Taraflarınca teklif zarfı içerisinde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin ihale kapsamında sunulma zorunluluğu bulunmadığı, ortakları ve yönetimindeki görevlilerin tespit ve teyidinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtildiği şekilde yapılmaksızın anılan belge üzerinden yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

..

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 15 Kısımda 46 Kalem Mal Ve Malzeme Alımı

B) Varsa Kodu:

C) Miktarı Ve Türü:

Tasarım Bölümü-Elektrik Bölümü-Kimya Bölümü-Mekatronik Bölümü-Polimer Bölümü-Makine Bölümü-Kalıp Bölümü-Kaynak Bölümü-Elektronik Bölümü Laboratuvarları İçin Doküman Ekinde Detayları Yazılı Mal Ve Malzemeler

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cevat Dündar Caddesi No:19 Ostim-ANKARA

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri gereğince tüzel kişilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idare tarafından EKAP’tan alınacağının ifade edildiği, başvuru sahibi tarafından “Taraflarınca teklif zarfı içerisinde “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin ihale kapsamında sunulma zorunluluğu bulunmadığı, ortakları ve yönetimindeki görevlilerin tespit ve teyidinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtildiği şekilde yapılmaksızın anılan belge üzerinden yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,” ileri sürülmekle birlikte başvuru sahibinin şikayetine verilen cevapta “İhalede istenmeyen belgelerin dikkate alınmadığı, bu yüzden fazla vermiş olduğunuz evrakların bir geçerliliğinin olmadığı, hususları tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada başvuru sahibinin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ulaşıldığı, söz konusu bilgilerin idareye ek olarak sunulan belgedeki bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

Aktarılan hususlar çerçevesinde başvuru sahibinin idareye ek olarak sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin idare tarafından şikayete verilen cevaptan anlaşılacağı üzere dikkate alınmadığı, ayrıca söz konusu hususa ilişkin isteklilerin zaten bir belge sunma zorunluluklarının bulunmadığı, ilgili bilgilerin EKAP’tan kontrol edileceği, yapılan kontrollerde başvuru sahibi isteklinin EKAP’ta ilgili hususlara ilişkin bilgilerinin kayıtlı olduğu ve sunduğu belgeyle de çelişen bir durumun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz