Toplantı No : 2021/044
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 27.10.2021
Karar No : 2021/UH.I-1952

BAŞVURU SAHİBİ:

Hayat Org ve Dan. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/546135 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hayat Org ve Dan. San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.10.2021 tarih ve 49108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1734 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer alan ağır aykırılık halleri için hem ceza uygulanacağına hem de sözleşmenin feshedileceğine dair düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerce yapılacak sözleşmelerde Tip Sözleşme hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanun’un “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Tip Sözleşme’nin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır.]’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır.  

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. 26.1 Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

 

 

Aykırılık Hali

İhtar Yapılacaktır/İhtar Yapılmayacaktır26.2

Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı

Sözleşmenin Feshini Gerektiren Aykırılık Sayısı26.3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

………..

………..

………..

16.1.4. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar ceza uygulanır ve 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

…. açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1.İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2022 Yılı Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında, toplam 68 (altmışsekiz) Adet Muhtelif Araç kiralanması.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: DSİ 4. Bölge ve bağlı Şube Müdürlükleri dahili ve harici iş yerleri düzenlemesi,

 

İhale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde  “16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin On Binde 2,00’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır. Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, ceza, sözleşmenin süresinde tamamlanmayan kısmına tekabül eden bedel üzerinden kesilecektir.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

 

 

Sıra No

 

Aykırılık Hali

 

İhtar Yapılacaktır/İhtar Yapılmayacaktır26.2

 

Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı

 

Sözleşmenin Feshini Gerektiren Aykırılık Sayısı26.3

 

1

 

Eksik araçla çalışma: İşe başlama tarihinden itibaren, herhangi bir sebeple eksik araç çalıştırılması durumunda, araç ve sürücü için ücret ödenmeyecek ve her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır. Uygulamada; Araç ve sürücü için günlük ücret; teklif edilen aylık ücretin 30 a bölünmesiyle ve işçiliklerde kanuni fiyat farkının eklenmesiyle bulunur.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

2

 

Uygun araç temini: İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde uygun araç temin edilmemesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

3

 

Kalorifer, Klima sistemi: Araçların soğuk havalarda kalorifer sisteminin, sıcak havalarda havalandırma sisteminin çalıştırılmaması durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

4

 

Kilometre Sayacı: Araçların kilometre sayacının arızalı olması halinin giderilmemesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

5

 

Muhtelif Teknik Eksiklikler: Yüklenicinin Teknik Şartnamede belirtilen hususlardan bir veya birkaçını yerine getirmemesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

6

 

Taşıt Takip Sistemi: İdarece kabul edilecek mücbir sebepler dışında Taşıt Takip Sisteminin sağlam ve çalışır durumda olmaması halinde her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

7

 

İş Disiplini: Yüklenici, mücbir sebepler dışında bir sebeple hizmetlerini aksattığı taktirde (işi yavaşlatma, iş disiplinini bozma, verilen göreve itiraz, araziye itiraz vb.) her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

8

 

Eksik Sürücü: İşe başlama tarihinden itibaren, İdareden izinsiz olarak sürücünün işe gelmemesi, idareye bildirilen sürücü dışında başka sürücü kullanılması durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

9

 

İşe geç gelme: Sürücülerin işe geç gelmesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

10

 

İşe gelmeme: Araç sürücüsünün, İdarenin bilgisi dışında 3 (üç) iş günü üst üste işe gelmemesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

11

 

Uygun kıyafet: Sürücülerin, yazın ve kışın uygun giyimli olmaması durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

12

 

Dışarıya bilgi verme: Sürücülerin, yetkililer dışında İdarenin bilgisi olmadan 3. şahıslara bilgi ve belge verdiğinin tespiti durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

13

 

Araç değişikliği: Yüklenicinin İdarenin bilgisi dışında araç değiştirmesi halinde her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

14

 

Yakıt kaybı: Yapılan kontrollerde taşıtın yaptığı km ile sarf ettiği yakıt miktarı arasında uyuşmazlığın olması durumunda kurumun yakıt kaybı olduğu tespit edilirse her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

15

 

İSG Eğitimi: Yüklenici, elemanların, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında eğitim belgelerini İdarece verilen süre içerisinde almaması ve periyodik sağlık muayenelerini takip etmemesi durumunda her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

16

 

Maaş Ödemesi: Yükleniciye, hakediş ödemesi yapıldıktan sonra, 3 (üç) iş günü içerisinde elemanların maaşlarını ödemediği takdirde her araç için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır.

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

17

 

İdarece sürücü değişikliği: İdare tarafından değiştirilmesi talep edilen sürücü; 3 gün içerisinde idarece de uygun görülen bir sürücü ile değiştirilecektir. Yapılması istenen değişikliklerin gecikmesi halinde her araç sürücüsü için sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı uygulanacaktır

 

İhtar Yapılmayacaktır

 

On Binde 2,00

 

10,00

 

16.1.3.Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

Hizmetin aksamaması esastır. Çalışılmayan günler için ödeme yapılmaz. Yüklenicinin sözleşme esaslarına riayet etmemesi, eksik veya kusurlu iş yapması gibi durumlarda İdare tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle sözleşme ve eki belgelere aykırı olarak yapılan işler bir tutanakla tespit edilecektir. Komisyonca tespit edilen eksik, kusurlu, hatalı ve sözleşme hükümlerine aykırı yapılan işler tespit edilecek, Yüklenicinin ihale konusu hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını istenilen düzeyde ve kesintisiz olarak yerine getirmediğinin veya yetersiz kaldığının tutanakla belgelenmesi halinde cezai müeyyideler uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde sözleşmeye aykırılık halleri ile idare tarafından uygulanacak cezaların ne şekilde düzenleneceği belirtilmiş ve bu çerçevede 16.1.3’üncü maddesinde “Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir. düzenlemesine yer verilmiştir. Tip Sözleşme’nin 16.1.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, maddede belirtilen aykırılık hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde idari para cezası uygulanmaksızın sözleşmenin feshedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 2022 Yılı Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı işi olduğu, bu haliyle işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte olduğu, söz konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi incelendiğinde, maddede aykırılık hallerinin açık bir şekilde belirtilmesi yerine sözleşme esaslarına riayet edilmemesi, eksik veya kusurlu iş yapılması gibi geniş bir ifadeye yer verilmek suretiyle aykırılık hali belirlemesi yapıldığı, söz konusu durumların idare tarafından oluşturulan bir komisyon marifetiyle tutanakla tespit edilmesi ve yüklenicinin ihale konusu hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını istenilen düzeyde ve kesintisiz olarak yerine getirmediğinin veya yetersiz kaldığının tutanakla belgelenmesi halinde yükleniciye hem cezai müeyyide uygulanacağı hem de 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16.1.3’üncü maddesindeki düzenleme uyarınca, bu maddede belirtilen aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olması gerektiği dikkate alındığında, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesindeki düzenlemede, maddede yer alan aykırılık hallerinin tespiti halinde hem idari para cezası kesileceğinin hem de sözleşmenin feshedileceğinin öngörülmüş olmasının, Tip Sözleşme düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz