Toplantı No : 2021/040
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 29.09.2021
Karar No : 2021/UH.II-1806

BAŞVURU SAHİBİ:

Yıldız İnşaat Temizlik ve Tek.  Bak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/556542 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Avrupa Yakası İbb Binalarının Elektrik Ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım Ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından 25.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Avrupa Yakası İBB Binalarının Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yıldız İnşaat Temizlik ve Tek. Bak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.09.2021 tarih ve 40024 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1435 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 30.06.2021 tarih ve 2021/MK-262 sayılı Kamu İhale Kurul kararını uygulayan idarenin ihale konusu iş ile ilgili olarak mahkeme kararının kesinleşmesini beklemesi gerektiği, şöyle ki

 

İdarece ihale konusu işin fiili durumunun ve işin yüzde kaçının tamamlandığının ihale konusu işin niteliği gereği bir arada değerlendirilmesi gerektiği, zira süreklilik arz eden belediye hizmetlerinin yüklenicisinin her bir mahkeme kararı sonrası değişmesinin hizmetlerin devamlılığına zarar vereceği, itirazen şikâyete konu ihale kapsamında taraflarınca yapılan işlerdeki hakedişler ve idareye sunulan sözleşmeler bağlamında fiili imkânsızlık halinin mevcut olduğu, Teknik Şartname gereğince bakım anlaşması zorunlu tutulan sistemler için üretici firma veya yetkili servisler ile 31.05.2023 tarihine kadar bakım servis anlaşmalarının yapıldığı, zorunlu olan bu sözleşmelerin sonuçları değerlendirildiğinde neredeyse işin tamamı bakımından yükümlülük altına girildiği dolayısıyla doğan zararlardan ve açılması muhtemel davalardan şirketlerinin ve idarenin birlikte sorumlu olacağı, kamu yararı ilkesinin ihlal edileceği, toplam işin %22’sinin tamamlandığı ve idarece tamamlanan kısmına ilişkin hiçbir değerlendirmenin yapılmadığı,  idarece kalan iş miktarının tespit edilerek ihale bedelinden tamamlanan işin tenzilatı yapılarak ve taraflarınca idareye sunulan sözleşmelerin hukuki boyutu ve işin ne kadarına tekabül ettiği hususları da değerlendirilerek karar alınması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;

a) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “ Kurul tarafından alınacak kararlar” başlıklı 21’nci maddesinde “(1) İtirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,karar verilir.

(2) Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir kaydedilmesine de karar verilir.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları” başlıklı 25.4’üncü maddesinde “Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli idarece sözleşmeye davet edilir. Bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme imzalanır. (Değişik cümle: 06/02/2018-30324 R.G./2. md.) Söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun olarak belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenicinin teklifinin ihale dokümanına göre geçerliğini koruması ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmaması şartıyla imzalanmış sözleşme idarece feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir. Bu hususa ilişkin belgeler ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kararların uygulanması” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 24 Aylık Avrupa Yakası İBB Binalarının Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

b) Miktarı ve türü: 24 Ay boyunca İstanbul Avrupa Yakası İBB binalarının Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması Hizmet Alımı İşi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul Avrupa Yakası Geneli İbb Hizmet Binaları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

10.12.2020 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararına göre, başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, 16 adet ihale dokümanı indirildiği, 5 istekli tarafından teklif verildiği, Musa Uslu’nun ve Çeken Yapı İnş. A.Ş.nin tekliflerinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Bilginay Tem. Hiz. Yem. Bil. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Teks. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti., Turkuaz İsg. Sos. Hiz. İş Sağ. ve Güv. Çev. Ölç.  Mer. Paz. Taah. San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Gürsan Teknik Hiz. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Daha sonra Gürsan Teknik Hiz. A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurularında bulunulduğu ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.II-283 sayılı karar ile Bilginay Tem. Hiz. Yem. Bil. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Teks. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. – Turkuaz İsg. Sos. Hiz. İş Sağ. ve Güv. Çev. Ölç.  Mer. Paz. Taah. San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem kararı alındığı,

 

Bunun üzerine, 01.03.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 25.02.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, 

 

Gürsan Teknik Hiz. A.Ş. tarafından teklifinin geçerli olduğu ve ihalenin iptal kararının iptal edilmesine yönelik itirazen şikâyet başvurularında bulunulduğu, yapılan inceleme sonucunda Kurulca alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-687 sayılı karar ile itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği,

 

Yıldız İnşaat Temizlik ve Teknik Bakım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da itirazen şikâyet başvurularında bulunulduğu ve iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda Kurulca alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-686 sayılı karar ile  ihalenin iptal kararının iptal edildiği,

 

Akabinde 26.04.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 19.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile Yıldız İnş. Tem. ve Tek. Bak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Söz konusu kararın, 26.04.2021 tarihinde EKAP üzerinden tüm isteklilere tebliğ edildiği, ayrıca 06.05.2021 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin EKAP üzerinden sözleşmeye davet tebliğini müteakip anılan Kanun’un 41 ve 42’nci maddelerine uygun olacak şekilde 17.05.2021 tarihinde bahsi geçen Kanun’da belirtilen sürelere ve usulüne uygun şekilde sözleşmenin imzalandığı,

 

Davacı Gürsan Teknik Hiz. A.Ş tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 28.05.2021 tarihli E:2021/765 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği,

 

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine alınan 30.06.2021 tarihli ve 2021/MK-262 sayılı Kurul kararı ile 1- Kamu İhale Kurulunun 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-687 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

 

Son olarak 13.08.2021 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 09.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile Gürsan Teknik Hiz. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, başvuru sahibi Yıldız İnşaat Temizlik ve Teknik Bakım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

 

Başvuru sahibinin 30.06.2021 tarih ve 2021/MK-262 sayılı Kamu İhale Kurul kararını uygulayan idarenin ihale konusu iş ile ilgili olarak mahkeme kararının kesinleşmesini beklemesi gerektiğine ilişkin iddiaları bakımından yapılan incelemede, idarece Mahkeme kararının uygulanmasını temin amacıyla düzeltici işlem tesis edildiği tespit edilmiş olup Mahkeme kararlarını uygulama konusunda idarelerin takdir hakkının bulunmadığı diğer ifadeyle uygulanmasının zorunlu olduğu açıktır. Bu bağlamda yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca idarelerin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu hususu dikkate alındığında idare tarafından Mahkeme kararının uygulanmasını temin amacıyla düzeltici işlem tesis edilmesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görev alanı, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlere ilişkin başvuruların incelenerek sonuçlandırılması olarak belirlenmiş olup başvuru sahibinin sözleşmenin feshi ve tasfiyesi sürecine ilişkin eksiklerin olduğu iddialarının ise 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz