Toplantı No : 2020/057
Gündem No : 65
Karar Tarihi : 23.12.2020
Karar No : 2020/MK-327
BAŞVURU SAHİBİ:
Hakerman İç Ve Dış Tic. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Mersin İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/53828 İhale Kayıt Numaralı “Toros Devlet Sterlizasyon Ünitesi Sterlizatörler Ve Demirbaş Donanımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Mersin İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2013/53828 ihale kayıt numaralı “Toros Devlet Sterlizasyon Ünitesi Sterlizatörler ve Demirbaş Donanımı” ihalesine ilişkin olarak Hakerman İç ve Dış Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.09.2013 tarihli ve 2013/UM.III-3500 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Hakerman İç. ve Dış. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.10.2014 tarih ve E:2013/1644, K:2014/1245 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.10.2020 tarih ve E:2015 /883, K:2020/2579 sayılı kararında “…Her ne kadar Mahkeme tarafından, söz konusu ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı,  ihale üzerinde bırakılan istekli olması nedeniyle hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı, diğer istekliler hakkında suç duyurusunda veya yasaklama işlemi tesis edilmesi için idareye başvuruda bulunulmasının mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacı şirketin, uyuşmazlığa konu ihaleye katılarak istekli sıfatını elde etmiş olduğu; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen sikâyet başvurusunda bulunabileceği, itirazen şikâyete konu şirketlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmış olsa da bahse konu şirketlerce şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma ve dava açma yollarına başvurulabileceği ve davacı şirketin hukukî durumunda değişiklik olabileceği açıktır.

Bu itibarla, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 04.09.2013 tarihli ve 2013/UM.III-3500 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine,

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz