T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel

Yönetimler Genel Müdürlüğü

30/11/2021

Sayı: 71188846/2334292

Konu: Eğitim Faaliyetleri

GENELGE

2021/11

10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenleme görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Aynı Kararnamenin 100 üncü maddesi uyarınca da Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek konusunda yetkilendirilmiştir.

Belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personelinin hizmet içi eğitimlerinin koordine edilmesi ve mahalli idare birlikleri, dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşların bu kapsamdaki personele yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemler Bakanlığımızca yürütülecektir.

Bu itibarla belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personelinin eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, mükerrer eğitim uygulamalarının önüne geçilerek kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla; bahsi geçen idarelerin seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak uygulanan eğitim, kurs, konferans, seminer ve benzeri adlar altındaki faaliyetlerin yürütülmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

1. Dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşlarca düzenlenecek eğitim ve benzeri faaliyetlere belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personelinin katılabilmesi ve söz konusu idarelerin bütçelerinden harcama yapılabilmesi için faaliyeti düzenleyecek kuruluşların Bakanlığımızdan izin alması gerekmektedir.

2. Bakanlığımıza yapılacak izin başvurularında; Ek-1 ‘de yer alan formun eksiksiz bir şekilde doldurulması, eğitim veya faaliyet programının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

3. Düzenlenecek faaliyet ile ilgili olarak Bakanlığımızdan eğitici talep edilmesi halinde bu husus yapılacak başvuruda ayrıca belirtilecektir. Faaliyetin ve personelin uygun olması halinde Bakanlığımızdan da eğitici görevlendirilebilecektir.

4. Düzenlenecek faaliyette, Bakanlık personelinin veya başka kamu görevlilerinin görev alması halinde, bir kişiye bir günde en fazla dört saat üzerinden ödeme yapılacak ve bir saatlik ücretin net tutarı, memur maaş katsayısının 1500 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecektir.

5. Eğitim programına katılacak belediye personeli başına ödenecek günlük tutar, konaklama dâhil memur maaş katsayısının 2500 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecektir. Konaklama ücretinin eğitim ücretine dâhil olması halinde personele ulaşım giderleri ve 1/3 oranında harcırah ödenecektir.

6. Dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşlarca düzenlenen eğitim programının tamamlanmasından itibaren eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından 15 gün içerisinde programa katılan personel sayısı ve faaliyete ilişkin eğitim dokümanlarını ihtiva eden sonuç raporu ile Ek-2’de yer alan form Bakanlığımıza yazılı olarak ve yerelegitimsube@csb.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir.

7. Belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin üyelerine yönelik olarak kurs, konferans, seminer ve benzeri adlarla eğitim faaliyetinde bulunmaları tüzükleri gereği olduğundan, bu birliklerin yapacakları eğitim faaliyetleri için Bakanlığımızdan izin almalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak mahalli idarelerin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek görevi Bakanlığımızca yürütüldüğünden;

a) Belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerince yıllık eğitim planları, her yıl kasım ayı sonuna kadar Bakanlığımıza yazılı olarak ve yerelegitimsube@csb.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir.

b) Belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programının tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde programa katılan personel sayısını ve faaliyete ilişkin eğitim dokümanlarını ihtiva eden sonuç raporu ile Ek-2’ de yer alan form Bakanlığımıza yazılı olarak ve yerelegitimsube@csb.gov.tr eposta adresine elektronik ortamda gönderilecektir.

8. Belediyeler, bağlı idareleri ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin eğitim faaliyetlerine personel göndermeden önce Bakanlık iznini aramaları gerekmektedir. Bakanlık tarafından izin verilen eğitim programı ve uygulayıcı kuruluşlar Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yerelyonetimler.csb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki belediyelere, bağlı idarelerine ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine duyurularak uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz