Toplantı No : 2021/041
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 06.10.2021
Karar No : 2021/UY.I-1849

BAŞVURU SAHİBİ:

Yaşar Hafr. İnş. Taah. Nak. Otom. Tur. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aet Yol Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yahşihan Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/195675 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Genelinde Yol ve Caddelerde Asfaltlama” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Yahşihan Belediye Başkanlığı tarafından 04.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlçe Genelinde Yol ve Caddelerde Asfaltlama” ihalesine ilişkin olarak Yaşar Hafr. İnş. Taah. Nak. Otom. Tur. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aet Yol Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 14.09.2021 tarih ve 42286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1524 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulu’nun 25.08.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1607 sayılı kararıyla tekliflerinin değerlendirilmeye alındığı, söz konusu kararın idarece uygulanmadığı ve idare tarafından 14.09.2021 tarihinde ihalenin iptal kararının bildirildiği, idarece ihalenin hukuken mesnetsiz gerekçelerle iptal edildiği, idarece Kamu İhale Kurulu’nun bahsi geçen kararı yok sayılarak işin pazarlık usulü ile ihale edilmek suretiyle başka bir firmaya yaptırıldığı, ilgili karar uygulanmamak amacıyla ihalenin iptal edildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde yer alan “İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü uyarınca idarenin ilgili kararı uygulaması gerektiği,

 

Yahşihan Belediyesi Başkanlığı ilk komisyon kararında ihaleyi veremediği firmaya Kamu İhale Kurulu’nun ilgili kararını hiçe sayarak pazarlık usulü ile ihaleyi verdiği, bu durumun ihaleye fesat karıştırma niteliğinde olduğu, bu itibarla ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…  hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “… İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır… hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: İLÇE GENELİNDE YOL VE CADDELERDE ASFALTLAMA YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

2 KALEM ASFALTLAMA YAPIM İŞİ

1- 240.000 Ton Belediye tarafından temin edilen Plent-Miks Temel Karışımının İş Yerine Nakli, Büyük Finişlerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması İşi.

2- 180.000 Ton Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması Bitüm Zati Bedeli, Sıcak Karışımın İş Yerine Nakli, Bitümün Depoya Nakli Her Şey Dahil (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: BELEDİYE/İLÇE SINIRLARI İÇERİSİ” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin “İŞİN ADI VE ÖZELLİKLERİ” başlıklı kısmında “1- 240.000 Ton Belediye tarafından temin edilen Plent-Miks Temel Karışımının İş Yerine Nakli, Büyük Finişlerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması İşi.

(Plent-Miks alttemel ve temel karışımı taramızca karşılanacaktır, plent-miks temel malzemesini nakliyesi, Serimi, Sıkıştırılması Yüklenici tarafından yapılacaktır.)

2- 180.000 Ton Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması Bitüm Zati Bedeli, Sıcak Karışımın İş Yerine Nakli, Bitümün Depoya Nakli Her Şey Dahil (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)

 (Sıcak karışım asfalt binder tabakası Bitüm malzemesi, Binder Tabakası Nakliyesi, Serimi, Sıkıştırılması Yüklenici tarafından yapılacaktır.)” düzenlemesine,

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 27’nci maddesinde “27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Karma sözleşmelerde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların gerçekleşmesi şartıyla, artışa konu iş, sözleşme bedelinin;

a) Götürü bedel teklif edilen iş kısımlarına ait tutarının % 10’una,

b) Birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait tutarının % 20’sine,

kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Cumhurbaşkanı birim fiyat teklif alınan iş kısımlarına ait oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkilidir.

(4) İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

(5) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yahşihan Belediye Başkanlığı tarafından “İlçe Genelinde Yol ve Caddelerde Asfaltlama” adlı ihalenin 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, 18.06.2021 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi Yaşar Hafr. İnş. Taah. Ltd. Şti.-Aet Yol Yapı İnş. Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile birtakım isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, akabinde başvuru sahibi tarafından önce idareye şikâyet başvurusunda daha sonra Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 25.08.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1607 sayılı ve 25.08.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1608 sayılı kararlarında düzeltici işlem belirlenmesine karar verilerek Yaşar Hafr. İnş. Taah. Ltd. Şti.-Aet Yol Yapı İnş. Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Vural-Han Petrol İnş. Tur. Tem. Gıda San. ve Ticaret Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirilmeye alındığı, bunun üzerine idare tarafından 14.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen karar ile ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

14.09.2021 tarihli iptal kararında “İlçe Genelinde Yol Ve Caddelerde Asfaltlama işine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından

1- Yahşihan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve E.3928 sayılı yazı ekinde sunulan “MALZEME TESPİT TUTANAĞI” na istinaden Belediyemizce temin edilmesi düşünülen Plent-Miks Alt temel ve Temel malzemesinin temin edilememesinden dolayı,

2- İhale Dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Özel 1 Pozunun İdaremiz tarafından karşılanamaması nedeniyle, İşin Niteliği ve Yaklaşık Maliyetin değişmesinden dolayı,

3- Kamu İhale Kurumunun almış olduğu düzeltme kararı neticesinde 48.948.000,00 TL bedel ile uhdesinde kalan Yaşar Haf. İnş. Taah. Nak. Oto. Tur. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Aet Yol Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na idaremizce ihtiyaç haline gelmiş olan Plent-Miks Alt Temel ve Temel malzemesi teminini karşılayabilmek adına KGM/6100/3 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) pozu piyasa araştırması neticesinde 1 Ton 49,424 TL olarak bulunmuş, 240.000 Ton malzeme için 11.861.760,00 TL fark ortaya çıkmakta olup, uhdesinde kalan Yaşar Haf. İnş. Taah. Nak. Oto. Tur. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Aet Yol Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ihale bedeli üzerine (48.948.000,00 TL) %20 iş artışına gidilmesi sonucunda 9.789.600,00 TL iş artışı ortaya çıkmakta olup idaremizce temini istenilen KGM/6100/3 Pozunun bedelini karşılamamaktadır.

 4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ……, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” Temel ilkesine istinaden,

 5- Kamu Kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanmak görevim olmasına istinaden,

Yukarıda belirtilen gerekçelerle 04.06.2021 tarihinde yapılan 2021/195675 İhale Kayıt No’lu “Yahşihan Belediyesi İlçe Genelinde Yol ve Caddelerde Asfaltlama İşi.” İhalesi tarafımca “İPTAL” edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarenin iptal gerekçeleri arasında yer verilen “Malzeme Tespit Tutanağı” başlıklı belgede ise “İdaremiz tarafından 2021/195675 İhale Kayıt Numarası ile 04/06/2021 tarihinde ihalesi yapılan Yahşihan Belediyesi İlçe Genelinde Vol ve Caddelerde Asfaltlama İşi/’ İşine ait Malzeme Tespit Tutanağıdır.

Yukarıda adı geçen işin İhale Dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Analizleri İncelendiğinde Özel-1 Pozunun “”BELEDİYE TARAFINDAN TEMİN EDİLEN Plent – Miks Temel Karışımının İş Yerine Nakli, Büyük Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması” şeklinde olduğu görülmektedir.

İşin kapsamında yapılması düşünülen 240.000 Ton Plent-Miks Alt Temel ve Temel malzemesi temin edilmeden ihale kapsamında olan Özel-2 Pozunun (Sıcak Karışım Binder Kaplaması) yapılması mümkün değildir. Plent miks Alt temel ve Temel malzemesi temini için Belediyemiz sınırlarında uygun dayanım ve granülometrede malzeme bulunamamış aynı zamanda malzemenin işlenebilmesi ve Hafriyat araçlarına yüklenmesini sağlayan kırıcı-eleyici konkasör ve bantlar Belediye envanterinde bulunmamaktadır.

Belediyemiz tarafından yüklenici firmalara verilmesi düşünülen 240.000 Ton Plent- Miks Alt Temel ve Temel Malzemesinin üretilip verilemeyeceği tarafımızca tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasında önem arz etmekte olup, ihalenin iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiği anılan Kanun’da hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirmesi yapılarak alınan kararın 18.06.2021 tarihinde isteklilere bildirildiği, akabinde başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde Kamu İhale Kurulu tarafından düzeltici işlem kararı verildiği, bu karar üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alındığı, akabinde 14.09.2021 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla idare tarafından ihalenin iptali kararının ilk gerekçesinde Malzeme Tespit Tutanağına istinaden malzeme temin edilemediğinin belirtildiği, bahsi geçen tutanakta belediye sınırları içerisinde uygun özelliklerde malzeme bulunmadığının ve belediye envanterinde kırıcı-eleyici konkasör ve bantların bulunmadığının ifade edildiği, ancak mevcut ihale sürecinin ihale ilan tarihinden iptal kararının alındığı tarihe kadar devam ettirildiği, söz konusu eksikliklerin yeni ortaya çıktığına ilişkin bir tespit bulunmadığı, ihale ilan tarihinden iptal kararının alındığı tarihe kadar mevcut olduğu, dolayısıyla bahsi geçen nedenlerle ihalenin bu aşamasında söz konusu durum gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Alınan ihalenin iptali kararının 2’nci gerekçesi olarak belirtilen hususun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan özel 1 pozunun idare tarafından karşılanamaması nedeniyle işin niteliği ve yaklaşık maliyetin değişeceği şeklinde olduğu, bahse konu gerekçede yaklaşık maliyetin ne mertebede değişeceğine ilişkin hesaplama yapılmadığı, söz konusu iş artışının veya iş eksilişinin ne oranda olacağının öngörülmediği, kaldı ki ilk ihale komisyonu kararında da bu durumun bulunduğu ve hukuki durumda herhangi bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 21’nci maddesi uyarınca iş artışı veya eksilişinin yasal oranlar içerisinde kalması durumunda işin yürütülebileceği göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir somut veri olmadan anılan gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Alınan ihalenin iptali kararının 3’üncü iptal gerekçesi incelendiğinde, bir isteklinin ihaleye teklif vermesi ve akabinde sözleşme imzalanarak yüklenici olması durumunda işi ihale dokümanına uygun olacak şekilde gerçekleştirmesi gerektiği, bunun üzerine de yüklenicinin verdiği teklif üzerinden yapılan iş karşılığında idareden işin bedelini alması gerektiği, öte yandan sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış birim fiyatlar kullanılmak suretiyle bir işin maliyet hesaplanması zorunluluğunun bulunmadığı, kamu ihale mevzuatında farklı hesaplama yöntemlerinin de yer aldığı, başka yöntemler kullanılarak da işin maliyetinin hesaplanabileceği, dolayısıyla idare tarafından kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış birim fiyatlar üzerinden kıyaslama yapılarak ihale üzerinde kalma ihtimali bulunan isteklinin yüklenici olması durumunda işin bedelinin karşılanamayacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz