Toplantı No 2021/049
Gündem No 78
Karar Tarihi 08.12.2021
Karar No 2021/MK-487
BAŞVURU SAHİBİ:
Boss Ulaşım Turizm Filo Kiralama Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Ankara Ted.Blg.Bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/183385 İhale Kayıt Numaralı “Msb Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Personel Taşıma Hizmeti” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından yapılan 2021/183385 ihale kayıt numaralı “MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Personel Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Boss Ulaşım Turizm Filo Kiralama Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.06.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1245 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Boss Ulaşım Turizm Filo Kiralama Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 13.08.2021 tarihli ve E:2021/1299, K:2021/1258 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

 

İdare Mahkemesinin kararının davacı tarafından temyizi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.10.2021 tarihli E:2021/4152, K:2021/3278 sayılı kararında “…Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin ikinci iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin birinci iddiasına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde:

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun’da zorunlu idarî başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede;

Sınır değer altında kalan isteklilerin mevzuat hükümlerine göre açıklamalarının geçersiz olduğu,(…)” ifadeleri ile aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığını ileri sürdüğü görülmekte olup, ihale sürecinin gizli olması nedeniyle aşırı düşük teklif sahibi şirketlerce ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin içeriğinin davacı tarafından bilinemeyeceği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyen davacı şirketin, aşırı düşük teklif sorgusunda hangi konularda açıklama istenildiğinden haberdar olmasının beklenemeyeceği dikkate alındığında, davacının başvuru dilekçesi içeriğinde maddeler hâlinde saydığı açıklama konusu olabilecek hususların ve bu yöndeki iddialarının somut ve ciddi nitelikte olduğu, bu iddiaların yer aldığı söz konusu başvurunun ise, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan, “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddiasının şekil yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, işlemin bu kısmı yönünden davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” denilerek Kurul kararına konu itirazen şikayet dilekçesindeki birinci iddiaya ilişkin olarak Mahkeme kararının bozulmasına ve yine bu kısım bakımından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 23.06.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1245 sayılı kararının birinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin bahse konu iddiasının esasının incelenmesine,

 

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz