Toplantı No 2021/039
Gündem No 33
Karar Tarihi 22.09.2021
Karar No 2021/UM.II-1762

BAŞVURU SAHİBİ:

Hmı Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/345919 İhale Kayıt Numaralı “Tip Taksi Durakları Mal (Montajlı) Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından 29.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tip Taksi Durakları Mal (Montajlı) Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hmı Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.08.2021 tarih ve 39559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1413 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale komisyonu kararında yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri iş deneyim belgesine ait bilgilerin İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer iş tanımı kapsamındaki işlerle uyuşmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’de benzer işe ilişkin olarak “Bu ihalede benzer iş olarak her türlü prefabrik, çelik yapıların imalatı, bakımı, tamiratı ve onarımı vb. kamu ve özel sektöre yapılmış işler kabul edilecektir. Ayrıca B III Grubu Yapım İşleri de benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlemenin yer aldığı, konuya ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulundukları, şikayet başvurusunun ekinde iş deneyimlerini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirdikleri işe ilişkin sözleşme ve faturaların da sunulduğu, idare tarafından ihale komisyonu kararında benzer işe uygun olmadığı belirtilen ve şikayet başvuru dilekçesinin ekinde de sunmuş oldukları söz konusu iş deneyimi tevsik edici belgelerin özel sektöre yapılmış iş olması hasebiyle yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi bölümünde beyan edildiği, ilgili beyanda belgenin niteliğinin iş bitirme belgesi olduğu, işin adının grafen üretim tesisi olduğu, işin tanımının yüksek teknoloji ürünü olduğu, sözleşme kapsamında yapılan işlerin peratörü ve son ürün seperatörü olduğu, sözleşme tarihinin 06.01.2020 olduğu, işin kabul tarihinin 30.06.2020 olduğu, belge tutarı ve benzer iş tutarının 4.250.000,00 TL olduğu bilgilerinin yer aldığı, dolayısıyla idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin kararın yerinde olmadığı, şikayet başvurusuna verilen cevapta şikayet dilekçesine ek olarak sunulan sözleşmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine aykırı olacak şekilde bedel içermediği ve çelik üretimi dışında başka hiçbir imalatı kapsamayan belgenin benzer iş tanımına uymadığı hususlarının yer aldığı, şikayet başvurularının reddedildiği, sunmuş oldukları sözleşmenin ödeme bilgileri başlıklı 7’nci maddesinde sözleşmenin bedeline ve ödeme şartlarına yer verildiği, sözleşme bedelinin 4.250.000,00 TL olduğu, sözleşmenin bedel içermediği yönünde yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı, bununla beraber sunulan sözleşmenin idarenin belirttiğinin aksine kapsamlı bir iş olduğu, dolayısıyla çelik üretimi dışında başka hiçbir imalatı kapsamama yönünde yapılan değerlendirmenin gerçek dışı olduğu, iş deneyimlerini tevsik edici olan ve itirazen şikayet dilekçesinin ekinde de sunmuş oldukları belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ile tutarlı olduğu, kaldı ki benzer iş olarak kabul edilecek işler arasında tek başına çelik yapıların imalatının da yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.3’üncü maddesinde birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerektiği ve şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu hususlarının yer aldığı, İdari Şartname’de benzer işlerin ayrı ayrı belirlendiği, belirlenen benzer iş tanımı içerisinde “kamu ve özel sektöre yapılmış işler kabul edilecektir” ibaresinin yer aldığı, bu düzenleme kapsamında özel sektöre gerçekleştirmiş oldukları işin kabulünün gerektiği, söz konusu ihale komisyonu kararının İdari Şartname’nin “İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi” başlıklı 32’nci maddesine de aykırı olduğu, ihalede en düşük teklifi kendilerinin sunmuş oldukları, belgelerinin incelenmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu kaynakların etkin kullanımına aykırı olduğu, ihale komisyonu kararında diğer isteklilerin beyan etmiş oldukları iş deneyimlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklamanın bulunmadığı, ihalenin elektronik ihale olması sebebiyle yüz yüze katılımın olmadığı, bu nedenle diğer isteklilerin beyan etmiş oldukları iş deneyimlerine ilişkin belgeleri bilme şanslarının ortadan kalktığı, ihale komisyonu tarafından anılan belgelere ilişkin olarak ayrıntılı komisyon kararı alınmamasının 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, … İfade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Tip Taksi Durakları Mal (Montajlı) Alım İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

e) Miktarı: Tip Taksi Durakları Mal (Montajlı) Alım İşi (3 Kalem) Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Malzemeler tam ve sağlam durumda Ankara il sınırları içerisinde idare tarafından gösterilen yerde, yerinde montajlı olarak teslim edilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2021/345919

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.07.2021 Saat: 15:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak her türlü prefabrik, çelik yapıların imalatı, bakımı, tamiratı ve onarımı vb. kamu ve özel sektöre yapılmış işler kabul edilecektir. Ayrıca B III Grubu Yapım İşleri de benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

11.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle elektronik ortamda gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede 12 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 9 isteklinin teklif sunduğu, 5 isteklinin sunmuş olduğu teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği, teklifi değerlendirme dışı bırakılan 3 isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunmaları olduğu, diğer değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi Hmı Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği iş deneyimini tevsik edici bilgilerin İdari Şartname’de düzenlenen benzer işlere uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Ser Yol Yapı İnşaat Enerji Çevre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Tanu İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünde EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi beyanında bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu beyanda belgenin niteliğinin “iş bitirme” olduğu, işin adı, tanımı, (varsa) ihale kayıt numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işler kısmının “grafen üretim ünitesi, yüksek teknoloji ürünü, 0, grafen üretim ünitesi 1. modül: argon, azot, oksijen ve metan gazları yükleme bölümü 2. modül: elektrik panosu, yüksek basınç ve ısıya dayanıklı havasız alan 3. modül: elektrik kontrol paneli ve yazılımı 4. modül: ön yükleme seperatörü ve son ürün seperatörü” şeklinde beyan edildiği, belgenin düzenlenme tarihinin 29.07.2021, sözleşme tarihinin 06.01.2020 ve işin kabul tarihinin 30.06.2020 olarak beyan edildiği, belge tutarı ve benzer iş tutarının ise 4.250.000,00 TL olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevapta başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde iş deneyimini ispatlayıcı nitelikte sunmuş olduğu sözleşme üzerinden bir değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirmede ihale konusu işin kapsamlı imalat kalemlerini içerdiği, istekli tarafından sunulan özel sektöre yapılmış işe ilişkin sözleşmede ise “çelik üretimi” dışında ihale konusu alımla benzer özellik taşıyan işlerin bulunmadığı ve söz konusu işin benzer iş olarak değerlendirilemeyeceği yönünde tespitlerin yapıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak her türlü prefabrik, çelik yapıların imalatı, bakımı, tamiratı ve onarımı vb. kamu ve özel sektöre yapılmış işler kabul edilecektir. Ayrıca B III Grubu Yapım İşleri de benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. İlgili düzenlemeden benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu ve özel sektöre yapılmış olan her türlü prefabrik, çelik yapıların imalatı, bakımı, tamiratı ve onarımı olduğu, ayrıca B III grubu yapım işlerinin de benzer iş olarak kabul edileceği hususunun anlaşıldığı, belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri ekinde sunmuş olduğu sözleşmenin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi altında ise “…Yüksek Basınçlı ve Isıya Dayanıklı Havasız Alan: Grafen Üretim Ünitesinin tam ve doğru olarak aktif hale gelmesi için elektronik olarak kontrol edilen ve üretilen grafenin istenilen materyale kaplanmasını sağlayan alanı ifade eder. 1000 bar basınç ve 2000 santigrat dereceye kadar dayanıklı olacak alan çelikten imal edilecektir. …” ifadelerinin yer aldığı, dolayısıyla sözleşmede kapsamında çelik yapıların imalatının bulunduğu görülmüştür.

 

Bunun yanı sıra yine idare tarafından şikayet dilekçesi ekinde başvuru sahibinin iş deneyimini ispatlayıcı nitelikte sunmuş olduğu sözleşme üzerinden yapılan değerlendirmede sözleşmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine aykırı olacak şekilde bedel içermediği yönünde tespitte bulunduğu görülmüştür. İstekli tarafından idareye yapılan şikayet dilekçesi ve ekleri incelendiğinde “Grafen Üretim Ünitesi Makinası Satın Alma ve Montaj Sözleşmesi”nin yer aldığı, söz konusu sözleşmenin “Ödeme Bilgileri” başlıklı 7’nci maddesinde ödeme şekline ve toplam tutara yer verildiği, sözleşmenin bedel içerdiği, dolayısıyla idare tarafından “…sözleşmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine aykırı olacak şekilde bedel içermediği…” şeklinde yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinden ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, ihalede; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliğinin etkilenmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinin ekinde sunulan ve söz konusu dilekçelerde iş deneyimini tevsik edici olduğunu belirttiği sözleşme ve faturalara ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi ile ilgili satırda beyan edildiği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinin ekinde sunulan sözleşmeye ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde beyan edilmesi gerektiği, ancak isteklinin mevcut beyanından “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde beyan edilmesi istenilen bilgilerin anlaşılabildiği görülmüş olup Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesi gereğince istekliden iş deneyiminin gösteren belgenin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamaması sebebi ile idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından mevzuata uygun şekilde belge sunulması halinde de sunulan belge üzerinden mevzuata uygun gerekli değerlendirmenin/ayrıştırmanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibinin “…ihale komisyonu kararında diğer isteklilerin beyan etmiş oldukları iş deneyimlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklamanın bulunmadığı, ihalenin elektronik ihale olması sebebiyle yüz yüze katılımın olmadığı, bu nedenle diğer isteklilerin beyan etmiş oldukları iş deneyimlerine ilişkin belgeleri bilme şanslarının ortadan kalktığı, ihale komisyonu tarafından anılan belgelere ilişkin olarak ayrıntılı komisyon kararı alınmamasının 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu…” yönündeki iddiasına ilişkin olarak İdari Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. …” düzenlemesi ve “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.07.2021 Saat: 15:00  ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA …” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla ihalenin isteklilere açık olarak gerçekleştirilen ilk oturumuna isteklilerin katılabileceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ihale komisyonu kararı incelendiğinde iş deneyimi tevsik edici belgelere ilişkin olarak başvuru sahibi dışında diğer istekliler tarafından beyan edilen bilgilerde aykırılık tespit edilmediği, dolayısıyla ihale komisyonu kararında yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Hmı Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimi tevsik edici bilgi ve belgelerin idare tarafından istenilmesi, istekli tarafından mevzuata uygun şekilde belgelerin sunulması halinde de sunulan belge üzerinden mevzuata uygun gerekli değerlendirmenin yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz