Toplantı No 2021/046
Gündem No 21
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-430
BAŞVURU SAHİBİ:
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Eshot Genel Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

            Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.06.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-1175 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 13.10.2021 tarihli ve E:2021/1657, K:2021/1681 sayılı kararı ile “1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatların usulüne uygun olarak düzenlenen vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabileceği anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunda vekâletname fotokopisinin üzerinde avukatın imzasının bulunmamasının şekil yönünden bir eksiklik olarak değerlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca bu eksikliğin www.ihale.gov.tr adresinde yayınlanması gerekirken, anılan eksikliğin Kurum’un internet sayfasında ilan edilmeden itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca ihalenin iptaline ilişkin başvuruların ihalenin iptalinin başvuru sahibine bildirildiği tarihten itibaren 5 gün içinde doğrudan davalı idareye yapılması gerekmekte olduğu anlaşılmakta ise de, ihaleyi gerçekleştiren idarece 09.06.2021 tarihinde EKAP üzerinden davacıya tebliğ edilen yazıda 10 gün içinde idarelerine şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilerek davacının yanlış yönlendirildiği anlaşılmakta olup, bunun sonucunda davacının itirazen şikâyet başvurusunun son güne (tebliğden itibaren 5. gün) bırakılmasının olumsuz sonuçlarının davacıya yükletilmesinin hakkaniyete aykırı olacağı da tabiidir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

 

Diğer taraftan Anayasanın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Devlet, işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğundan ve söz konusu durumda idarece başvuru sahibine yapılan bildirimin hatalı yapıldığı anılan mahkeme kararında dile getirildiğinden, kalan 5 günlük başvuru süresi boyunca Kurumun internet adresi üzerinden bahse konu şekil eksikliklerinin yayımlanması gerekecektir.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-1175 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, söz konusu şekil eksikliklerinin tamamlanması için başvuru sahibine 5 gün süre verilmesine ve eksikliklerin bu süre zarfında Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz