KİK’ YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

 

Bu çerçevede, Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve bu şekilde tespit edilen geçerli teklifler esas alınarak sınır değer hesaplanacaktır. İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususu ile diğer belgelerin ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı yönündeki değerlendirmeler ise anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumda değerlendirilecek ve sınır değer hesaplanmasına esas teklif fiyatlarının belirlenmesinde ikinci oturumda yapılan değerlendirmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler çerçevesinde, itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen .. Ortaklığının ihalede sunduğu birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutar … ile teklif cetvelinde belirtilen toplam tutarın … aynı olmadığı görülmekte birlikte, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen toplam tutar arasındaki uyumsuzluğa ilişkin tespitin anılan Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca ikinci oturumda yapılacağı ve isteklinin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu çerçevede anılan isteklinin teklifinin ilk oturum aşaması itibarıyla “geçerli teklif” olarak dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilen sınır değer hesaplanması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası uygun görülmemiştir.

Şeklinde karar verilmiştir.

Bu noktada teklif cetvelinin teklif mektubu eki olduğu unutulmamalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz