Toplantı No 2021/046
Gündem No 87
Karar Tarihi 11.11.2021
Karar No 2021/MK-442
BAŞVURU SAHİBİ:
Danış Yapı Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Bölge Müdürlüğü-2.Bölge İzmir Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/499572 İhale Kayıt Numaralı “Uşak – Ulubey Yolu Km:7+000 – 32+200 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/499572 ihale kayıt numaralı “Uşak – Ulubey Yolu Km:7+000 – 32+200 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi” ihalesine ilişkin olarak Danış Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.03.2021 tarihli ve 2021/UY.II-581 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacılar Feza Taahhüt A.Ş. ve Uluova İnşaat ve Makina Sanayi Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18.İdare Mahkemesi’nin E:2021/1199 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemenin 30.09.2021 tarih ve E:2021/1199, K:2021/1588 sayılı kararı ile “… şikâyet başvurusunda, ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verildiği, bu iddianın davacı şirket yönünden incelenerek hukuka aykırılık bulunmadığının tespit edildiği, ancak eşit muamele ilkesi gereği teklifi sınır değerin altında olan bir diğer istekli olan HYT Mermer Mad. Ins. Yapı San. Ve Tic. A.S. Yönünden bu iddianın değerlendirilmediği gerekçesi ile dava konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idare tarafından dosyaya sunulan savunma dilekçesinde, eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açısından yapılan inceleme kapsamında diğer isteklilerin de iddia konuları bakımından incelendiği ancak bu isteklilere ilişkin olarak herhangi bir aykırılık tespit edilmediği ve bu hususa dava konusu Kamu İhale Kurumu kararının (B) bölümünde yer verildiği ileri sürülmüş ise de, dava konusu kurul kararında (B) bölümüne yer verilmediği, ancak esas inceleme raporunun 28. Sayfasında (B) başlığı altında “ihalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik’in 18.maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir” ifadesinde yer verildiği görülmüş ise de anılan ifadenin genel kapsamlı bir ifade olduğu, incelemenin hangi başvurucu veya başvurucular açısından yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, bu kapsamda davacının iddia ettiği gibi teklifi sınır değerin altında olan bir diğer istekli olan HYT Mermer Mad. İnş. Yapı San. Ve Tic. A.S. yönünden bir inceleme yapılıp yapılamadığı tespitinin mümkün olmadığı, dolayısıyla Kurul tarafından eşit muamele ilkesine aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu 10.03.2021 tarih ve 2021/UY.II-581 sayılı Kamu İhale Kurumu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, teklifi sınır değerin altında olan HYT Mermer Mad. İnş. Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz