Toplantı No : 2021/044
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 27.10.2021
Karar No : 2021/MK-414
BAŞVURU SAHİBİ:
Feza Taahhüt Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/512341 İhale Kayıt Numaralı “2’Nci Bölge İskenderun, Arsuz, Payas, Dörtyol, Erzin, Belen, Kırıkhan İlçeleri Mahalle Ve Cadde Yollarının Beton Asfalt Yapımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/512341 ihale kayıt numaralı “2’nci Bölge İskenderun, Arsuz, Payas, Dörtyol, Erzin, Belen, Kırıkhan İlçeleri Mahalle ve Cadde Yollarının Beton Asfalt Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-872 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiş; bu karara karşı Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 05.07.2021 tarih ve E:2021/956, K:2021/1230 sayılı Kararı ile bahsi geçen kurul kararının iptal edilmesi üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 29.07.2021 tarihli ve 2021/MK-311 sayılı karar alınmıştır.

 

29.07.2021 tarihli ve 2021/MK-311 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında “Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/512341 ihale kayıt numaralı “2’nci Bölge İskenderun, Arsuz, Payas, Dörtyol, Erzin, Belen, Kırıkhan İlçeleri Mahalle ve Cadde Yollarının Beton Asfalt Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-872 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 05.07.2021 tarihli ve E:2021/956, K:2021/1230 sayılı kararında “Olayda; davalı idarenin davacı Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçede özetle; “idarenin İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş.nin sunduğu kapasite hesabı ile ilgili olarak Kapasite Raporunu düzenleyen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile yazışma yaptığı, Odanın verdiği cevapta katalog uyarınca kapasitenin 160 ton/saat olmasına karşın yapılan revizyon ve iyileştirmelerle 240 ton/saate çıkarıldığı, kapasite raporunun da bu revizyon sonucu düzenlendiği, kapasite artımının mümkün olduğunun ESSA Grup Teknik Yetkilisinden teyit edildiğinin belirtildiği; idarenin ise sırasıyla asfalt plenti ESSA Grup Makine İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Marini Makine A.Ş. ve Ammann A.Ş.’ne yazdığı yazılarla asfalt plentlerinde revizyon yapılarak 160 ton/saat kapasiteli bir plentin, kapasitesinin 240 ton/saat kapasiteye çıkmasının mümkün olup olmadığını sorduğu, sadece Ammann A.Ş. tarafından verilen cevapta %50 mertebesinde bir kapasite artırımının mümkün olmadığının belirtildiği, diğer distribütörlerin verdiği cevaplarda bunun mümkün olduğunun belirtildiği görülmüştür.” şeklinde ifade edildikten sonra ayrıca, “İdarece alınan ihale komisyon kararında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısı ekinde yer verilen belgelerin de resmi ve üreticiye ait olmadığı, bağlayıcı niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle çelişkili ve yanıltıcı bilgiler içerdiği tespit edilmiş ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakla birlikte idari şartnamenin 7.5.5’inci maddesi uyarınca, isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 160 ton/saat olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, sunduğu Kapasite Raporunda asfalt plenti kapasitesinin 240 ton/saat olduğu görülen İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş.nin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İdarece alınan ihale komisyon kararında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısı ekinde yer verilen belgelerin de resmi ve üreticiye ait olmadığı, bağlayıcı niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle çelişkili ve yanıltıcı bilgiler içerdiği tespit edilmiş ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakla birlikte idari şartnamenin 7.5.5’inci maddesi uyarınca, isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 160 ton/saat olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, sunduğu Kapasite Raporunda asfalt plenti kapasitesinin 240 ton/saat olduğu görülen İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş.nin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.” ifade edildikten sonra aynı gerekçeyle davacının asfalt plenti kapasitesinin 260 ton/saat olduğundan bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

İdarenin sırasıyla asfalt plenti ESSA Grup Makine İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Marini Makine A.Ş. ve Ammann A.Ş.’ne yazdığı yazılarla asfalt plentlerinde revizyon yapılarak 160 ton/saat kapasiteli bir plentin, kapasitesinin 240 ton/saat kapasiteye çıkmasının mümkün olup olmadığını sorduğu, sadece Ammann A.Ş. tarafından verilen cevapta %50 mertebesinde bir kapasite artırımının mümkün olmadığının belirtildiği, diğer distribütörlerin verdiği cevaplarda bunun mümkün olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, TOBB tarafından onaylanan bir belge olduğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşu olduğu, anılan kanun ile odalara kapasite raporları düzenleme, birliğe ise kapasite raporlarını onaylama yetkisinin verildiği göz önüne alındığında, belgede yer alan bilgilerin aksi ispatlanana kadar geçerli kabul edilmesi gerektiği; daha açık bir ifadeyle bahse konu kapasite raporunun resmi bir belge niteliğinde olduğu ve ilgili belgenin resmi makamlar tarafından hatalı olduğu yönünde bir karar alınana kadar geçerli bir belge olarak kabul edilmesi gerektiği şüphesizdir.

Bu durumda, idare tarafından ihale dokümanında isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin 160 ton/saat olarak düzenlendiği, davacı tarafından, sunulan kapasite raporunda plent kapasitesinin 260 ton/saat olduğunun belirtildiği, davacının teklifinin yeterlik kriteri olarak belirlenen plentin 160 ton/saat kapasitede olma şartını sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle davacının yeterlik kriterini bu açıdan sağladığı anlaşıldığından, davalı idarece aksi yönde yapılan değerlendirmenin mevzuata ve hukuka uygun bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.” ifadeleri yer almakta olup; karar sonucunda “1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-872 sayılı kararının, Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  ile ilgili (B) Bölümündeki değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  yönünden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Bu kez davacı İketaş İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş.-Saylık Yol Yapı İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.09.2021 tarihli E:2021/1604, K:2021/1511 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, Feza Taah. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme sonucunda alınan 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul Kararı’nda; Feza Taah. A.Ş., İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş., Saylık Yol Yapı İnş. Mad. Tic. ve A.Ş. – İketaş İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş., HAB İnş. Yapı. En. San. ve Tic. A.Ş. – Baş-Ka İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş’nin tekliflerinin, asfalt plenti kapasitesi yönünden ihale dokümanına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verildiği, ancak bu karara karşı dava açan Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. hakkında Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucunda verilen iptal kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu’nca alınan dava konusu Kurul kararında sadece davacı Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. yönünden inceleme yapılmak suretiyle karar verildiği ve eşit muamele ilkesi gereği başkaca bir inceleme yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, asfalt plenti kapasitesi yönünden incelenerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilen diğer şirketler hakkında da eşit muamele ilkesi gereği inceleme yapılması gerekirken incelenmediği anlaşıldığından, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Diğer taraftan, İketaş İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. A.Ş.-Saylık Yol Yapı İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, Kamu İhale Kurulu’nun 29.07.2021 tarih ve 2021/MK-309 sayılı kararına karşı bir dava daha açılmış; davaya bakan Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.09.2021 tarihli ve E:2021/1618, K:2021/1540 sayılı kararında “…Bütün bu açıklamalar ışığında, Kamu İhale Kurumunun eşit muamele ilkesini, kendisine yapılan itirazen şikayet başvurularını incelerken uygulamakla yükümlü ve sorumlu olduğu, yargı kararı üzerine yapılan düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde yargı kararında yer alan gerekçe ile sınırlı şekilde düzeltici işlem tesis edebileceği görülmekte olup; olayda davacı iş ortaklığı tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle herhangi bir iptal davasının açılmadığı, bu yönüyle davacı açısından işlemin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı dikkate alındığında, sonradan başkaca şirketler lehine tesis olunan yargı kararları üzerine alınan düzeltici işlem belirleme kararının kendisine de “eşit muamele ilkesi” gereği uygulanması gerektiğinden bahisle, hukuka aykırılık iddiasında bulunulmasının hakkın ve işbu müessesenin kötüye kullanımı teşkil ettiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda davalı idarece Mahkeme kararının uygulanmasını temin amacıyla düzeltici işlem tesis edildiği, Mahkeme kararlarını uygulama konusunda idarelerin takdir hakkının olmayıp uygulamasının zorunlu olduğu, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların dava konusu işlemi kusurlandırmayacağından, yargı kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.” gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mevcut durumda, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.09.2021 tarihli E:2021/1604, K:2021/1511 sayılı iptal kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul Kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan tüm isteklilerin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz