Toplantı No 2021/039
Gündem No 31
Karar Tarihi 22.09.2021
Karar No 2021/UH.II-1781

BAŞVURU SAHİBİ:

Sinan UZDİLLİ,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/403672 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı 1751 Ortaöğretim Öğrencisinin 124 Araçla 183 İş Günü Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı 1751 Ortaöğretim Öğrencisinin 124 Araçla 183 İş Günü Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.08.2021 tarih ve 38953 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1391 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 10, 13, 15 ve 16’ncı kısımları üzerinde bırakılan isteklilerin aşırı düşük teklif savunmalarının; piyasa koşullarına göre ekonomik olmadığı, seçilen teknik çözümlerin ve işin yerine getirilmesinde kullanacakları avantajlı koşulların bulunmadığı, matematiksel olarak açıklayıcı olmadığı, teklif edilen bedellerin özgünlüğünün olmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine aykırı olduğunun taraflarınca farkına varıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında  “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

….

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.” hükmüne,

 

  Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

….

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 11.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 17 kısımdan oluşan “2021-2022 Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı 1751 Ortaöğretim Öğrencisinin 124 Araçla 183 İş Günü Taşınması İşi” ihalesine ilişkin alınan 18.08.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararından; ihale dokümanını indirenlerin sayısının 20 olduğu, ihalenin 10, 15 ve 16’ncı kısımlarında 1 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Karaaslan Hayvancılık Taşımacılık Temizlik Gıda İnşaat Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu, 13’üncü kısmında ise 3 isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Kadir Akkurt olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; itirazen şikâyet dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu, söz konusu hususun Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gereken hususlarından olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile belirlenmiş olup, bu görevler arasında ihale komisyonunun yerine geçip isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının tamamının değerlendirmesini idare adına yapma görevi yer almamaktadır.

 

Genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içeren başvurularda, Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olması ve uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmaması sebebiyle, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini içeren söz konusu başvuruların, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun bir başvuru olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasında, isteklilerce idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı bulunma sebeplerinin açık ve somut bir şekilde gösterilmediği, başvurunun genel nitelikli hukuka aykırılık iddiası içerdiği, iddianın bu haliyle tüm aşırı düşük teklif açıklama belgelerinin yeniden incelenmesi sonucunu doğuracağı, dolayısıyla söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı, başvurunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, dilekçe üzerine Kurumun ihale komisyonu yerine geçip, re’sen bir inceleme yapamayacağı ve sunulan belgeleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından 23.060,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihalenin 10, 13, 15 ve 16’ncı kısımları itirazen şikâyete konu edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kısımların toplam yaklaşık maliyeti için Kanun’da öngörülen başvuru bedelinin 15.373,00 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” şeklinde yer alan açıklama uyarınca,  fazla yatırılan 7.687,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz