Kamu İdaresi Türü Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı 2017
Dairesi 4
Karar No 263
İlam No 290
Tutanak Tarihi 8.6.2021
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

FİYAT FARKI HESABINDA TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNİN ESAS ALINMASI

……………. İl Müdürlüğünce ………….TL sözleşme bedelli “………….Yapımı İşi”nde fiyat farkı hesabında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine Toptan Eşya Fiyat Endeksinin (TEFE) esas alındığı görülmüştür.

27.06.2013 tarih ve 2013/5217 karar sayılı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi,

ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, … ait endeksi ifade eder.”

Denilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın, resmî internet sitesinde 27.01.2014 tarihinde yapılan Üretici Fiyat Endeksi İle İlgili Kamuoyu Duyurusunda 2014 yılı başından itibaren Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olarak kullanılan endekslerin yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) kullanılacağı belirtilmiştir.

01.03.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinde ise, muhtelif mevzuatta TEFE ve ÜFE’ye yapılmış olan atıfların Yİ-ÜFE’ye yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın, 01.01.2014 tarihinden itibaren TEFE ve ÜFE yerine Yİ-ÜFE’yi yayımlamaya başlamasına ve Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında düzenleyici kurul kararı almasına karşın söz konusu işte düzenlenen hakedişlerin fiyat farkı hesaplamalarının Yİ-ÜFE yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından artık resmi olarak yayımlanmayan TEFE rakamları üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde;

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 71’inci maddesinde;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. …

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

…”

Denilmektedir.

Söz konusu işte düzenlenen hakedişlerin fiyat farkı hesaplamalarının Yİ-ÜFE yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından artık resmi olarak yayımlanmayan TEFE rakamları üzerinden yapılması suretiyle, fiyat farkı hesaplamalarında hata yapılarak … TL kamu zararına neden olunmuşsa da bu tutarın, yüklenicinin kesin teminat mektubu nakde çevrilerek yasal faiziyle birlikte ……… yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından konu hakkında ilişik kalmadığına ve tahsilatın ilamda gösterilmesine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunun 55 inci maddesi uyarınca İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle karar verildi.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz