5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

 

Kanunla getirilen düzenlemeler noktasında tereddüt doğuran hususlardan biri de, işte geciktiği için ceza kesilip de anılan Kanun gereği süre uzatımı verilen durumda kesilmiş olan cezaların durumunun ne olacağı konusudur.

Kanunun getirmiş olduğu düzenlemelerden biri de devredilen sözleşmeler ile düzenleme kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımı verilebilecek olmasıdır.

Bu noktada cezalı çalışılan işlerde de süre uzatımı verilebileceği konusunda kuşku duyulmamalıdır.

Örneğin 20 gündür cezalı çalışılan bir işte de anılan düzenleme gereği süre uzatımı verilebilecektir. Bu durumda Kanun gereği 60 günlük süre uzatımı verildiğinde ve iş verilen süre üzerine 40. günde bittiğinde ceza uygulaması yapılacak mıdır?

Bu durumda işin süresi 60 gün arttırılmış olduğundan, işin yeni bitim süresi buna göre belirlenecektir. Bu durumda iş verilen süreden önce 40. günde bitirildiğinden, baştaki 20 günlük gecikme ARTIK GECİKME olarak değerlendirilmeyecek ve yükleniciden ceza tahsil edilmeyecektir kanısındayım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz