Toplantı No 2021/046
Gündem No 26
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-431
BAŞVURU SAHİBİ:
AGF Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Office Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/346472 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı Kavşağı – Gümüşova Arası Tem Otoyolu Ve Bağlantı Yolları Üstyapı İyileştirmesi Ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi (Bitüm İdareden)” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/346472 ihale kayıt numaralı “Adapazarı Kavşağı-Gümüşova Arası Tem Otoyolu ve Bağlantı Yolları Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi (Bitüm İdareden)” ihalesine ilişkin olarak AGF Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Office Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.05.2021 tarihli ve 2021/UY.I-942 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı AGF Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Office Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 30.09.2021 tarihli ve E:2021/1005, K:2021/1723 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, 05.04.2021 tarihinde kesinleşen ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketlerin hak kaybına uğradıklarını iddia edebilecekleri yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir.

Öte yandan, davacı şirketlerin, ihale üzerinde kalan müdahil Öztaç Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin yönetim kurulu üyesi olan E.A.’nın yönetim kurulu üyeliği ve işletme müdürlüğü görevinin sona erdiği, Öztaç Petrol Hafriyat İnşaat Nakliye Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından idareye sunulan pay defteri ve hazirun cetvellerinin belgelerin sunuluş sekline aykırı olarak SMMM onaylı olduğu, tüm sayfalarının sunulmadığı, belgelerde yer alan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyuşmadığı hususlarına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının, ihale sürecinde tesis edilen yeni işlemle birlikte öğrendiklerinin belirtildiği, davalı idare tarafından söz konusu hususların Kamu İhale Kurulunun 10.03.2021 tarih ve 2021/UY.I-551 sayılı kararında incelendiğinden davacıların da bilgisi dahilinde olduğu iddia edilmişse de, söz konusu kararda ilk ihale komisyonu kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Simge Mat Madencilik Asfalt Tic. ve San. A.Ş.nin incelenip değerlendirildiği, ancak eşit muamele ilkesi uyarınca ihaleye katılan diğer istekliler yönünden değerlendirme yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklamanın ise bulunmadığı, davacının, ihale sürecine ilişkin hukuka aykırılıkları ikinci ihale komisyon kararı ile öğrendiği yönündeki iddiasının aksinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu durumda, gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığından, ihale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir işlem olarak ortaya çıkan ikinci ihale komisyonu kararının alınması üzerine, başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen davacı şirketler tarafından, bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca süresinde yapıldığı anlaşılan itirazen sikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, davalı Kurumca başvurunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2021 tarihli ve 2021/UY.I-942 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, iddialarının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz