Toplantı No 2021/039
Gündem No 38
Karar Tarihi 22.09.2021
Karar No 2021/UH.I-1766

BAŞVURU SAHİBİ:

Eraser Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/286933 İhale Kayıt Numaralı “Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eraser Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.08.2021 tarih ve 39490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1408 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.2.1, 7.5.2.4 ve 7.5.2.6’ncı maddelerinde isteklilerin teklif edecekleri cihaz ve kitlerin teknik bilgilerin yer aldığı katalogun, ÜTS kayıt numaralarının ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle kayıtlı cihaz ve kitlerine Tıbbi Cihaz Kurumunun Ürün Takip Sisteminden bakıldığında söz konusu cihazların Teknik Şartname’nin 7.1.2, 7.4.9, 7.6.4, 7.6.10, 7.8 ve 12.19’uncu maddelerinde yer alan kriterleri karşılamadığının tespit edildiği, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

…(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

2 kısım-Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 22.1’inci maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7’nci maddesinde “…7.5.2. 1- Teklif edilen cihazların; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır. İstekliler bu bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. TITUBB ve/veya ÜTS’ye yapılan başvurular neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösteren mala ait ürün numarasını (barkod) içeren belgeler veya bu bilgileri içeren isteklinin beyanı yeterlilik bilgileri tablosunda vermelidir.
2- İstekliler, TITUBB da ve/veya ÜTS’de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıtlı olması zorunludur. Hizmet sunumunda kullanılacak cihazların, aday veya isteklilerin, ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekmekte olup, aday veya istekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.

4) Tedarik edilecek cihazların ve kitlerin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

5) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.

6) İstekliler;  teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-Sistem;” Tam Otomatik/Robotik İnfüzyon Kemoterapisi” kapsamında olmalıdır. Yüklenici firma sisteminin bu kapsamda olduğuna dair SGK’dan alınmış belgeye ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır
2) Kurulacak cihazların teknik bilgilerini içeren kataloglarını, hangi prensipte çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtilecek ve bu bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır.
3-Varsa distribütör firma ve cihaz üreticisi, sözleşme bitimine kadar şartnamede belirtilen koşullarda, noksansız bir şekilde teknik servis hizmetlerini yerine getirecekleri ile ilgili belge vereceklerdir. Distribütör firmaya ait yeni tarihli distribütörlük ve teknik servis yetki belgelerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde “… 7.1.2. Sarf malzemeleri; hazırlamaya uygun yapıya ve materyale sahip olmalı, kemoterapi ilaçları ile uyumlu olmalı, DEHP, PVC ve lateks malzeme içermemelidir.

…7.4.9. Ürün; lateks, DEHP, PVC içermemelidir.

…7.6.4. Ürün; DEHP, PVC ve lateks malzeme içermemeli, bu özellik ürün ambalajlarında da belirtilmiş olmalıdır.

…7.6.10. Set ilaç uygulaması esnasında hastadan seti ayırmadan ve açık sisteme dönüştürmeden oluşabilecek havayı

çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır. Set çoklu ilaçların tek set üzerinde ardışık ya da eş zamanlı şekilde hastaya kapalı olarak uygulanmasını sağlamalıdır.

…7.8. Tam otomatik / robotik ilaç hazırlama sarf malzemeleri özellikleri ayrıca belirtilmeyecek olup, manuel infüzyon kemoterapisinde belirtilen özellikler aranacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 12.19’uncu maddesinde “Cihaz ile uyumlu standart infüzyon pompa setleri ile hata oranı en fazla %5 olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

05.08.2021 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 2 isteklinin teklif sunduğu, idare tarafından yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ve yönetimdeki kişilerin görevlerine ilişkin sunmuş olduğu formun standart forma uygun olmaması ve Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin 6.18’inci maddesinin dokümana aykırı şekilde doldurulduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup teklifi geçerli bulunan Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereğince istekliler tarafından sunulan tekliflerin yeterlik değerlendirilmesi işleminin ihale dokümanı içeriğinde yeterlik belgesi olarak belirlenmiş belgeler üzerinden yapılacağı, aynı şekilde ihale dokümanı içeriğinde yer verilen asgari kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına da bakılması gerektiği, mevzuat gereği söz konusu yeterlik belgelerine ve yeterlik kriterlerine İdari Şartname’nin ilgili 7’nci maddesinde yer verilmesi gerektiği, tüm istekliler tarafından eşit şekilde anlaşılacak şekilde belirlenmiş yeterlik belgeleri üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerektiği, doküman içerisinde yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş belgelerin istekliler tarafından sunulmasına gerek bulunmadığı, idarenin ihaleye sunulan teklif içerisinde yer alan belgeler dışındaki belgeler üzerinden bir değerlendirme yaparak ihaleyi sonuçlandırmasının mevzuata uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda anılan maddeleri incelendiğinde, şikayete konu ihalede e-teklife izin verilmediği, isteklilerin tekliflerini oluşturan belgelerini bir zarfa koyarak idareye sunmalarının istenildiği, Yönetmelik’in yukarıda anılan maddelerinde yeterlik bilgileri tablosunun e-teklife izin verilen ihalelerde isteklilerin yeterlik belgelerine ilişkin beyanları ile doldurulması gerektiği, ancak şikayete konu ihalede e-teklife izin verilmediğinden yeterlik bilgileri tablosunun kullanılmasının mümkün olmadığı, idarenin ihale dokümanı ekinde yer alan standart formlarda yeterlik bilgileri tablosu standart formuna da yer vermediği anlaşılmış olup İdari Şartname’nin yukarıda anılan maddesinde bu duruma aykırı şekilde teklif edilecek cihazların teknik kataloglarının ve teknik şartnameye uygunluk belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yeterlik bilgileri tablosu üzerinden yeterlik belgelerinin beyan edilmesi durumu yalnızca e-teklif alınmasına izin verilen ihalelerde geçerli bir uygulama olduğundan ve mevcut ihalede bu duruma izin verilmediğinden idarenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiğini belirttiği teknik katalogların ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak olan yeterlik değerlendirilmesi işlemine esas alınamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi idareye şikâyet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin Tıbbi Cihaz Kurumunun Ürün Takip Sistemine kayıtlı tüm cihazları içerisinde Teknik Şartname’nin yukarıda belirtilen maddelerini karşılayan bir cihazı bulunmadığından bahsedildiği, idarenin de cevabında istekli tarafından ÜTS kayıtların sunulduğu ve anılan kayıt numaralarına ait ürünlerin bilgilerinin idare tarafından bulunarak incelendiğinden bahsedildiği, idarenin bu incelemesinin ardından başvurunun uygun bulunmadığına karar verildiği hususu da değerlendirildiğinde, idarenin ÜTS kayıtları dolayısıyla bir cihazın kataloglarına kendisi ulaşarak yeterlik değerlendirmesi yapmasının ihale süreci içerisinde mümkün olmadığı, anılan teknik dokümanların yeterlik belgesi olarak belirlenmemesinden dolayı teklif edilen cihazların sözleşme aşamasında muayene kabul sürecinde teknik şartları karşılayıp karşılamadığına bakılabileceği, yüklenicinin istenilen cihazları sunmaması durumunda hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılacağı ve idarenin ihtiyacını karşılamayan bir cihazı kullanmasının da bu şekilde önüne geçileceği anlaşılmış olup idarenin ürünlerin teknik şartları karşılamadığı yönünde kendi imkanları ile yapmış olduğu değerlendirmenin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak İdari Şartname’nin ilgili maddelerinde teknik dokümanlar mevzuata uygun şekilde yeterlik belgesi olarak belirlenmediğinden, idarenin ihale sürecinde anılan dokümanları ve içerdiği bilgileri gerekçe göstererek herhangi bir teklifi değerlendirme dışı bırakamayacağı ve başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazların teknik kriterleri sağlamadığına yönelik olduğu hususları birlikte düşünüldüğünde başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazların teknik kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri incelendiğinde, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin 6.18’inci maddesinin Teknik Şartname’ye uygun şekilde doldurulmaması durumunun gerekçeler arasında sayıldığı, başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin hukuki değerlendirmede teknik şartnameye uygunluk belgesinin yeterlik değerlendirilmesine esas teşkil edemeyeceği yorumu gereği idarenin başvuru sahibinin teklifini bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Ancak, başvuru sahibinin teklifinin tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu ve yönetimdeki kişilerin görevlerini gösteren belge nedeniyle de değerlendirme dışı bırakıldığı hususu göz önüne alındığında idarenin mevzuata aykırı anılan işleminin esas etkili olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz