinden ayrı bir tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine haiz olan ihale makamı şirket, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire kapsamında bulunmamaktadır. Bu nedenle, damga vergisi uygulamasında kişi konumunda olan … A.Ş. tarafından “… İşi”nde yüklenici olan şirketinize yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrası kapsamında damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz