Anılan Yönetmelik hükmünden, iş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlamasının zorunlu olduğu ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların belirtilen oranlarda asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmayacağı öte yandan, mühendis ve mimarların iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini mezuniyetlerinden itibaren 15 yıl süreyle kullanabilecekleri, bu sürenin iş deneyimi olan mühendis ve mimarlar için uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.  

 

İdari Şartname’nin yukarıda yer alan düzenlemesinden, isteklilerce teklif edilen bedelin %80’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesinin istendiği ayrıca inşaat mühendisliği veya makine mühendisliği bölümü mezuniyet belgeleri/diplomaların iş deneyimi tevsiki maksadıyla isteklilerce sunulabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak idarece gerekli araştırmaların yapılmak suretiyle benzer işe ilişkin tutarların tespit edildiği, hesaplanan tutarın güncellenmesi neticesinde teklif bedeli karşısında idarece istenen kriterin karşılandığı ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda mevzuata uygun olarak iş deneyim belgesinin beyan edildiği ve EKAP üzerinden de belgeye ulaşıldığı görülmüştür. Öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından idarece kabul edilen inşaat mühendisliği mezuniyet belgesi ile yapım işine ait bir iş denetleme belgesinin sunulduğu dolayısıyla mezuniyet belgesi için öngörülen 15 yıllık sınırlamaya tabi olmaksızın 50 yıl üzerinden iş deneyim miktarının hesaplandığı ve teklif bedeli dikkate alındığında iş deneyim bedelinin idarece aranan kriteri karşıladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla belirtilen hususular çerçevesinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz