Toplantı No 2021/046
Gündem No 16
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-429
BAŞVURU SAHİBİ:
Aybet Beton Prefabrik Yapı Elemanları San. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/275310 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Atakum İlçesi Kum Mıcır Mal Alım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Atakum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/275310 ihale kayıt numaralı “2020 Yılı Atakum İlçesi Kum Mıcır Mal Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aybet Bet. Pref. Yapı El. San. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.07.2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Aybet Bet. Pref. Yapı El. San. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 14.10.2021 tarihli ve E:2021/1487, K:2021/1620 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, davacı tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamında vekaletname ile vekilin imza beyannamesinin yer aldığı, fakat söz konusu belgelerin aslının ya da noter onaylı örneğinin değil fotokopisinin sunulduğu, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için davalı idarenin internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ihaleyi yapan idareye 02.07.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak, anılan idarece alınan kararın tebliğ edildiği 06.07.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet başvuru süresinin son günü olan 16.07.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar giderilmediği gerekçesiyle davacının e-itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddedildiği görülmektedir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümlerine göre e-itirazen şikâyet ile yapılan başvurularda imza beyannamesinin aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerine ilişkin bilgilerin aranmayacağı kurala bağlandığından, imza beyannamesinin aslını sunmadığı gerekçesiyle davacının e-itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, bahsi geçen Yönetmelikte e-itirazen şikâyet başvurularında temsilciye ait noter onaylı vekâletnameye ilişkin elektronik ortamda teyide elverişli bilgilerin belirtilmesi durumunda, söz konusu belgelerin başvuru kapsamında sunulmayacağı kurala bağlanmış olup, Mahkememizin 16.09.2021 tarihli ara kararına davalı idare tarafından verilen 30.09.2021 tarihli cevapta EKAP üzerinden yapılan sorgulama ile başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu vekaletnamenin teyidinin yapılabildiği bildirildiğinden, temsilciye ait noter onaylı vekaletnamenin aslının sunulmadığı gerekçesiyle davacının e-itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

 

 

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 29.07.2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1404 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz