Toplantı No : 2021/050
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 15.12.2021
Karar No : 2021/UM.II-2295

BAŞVURU SAHİBİ:

Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/84071 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem Motorin Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 10.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Kalem Motorin Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketinin 14.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.09.2018 tarih ve 45293 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 24.11.2021 tarihli ve 2021/MK-448 sayılı Kurul kararı üzerine yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1431-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İhalenin üzerlerinde bırakıldığı, ihale sürecine ilişkin olarak Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun 09.05.2018 tarihli ve 2018/UM.IV-917 sayılı Kurul kararı ile ehliyet yönünden   reddedildiği, söz konusu karara karşı Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açıldığı, Mahkemenin 12.06.2018 tarihli kararı ile Kurul kararının iptal edildiği, bu sırada ihale makamınca firmalarının geçici teminatının irat kaydedileceğinin ve 6 ay süre ile ihalelerden yasaklama işleminin başlatılacağının bildirildiği, idareye yazılı ve sözlü olarak yapılan başvurularda ihale makamının Mahkeme kararını yorumlama yetkisi olmadığı, ihale sürecinin kesinleşmediği, itirazen şikâyet incelemesinin derdest olduğu, bu nedenle Kurumun esas hakkında karar verene kadar sözleşme imzalama ve geçici teminatı irat kaydedilmesi gibi tüm işlemlerin durdurulması gerektiğinin bildirildiği,

 

            Ortada derdest bir itiraz olmasına rağmen idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin son fıkrasında yer alan hükme aykırı olarak 19.06.2018 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile sözleşme imzaladığı, imzalanan sözleşmenin ve yapılan tüm işlemlerin usul ve yasaya aykırı olduğu, açıklanan nedenlerle idarece geçici teminat tutarının irat kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu, şirketlerince bloke edilen nakit teminatın irat vasfından çıkarılarak yeniden teminata alınması gerektiği, Kurul tarafından 01.08.2018 tarih ve 2018/UM.II-1462 sayılı Karar ile itirazen şikâyet başvuruları hakkında karar verildiği ve daha önce başvuru bedeli yatırıldığı için aynı ihale için tekrar başvuru bedeli yatırılmaması gerektiği, ancak hak kaybına uğramamak için başvuru bedelini ihtirazi kayıtla yatırdıkları  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “…İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir…” hükmü,

 

 “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “…Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Tedavüldeki Türk Parası.

            b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.…” hükmü,


“Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “
41’inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.” hükmü,

 

 “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43’üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42’nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42’nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

 “Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu” başlıklı 45’inci maddesinde “İdare, 42 ve 44’üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60’ıncı madde hükümleri uygulanır.” hükmü,


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 66’ncı maddesinde “
(1) Kanunun 41’inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

 

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

 

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58’inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58’inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 67’nci maddesinde “İhale üzerinde kalan isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair bilgi ve/veya belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44’üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ancak sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.  İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10’uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına bilgi ve/veya dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58’inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58’inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Sözleşmeye davet” başlıklı 39’uncu maddesinde “…39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Şikâyete konu 10.04.2018 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 12.04.2018 tarihli, ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Termopet Akaryakıt Nak. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, akabinde anılan istekli tarafından Kuruma “ihalenin üzerlerinde bırakıldığı, ancak alıma konu motorine ilişkin teklif ettikleri birim fiyatın, resmi olarak yayımlanan birim fiyatın altında olduğu, bu durumun sehven yapıldığı, idarece vermiş oldukları teklifin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif kapsamında sorgulanması veya ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddia edilerek itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuru üzerine 09.05.2018 tarihli ve 2018/UM.IV-917 sayılı Kurul kararı alınarak, itirazen şikâyet başvurusunun “…başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve başvuru ehliyetini haiz olmadığı…” şeklinde gerekçesiyle reddedildiği, başvuru sahibince anılan Kurul kararının iptali istemiyle dava açıldığı ve açılan davada Ankara 7’nci İdari Mahkemesinin  12.06.2018 tarihli ve E:2018/1200, K:2018/1168 sayılı kararı ile Kurul kararının iptaline karar verildiği, Mahkeme kararı doğrultusunda alınan 05.07.2018 tarihli ve 2018/ MK-232 sayılı Kurul kararıyla da, “…1- Kamu İhale Kurulunun 09.05.2018 tarihli ve 2018/UM.IV-917 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının incelenmesine geçilmesine” karar verildiği, işin esasının incelenmesi sonucunda Kurul tarafından alınan 01.08.2018 tarih ve 2018/UM.II-1462 sayılı Karar ile itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

 

İdarenin Termopet Akaryakıt Nak. Tic. Ltd. Şti.ne yazdığı 24.05.2018 tarihli yazısında “…1 KALEM MOTORİN ALIM İŞİ  işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır…” denilerek anılan istekliye EKAP üzerinden sözleşmeye davet tebligatı yapıldığı, ancak başvuru sahibi isteklinin idarenin yazısına istinaden belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmediği,

 

Bunun üzerine idare tarafından 05.06.2018 tarihinde 2. ihale komisyonu kararı alındığı, söz konusu kararda Termopet Akaryakıt Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından sözleşme imzalamaya gelmediği için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatının irat kaydedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak sözleşme imzalamaya davet yazısı gönderildiğinin belirtildiği,

 

Bu bağlamda idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan TP Petrol Dağıtım A.Ş.ye 05.06.2018 tarihinde EKAP üzerinden sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve TP Petrol Dağıtım A.Ş. ile 19.06.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

İdare tarafından başvuru sahibi istekli Termopet Akaryakıt Nak. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 12.06.2018 tarih ve E58593 sayılı yazıda “…ihale üzerinde bırakılan firmanızdan 23.05.2018 tarih ve 2018/UM.II-1031 sayılı yazımızla ….sözleşmeye davet EKAP üzerinden bildirilmiş ancak firmanız söz konusu belgeleri yasal süresi içinde İdaremize ibraz etmemiş olmakla yasal işlemleri yerine getirmediğinden sözleşme imzalanamamıştır. Bu nedenle Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı yasanın 58. Maddesine göre geçici teminatının irat kaydedilmesi ve 4734 sayılı yasanın 58. Maddesi uyarınca Kamu İhalelerine 6 ay süre ile katılmama cezası verilmesi için İhale Yetkilisince karar verilerek İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir.” ifadelerine yer verilerek anılan isteklinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle geçici teminatının irat kaydedilmesi ve ihalelerden 6 ay süre yasaklama işleminin başlatıldığının bildirildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekliye geçici teminatın irat kaydedildiği ve yasaklama işleminin başlatılmasına ilişkin 12.06.2018 tarih ve E58593 sayılı yazının gönderilmesi üzerine 14.06.2018 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece 22.06.2018 tarihli yazısı ile şikâyetin uygun görülmediğinin bildirildiği, idarenin kararına karşı, anılan istekli tarafından 04.09.2018 tarihinde Kuruma  itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine Kurulca alınan 19.09.2018 tarihli ve 2018/UM.IV-1682 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi”ne karar verildiği,

 

Akabinde Termopet Akar. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarih ve E:2018/2373, K:2018/2216 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmiş olup, bu kararın başvuru sahibi tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.09.2021 tarih ve E:2019/799, K:2021/2955 sayılı kararı doğrultusunda alınan 24.11.2021 tarihli ve 2021/MK-448 sayılı Kurul kararıyla da “…1- Kamu İhale Kurulunun 19.09.2018 tarihli ve  2018/UM.IV-1682 sayılı kararının iptaline ,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,” karar verildiği görülmüştür.

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.09.2021 tarih ve E:2019/799, K:2021/2955 sayılı kararı doğrultusunda başvuru sahibi isteklinin iddialarının esasına geçilmiş olup, bu doğrultuda yapılan inceleme aşağıda yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; tekliflerin değerlendirilmesi, yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin belirlenmesi ve ihale komisyonunun gerekçeli kararının ihale yetkilisinin onayı sonrasında ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirilmesi, mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek anılan Kanun’un 58’inci maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlık konusunun idarenin 12.06.2018 tarihli yazısı ile başvuru sahibi istekliye ait geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede 10.04.2018 tarihli söz konusu ihale komisyonu kararının  12.04.2018 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine tebliğ edildiği, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı dikkate alındığında, idarenin 12.04.2018 tarihini esas alarak on gün beklediği, ön mali kontrol sürecinin de tamamlanmasını takiben 23.05.2018 tarihinde EKAP’tan tebliğ edilen yazıyla, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere başvuru sahibinin davet edildiği, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya gelmediği, bunun üzerine idare tarafından sözleşme imzalamaya gelmeyen başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 

09.05.2018 tarihli ve 2018/UM.IV-917 sayılı, itirazen şikayet başvurusunun başvuru ehliyetini haiz olmadığı yönündeki Kurul kararından sonra idarece anılan Kurul kararının iptali için açılan davaya ilişkin Mahkeme kararının beklenilmeden başvuru sahibi istekli Termopet Akar. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. yi sözleşmeye davet etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla Kurul kararların idari işlem niteliğinde olduğu, söz konusu kararlara dava yolu açık olmakla birlikte idarelerin ihale sürecinde dava yolunu tamamlanmasını bekleme zorunluluğunun bulunmadığı, tüm idari işlemlerin iptal edilinceye kadar hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi gereğince idarenin yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla anılan Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklinin Kanun’un 42’nci ve 43’üncü maddelerine göre sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanun’un 58’inci maddesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda idarece anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilip ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında ve anılan isteklinin mevzuatta öngörülen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemesi nedeniyle geçici teminatının gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz