5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

Buna göre imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar nedeniyle anılan sözleşmelerin feshi ya da devri için 18.01.2019 tarihinden itibaren 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir. İdarenin doğrudan karar vermesi mümkün olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmeler feshedilip tasfiye edilebilecek ya da veya devredilebilecektir.

Kanun kapsamında devredilen sözleşmeler ile kapsama girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, 18.01.2019 tarihinden itibaren 60 gün içinde  yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilecektir.

Hem idare tarafından görüş için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılarda hem Bakanlık görüşünün oluşturulmasında hem de idare onayında Yüklenicilerin yazmış oldukları dilekçelerin ve ortaya konulan gerekçelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle fesih ve devir talebiyle yazılan yazılarda devir ve fesih şartlarının oluştuğunun yüklenicilerce ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat girdilerinde ortaya çıkan beklenilmeyen fiyat artışlarının işi ne şekilde etkilediği, iş kapsamında öngörülen malzemelerdeki artış oranları vb. hususların yükleniciler tarafından ortaya konulması önem arz etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz