T.C. … TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
14. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ “TÜRK MİLLETİ ADINA”
KARAR
ESAS NO : 2021/245 Esas
KARAR NO : 2021/322

DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 22/04/2021
KARAR TARİHİ : 26/04/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 26/04/2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) dava dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili kurumun 233 sayılı KHK uyarınca kurulmuş bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğunu, 2013 yılı yatırım programı 2011A020090 nolu “Muhtelif Depolama Tesisleri Projesi” kapsamında yer alan “120.000 Ton Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi” iş yerlerinden olan Yozgat 30.000 ton, Haymana 30.000 ton, Kaymaz 30.000 ton ve Sivrihisar 30.000 ton çelik silo + ek tesisleri yapım işi 10.10.2013 tarihinde yapılan ihalede toplam 45.900.000,00 TL (KDV Hariç) bedelle … İnş. ve Tes AŞ – AS İnş. San. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı’na ihale edildiğini ve 27.11.2013 tarihinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde sözleşme imzalanarak ihale konusu işin yapımına başlandığını, proje yapımına konu depoların teslim tarihinin verilen süre uzatımlarıyla birlikte 10.08.2015 olduğunu, müvekkili kurumun muhtelif tarihlerde belirtilen işlerin iş yeri bazında geçici kabul işlemlerini başlattığını, Yozgat iş yerinde 19.07.2018, Sivrihisar ve Kaymaz iş yerlerinde ise eksiklikler 25.07.2018 tarihinde tamamlanarak kısmi geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını, aynı sözleşme konusu Haymana iş yerinin ise davalılar tarafından tamamlanamadığını, yapım işi geçici kabule dahi hazır hale getirilemediğini ve 10.08.2015 tarihinden itibaren cezalı olarak çalıştıklarını, iş ortaklığın 7161 sayılı Kanun’un 32. maddesi kapsamında, taahhüdü altında cezalı olarak yapımı devam eden söz konusu işin fesih edilmesini, cezaların kaldırılmasını ve kesin teminatının iadesini talep ettiğini, talep doğrultusunda müvekkili kurum tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulduğunu, ilgili Bakanlığın olumsuz görüş bildirmesi üzerine müvekkili kurumun 21.05.2019 tarih ve E.34147 sayılı yazıları ile “… Haymana İşi kapsamında, Haymana iş yerinin yazımızın tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi, belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise ikinci bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20. maddesinin (a) bendine göre kesin teminat gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği” hususunun yükleniciye bildirildiğini, bu ihtara rağmen iş yerindeki eksik işlerin tamamlanmasına yönelik yükleniciler tarafından bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmaması üzerine sözleşmenin, 10.06.2019 tarih ve E.136843 sayılı Makam Olur’u ile yine 10.06.2019 tarihinde feshedildiğini ve kesin teminatın gelir kaydedildiğini, daha önceden … Ticaret Mahkemesinin … Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, davanın halen derdest olduğunu, davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda bağlantı var sayıldığını, bu nedenle öncelikle iş bu dosyanın yine mahkememizin … Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkili kurumun 2.628.640,47 TL zararının ve faizinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle alacak/tazminat istemine ilişkindir.
Birleştirilmesi talep edilen mahkememizin … Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; tarafların aynı olduğu, uyuşmazlığın aynı sözleşmeden kaynaklandığı, biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyebilecek nitelikte bulunduğu anlaşılmıştır.
HMK.nın 166. maddesi uyarınca, aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar diğer mahkemeyi de bağlar. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda davalar arasında bağlantı var sayılır.
Mahkememizin iş bu davası ile yine mahkememizin … Esas sayılı davasının taraflarının aynı olduğu, uyuşmazlığın aynı sözleşmeden kaynaklandığı, biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyebilecek nitelikte bulunduğu, yargılamanın birlikte görülmesinde usul ekonomisi yönünden yarar olduğu değerlendirilerek mahkememizin 2021/245 Esas sayılı dosyasının, daha önce açılan mahkememizin … Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
HMK’nın 166. maddesi uyarınca mahkememizin 2021/245 Esas sayılı davasının, daha önce açılan mahkememizin … Esas sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
Esasın bu şekilde kapatılmasına,
Bundan sonraki işlemlerin mahkememizin … Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
Harç ve yargılama giderlerinin birleşen davada dikkate alınmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda esas hüküm ile birlikte gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’ne İSTİNAF BAŞVURU YOLU açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 26/04/2021Başkan …

Üye …

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz