Toplantı No 2021/046
Gündem No 88
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-443
BAŞVURU SAHİBİ:
58Yapı İnşaat A.Ş. – Tümaş Türk Müh. Müş. Ve Müt. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/251195 İhale Kayıt Numaralı “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik Kontrollük, Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/251195 ihale kayıt numaralı “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak 58Yapı İnşaat A.Ş. – Tümaş Türk Müh. Müş. ve Müt.  A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1582 sayılı karar ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin E:2021/1825 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemenin 20.10.2021 tarih ve E:2021/1825, K:2021/1714 sayılı kararı ile “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve idarelerin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin sağlanamaması durumunda ihalenin iptal edilebileceği, bunun tespiti noktasında da Kamu İhale Kurumu’nun itirazen şikayet başvurusunda değerlendirme yapabileceği açıktır.

Bakılan davada, söz konusu ihalenin Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri İşi olduğu, ihalenin ana konusunu Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu oluşturduğu, yapılan incelemede bahse konu metro inşaatının çeşitli sebeplerle 7 istasyondan 2 istasyona düşürüldüğü davacı belediye tarafından da bu kapsamda ihalenin iptaline karar verildiği davalı Kurum tarafından söz konusu durumun ilk ihale komisyonu kararında da mevcut olduğu bu sebeple Kamu İhale Kurul kararlarının etkisiz bırakılmaya çalışıldığı gerekçesiyle söz konusu karar iptal edilmiş ise de; idarelerin kamu kaynaklarını verimli kullanması gerektiği, bu aşamada davalı idarece salt bu durumların ilk komisyon karar tarihinde de mevcut olduğu ileri sürülerek iptal edilemeyeceği, söz konusu ihalenin iptali şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde ayrıntılı ve gerekçeli bir karar verilmesi gerektiği, bu inceleme yapılmadan yukarıda yer verilen gerekçe ile tesis edilen işlemin hukuka uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ihalenin iptali kararı değerlendirilirken, ihalenin iptali şartlarının oluşup oluşmadığı yönünde ayrıntılı ve gerekçeli bir karar verilmesi gerekirken, sadece önceki ihale komisyon kararının alındığı tarihte bu durumların mevcut olduğundan hareketle ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde eksik inceleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1582 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz